Powrót

Uposażony zmarł - śmierć członka OFE


Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, która z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie:

  1. Członek OFE zmarł przed Uposażonym. Wtedy Uposażony nabył prawo do środków zgromadzonych na koncie Członka OFE w wysokości odpowiadającej jego udziałowi (określonemu przez zmarłego Członka OFE). W takiej sytuacji środki należne Uposażonemu są rozdysponowane pomiędzy jego Spadkobierców.
  2. Członek OFE zmarł po Uposażonym. Wtedy zmarły Uposażony nie nabył prawa do środków zgromadzonych na rachunku i w przypadku, gdy:

a) Zmarły Uposażony był wskazany, jako jedyny uprawniony do odbioru środków – środki z rachunku należą się  Spadkobiercom zmarłego Członka OFE.

b) Zmarły Uposażony nie był jedynym uprawnionym wskazanym przez Członka Funduszu – środki przypadające zmarłemu Uposażonemu dzielone są proporcjonalnie pomiędzy pozostałych Uposażonych, wyznaczonych przez zmarłego Członka OFE.

Poniżej opiszemy kolejno, co należy zrobić w przypadku sytuacji  1. i 2., opisanych powyżej.

Jeśli jesteś Spadkobiercą zmarłego Uposażonego, aby otrzymać wypłatę zbierz następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek (formularz pobierz poniżej),
  2. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
  3. skrócony odpis aktu zgonu Uposażonego,
  4. dokument potwierdzający nabycie spadku po uposażonym tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,
  5. dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  6. w przypadku, gdy dokumenty składa się w imieniu małoletniego, skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego,
  7. w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny: zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowienie danej osoby opiekunem małoletniego.
  8. w przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy prosimy o wypełnienie wniosku (formularz pobierz poniżej)

W przypadku osób małoletnich z wnioskiem o wypłatę występuje rodzic lub opiekun prawny – to on wypełnia i podpisuje wniosek o wypłatę. 

Członek OFE zmarł po Uposażonym. Co muszę zrobić?

Aby otrzymać wypłatę zbierz następujące dokumenty:

1. wypełniony wniosek (formularz pobierz poniżej),
2. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
3. skrócony odpis aktu zgonu Uposażonego,
4. dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
5. w przypadku, gdy dokumenty składa się w imieniu małoletniego, skrócony odpis aktu urodzenia małoletniego,
6. w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny: zaświadczenie sądu opiekuńczego o ustanowienie danej osoby opiekunem małoletniego.
7. w przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy prosimy o wypełnienie wniosku (formularz pobierz poniżej)
8. w przypadku, gdy nie zostali wskazani inni Uposażeni, niż zmarły Uposażony, dokument potwierdzający nabycie spadku po Członku OFE tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W przypadku osób małoletnich z wnioskiem o wypłatę występuje rodzic lub opiekun prawny – to on wypełnia i podpisuje wniosek o wypłatę.

Dokumenty dołączone do wniosku, dostarcz w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., notariusza lub urząd, który wydał dokument.

Dokumenty złóż w oddziale Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. lub wyślij pocztą na adres:

Nationale-Nederlanden OFE
Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wypłata środków nastąpi w terminie od 1 do 3 miesięcy, od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów do Nationale-Nederlanden OFE1 oraz po ustaleniu wysokości środków należnych współmałżonkowi zmarłego Członka OFE z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej (o ile Członek Funduszu w czasie trwania umowy pozostawał w związku małżeńskim).

1 Na podstawie Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz 1667, z późn. zm.)

Od kwot wypłacanych w gotówce (również przelewem bankowym), pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy1.  Podatek ten zostanie przekazany przez Nationale-Nederlanden OFE na rachunek właściwego  urzędu skarbowego.

1Art. 30a ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2012r. poz 361 ze zm.)