Powrót

Ubezpieczenie członków rodziny w Nationale Nederlanden

Przed wypełnieniem wniosku o wypłatę świadczenia lub zgłoszeniem roszczenia przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Ubezpieczenie <em>członków rodziny</em> <b>w Nationale Nederlanden</b>

Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia online. Zdarzenie będziesz mógł zgłosić bez wychodzenia z domu. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku sprawdź, czy dysponujesz kompletem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Listy potrzebnych dokumentów znajdziesz poniżej.

Zgłoś zdarzenie

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia 

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

W przypadku śmierci Rodzica:

 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu zgonu Rodzica;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego.

W przypadku śmierci Rodzica Małżonka:

 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu zgonu Rodzica Małżonka;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;
 • odpis aktu małżeństwa zawartego przez Ubezpieczonego i Małżonka 

W przypadku śmierci Rodzica spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem:

 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu zgonu Rodzica;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odnośne władze;
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku śmierci Rodzica Małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem;

 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu zgonu Rodzica Małżonka;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;
 • odpis aktu małżeństwa zawartego przez Ubezpieczonego i Małżonka
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odnośne władze;
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku.
 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu urodzenia Dziecka;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego.
 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu zgonu Dziecka;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;
 • zaświadczenie stwierdzające przyczynę śmierci, wystawione przez lekarza lub odnośne władze;
 • dokumenty potwierdzające zajście i okoliczności nieszczęśliwego wypadku.
 • wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego;
 • odpis aktu urodzenia Dziecka;
 • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego;
 • dokumentacja medyczna dotycząca narodzenia martwego Dziecka lub zaświadczenie o narodzeniu martwego płodu.
W przypadku Nieszczęśliwego Wypadku (dalej „NW”) - Kwestionariusz uzupełniający do wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia w skutek NW (wypełnienie kwestionariusza jest nieobowiązkowe, ale przyspieszy rozpatrzenie wniosku).
 • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
 • Organ wydający dokument
 • Notariusz 

  W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia należy wypełnić wniosek o wypłatę świadczenia wraz z załączonymi dokumentami. Jeżeli przedstawione dokumenty okażą się niewystarczające do podjęcia decyzji, poinformujemy Cię, jakie dodatkowe dokumenty są jeszcze wymagane do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości świadczenia.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach.

Wypłata świadczenia z tytułu zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie następuje w terminie określonym w Ogólnych warunkach, które mają zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.