Spłata Bank <em>na Plus</em> <b>- oferta dla klientów</b> ING Bank Śląski
Powrót

Spłata Bank na Plus - oferta dla klientów ING Bank Śląski

Ważnym aspektem ochrony finansowej dla Ciebie i Twoich bliskich jest zabezpieczenie swoich zobowiązań na wypadek, gdy sytuacja życiowa nie pozwoli na ich spłatę.

  • Ubezpieczenie dedykowane Klientom ING Banku Śląskiego S.A., którzy są posiadaczami Kart kredytowych,
  • Bezpieczeństwo dla Twoich bliskich, którzy w razie śmierci otrzymają środki np. na uregulowanie zaciągniętego przez Ciebie kredytu,
  • Bezpieczeństwo dla Ciebie w trudnych okolicznościach, np. Poważnego zachorowania, uzyskasz pieniądze niezbędne np. do pokrycia swoich zobowiązań na Karcie,
  • Elastyczność polisy, w ramach której Suma ubezpieczenia „podąża” za Saldem zadłużenia Karty kredytowej.

Polisa

Ubezpieczenie Spłata na Bank PLUS adresowane jest do Klientów ING Banku Śląskiego S.A., którzy posiadają lub tez wnioskują o Kartę kredytową i chcieliby skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia w razie śmierci, Poważnego zachorowania, Niezdolności do samodzielnego życia lub pracy. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte osoby, które ukończył 18. rok życia i nie ukończyły 67 lat. Takie zabezpieczenie może stanowić istotny element wsparcia finansowego dla najbliższych w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ponadto jest ono indywidualnie dopasowane do Twojej sytuacji finansowej, gdyż Suma ubezpieczenia jest bezpośrednio powiązana z Saldem zadłużenia na Twojej Karcie.

Pieniądze z ubezpieczenia

W przypadku śmierci, poważnego zachorowania, niezdolności do samodzielnego życia czy niezdolności do pracy, wypłacona zostanie kwota określana jako Suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi wartość Salda zadłużenia z dnia zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W szczególnym przypadku, gdy nastąpi śmierć wskutek Nieszczęśliwego wypadku, a wcześniej wygasła już ochrona z tytułu Poważnego zachorowania, Niezdolności do samodzielnego życia i Niezdolności do pracy, zostanie wypłacona Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci oraz Suma ubezpieczenia z tytuły śmierci w Nieszczęśliwym wypadku, co łącznie będzie stanowić dwukrotność salda zadłużenia z dnia śmierci. Istnieją także sytuacje, kiedy Nationale-Nederlanden nie ponosi odpowiedzialności i Świadczenie nie zostanie wypłacone. Zostały one opisane w oddzielnym rozdziale w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Opłacanie składki

Wysokość składki jest ustalona jako iloczyn Stopy składki i Salda zadłużenia. Saldo zadłużenia określane jest w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty kredytowej. Ostatni dzień cyklu rozliczenia karty jest wskazany w umowie karty, natomiast stopa składki wynosi 0,45%. Składka opłacana jest miesięcznie w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty wskazanym w Umowie karty.

Gdzie i kiedy?

Od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jesteś chroniony na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas określony (tzw. „Okres polisowy”).

Rozpoczęcie Okresu polisowego Zakończenie Okresu polisowego
Dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia
  • Dzień zakończenia cyklu rozliczenia Karty przypadający w grudniu 2019 r., albo
  • Jeśli Umowa ubezpieczenia została zawarta po terminie wskazanym w punkcie pierwszym:

Dzień zakończenia cyklu rozliczenia Karty przypadający w grudniu za 4 lata licząc od daty wskazanej w podpunkcie pierwszym.

Dla kolejnych Okresów polisowych zastosowanie mają kolejne okresy czteroletnie.

W przypadku, gdy zakończenie pierwszego cyklu rozliczenia Karty po rozpoczęciu ochrony przypada w nowym Okresie polisowym, Umowa ubezpieczenia trwa do dnia zakończenia cyklu rozliczenia Karty, przypadającego w grudniu ostatniego roku nowego Okresu polisowego.

Kontynuacja umowy ubezpieczenia

O ile Ubezpieczony nie ukończył 75. roku życia, Nationale-Nederlanden przed końcem każdego Okresu polisowego może zaproponować kontynuację Umowy ubezpieczenia na kolejny Okres polisowy, o którym mowa w zdaniu następnym. Każdy kolejny Okres polisowy rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego Okresu polisowego i trwa 4 lata.

Nationale-Nederlanden nie gwarantuje kontynuacji ubezpieczenia na kolejne Okresy polisowe.


Skontaktuj się z nami