Powrót

Wskazanie jako osoby uposażonej - Śmierć Członka OFE


Najczęściej zadawane pytania

Środki zostaną przekazane Uposażonym, wskazanym przez zmarłego Członka OFE, w wysokości odpowiadającej ich udziałowi (określonemu przez zmarłego Członka OFE) w środkach pozostałych po wypłacie transferowej. 

Aby otrzymać wypłatę zbierz następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek (formularz pobierz poniżej),
  2. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
  3. dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  4. w przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy prosimy o wypełnienie wniosku (formularz pobierz poniżej)
  5. w przypadku, gdy dokumenty składa się w imieniu małoletniego, skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego,
  6. w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny: zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowienie danej osoby opiekunem małoletniego.

W przypadku osób małoletnich z wnioskiem o wypłatę występuje rodzic lub opiekun prawny – to on wypełnia i podpisuje wniosek o wypłatę.

Dokumenty dołączone do wniosku, dostarcz w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., notariusza lub urząd, który wydał dokument.

Dokumenty złóż w oddziale Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. lub wyślij pocztą na adres:

Nationale-Nederlanden OFE
Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wypłata środków nastąpi w terminie od 1 do 3 miesięcy, od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów do Nationale-Nederlanden OFE1 oraz po ustaleniu wysokości środków należnych Współmałżonkowi zmarłego Członka OFE z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej (o ile Członek Funduszu w czasie trwania umowy pozostawał w związku małżeńskim).

1 Na podstawie Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz 1667, z późn. zm.)

Od kwot wypłacanych w gotówce (również przelewem bankowym), pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy1.  Podatek ten zostanie przekazany przez Nationale-Nederlanden OFE na rachunek właściwego  urzędu skarbowego.

1Art. 30a ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.Dz.U.z 2012r. poz. 361 ze zm.)