Powrót

Śmierć współmałżonka bez wskazania osoby uposażonej - najczęstsze pytania


Najczęściej zadawane pytania

Na Twój rachunek OFE otrzymasz wypłatę transferową w wysokości połowy środków zgromadzonych w czasie trwania wspólności majątkowej. Pozostałe środki wejdą w skład masy spadkowej. 

Aby otrzymać wypłatę transferową zbierz następujące dokumenty:

  1. wniosek dotyczący przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej (formularz pobierz poniżej) wraz z wypełnionym oświadczeniem dot. stosunków majątkowych (ostatnia strona wniosku dotyczącego przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej),
  2. skrócony odpis aktu małżeństwa,
  3. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
  4. dokument potwierdzający nabycie spadku tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub  zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza;
  • w przypadku, gdy w okresie trwania małżeństwa nie nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych (istniała wspólność majątkowa) – oświadczenie nr 1,
  • w przypadku, gdy w okresie trwania małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między Małżonkami i nie nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu – oświadczenie nr 2. Do oświadczenia nr 2, prosimy dołączyć dokument potwierdzający zmianę w małżeńskich stosunkach majątkowych (prawomocne orzeczenie sądu, umowę między Małżonkami, prawomocne orzeczenie separacji, w przypadku rozwodu – wyrok sądu z datą uprawomocnienia się wyroku).
  • w przypadku, gdy w okresie trwania Małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między Małżonkami i nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu, prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego zmianę w Małżeńskich stosunkach majątkowych oraz dokumentów potwierdzających dokonanie podziału środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu.

Dokumenty dołączone do wniosku, dostarcz w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., notariusza lub urząd, który wydał dokument.

Dokumenty złóż w oddziale Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. lub wyślij pocztą na adres:

Nationale-Nederlanden OFE
Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wypłaty transferowe dokonywane są cztery razy w roku, w miesiącach: luty, maj, sierpień i listopad. Twoja wypłata transferowa nastąpi w najbliższym możliwym terminie, po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Pamiętaj! Środki, przekazane Ci w formie wypłaty transferowej wchodzą w skład Twojej emerytury z OFE. Nie możesz wypłacić tych środków wcześniej i w innej formie, chyba, że otworzyliśmy Twoje koto OFE wyłącznie na potrzeby wypłaty transferowej.

Wypłaty transferowe zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych1.

1 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 59 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 361, ze. zm.)

Członek OFE ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany w zakresie stosunków majątkowych zachodzących pomiędzy nim, a jego Małżonkiem w czasie trwania umowy z OFE1  (zawarcie związku małżeńskiego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, separację, rozwód). Jeżeli zmarły Członek OFE nie zgłosił takich zmian, jako jego Małżonek powinieneś potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci Członka OFE nie zmienił się stan stosunków majątkowych między Wami, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawić odpowiednie dokumenty, wymienione powyżej.

1 Art. 83 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 159, poz 1667, z późn. zm.)