Powrót

Śmierć współmałżonka ze wskazaniem osoby uposażonej - najczęstsze pytania


Najczęściej zadawane pytania

Na Twój rachunek OFE otrzymasz wypłatę transferową w wysokości połowy środków zgromadzonych w czasie trwania wspólności majątkowej. Dodatkowo, otrzymasz wypłatę środków na wskazany rachunek bankowy (lub przekazem pocztowym) z tytułu uposażenia. Wysokość wypłaty odpowiadać będzie Twojemu udziałowi (wskazanemu przez zmarłego Członka OFE) w środkach pozostałych po wypłacie transferowej.

Aby otrzymać wypłatę zbierz następujące dokumenty:

  1. wypełnione wnioski (pobierz poniżej) wraz z wypełnionym oświadczeniem dot. stosunków majątkowych (ostatnia strona wniosku dotyczącego przekazania środków z tytułu istnienia małżeńskiej wspólności majątkowej),
  2. skrócony odpis aktu małżeństwa,
  3. skrócony odpis aktu zgonu Członka Funduszu,
  4. dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (obie strony dowodu osobistego, ew. strony paszportu z danymi personalnymi),
  5. w przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy prosimy o wypełnienie wniosku (pobierz poniżej).
  • w przypadku, gdy w okresie trwania małżeństwa nie nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych (istniała wspólność majątkowa) – oświadczenie nr 1,
  • w przypadku, gdy w okresie trwania małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między Małżonkami i nie nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu – oświadczenie nr 2. Do oświadczenia nr 2, prosimy dołączyć dokument potwierdzający zmianę w małżeńskich stosunkach majątkowych (prawomocne orzeczenie sądu, umowę między Małżonkami, prawomocne orzeczenie separacji, w przypadku rozwodu – wyrok sądu z datą uprawomocnienia się wyroku).
  • w przypadku, gdy w okresie trwania małżeństwa nastąpiła zmiana w stosunkach majątkowych między Małżonkami i nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu, prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego zmianę w małżeńskich stosunkach majątkowych oraz dokumentów potwierdzających dokonanie podziału środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu.

Dokumenty dołączone do wniosku, dostarcz w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., notariusza lub urząd, który wydał dokument.

Dokumenty złóż w oddziale Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. lub wyślij pocztą na adres:

Nationale-Nederlanden OFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wypłaty transferowe dokonywane są cztery razy w roku, w miesiącach: luty, maj, sierpień i listopad. Twoja wypłata transferowa nastąpi w najbliższym możliwym terminie, po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Pamiętaj! Środki, przekazane Ci w formie wypłaty transferowej wchodzą w skład Twojej emerytury z OFE. Nie możesz wypłacić tych środków wcześniej i w innej formie, chyba, że otworzyliśmy Twoje rachunek OFE wyłącznie na potrzeby wypłaty transferowej.

Wypłata środków dla Uposażonych nastąpi w terminie od 1 do 3 miesięcy od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów do Nationale-Nederlanden OFE.

Wypłaty transferowe są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych1.

Od kwot wypłat wypłacanych w gotówce, pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy2.  Podatek ten zostanie przekazany przez Nationale-Nederlanden OFE na konto właściwego  urzędu skarbowego.

1 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 59 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 361, ze. zm.)
2 Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 361, ze. zm.)

Członek OFE ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany w zakresie stosunków majątkowych zachodzących pomiędzy nim, a jego Małżonkiem w czasie trwania umowy z OFE1  (zawarcie związku małżeńskiego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, separację, rozwód). Jeżeli zmarły Członek OFE nie zgłosił takich zmian, jako jego Małżonek powinieneś potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci Członka OFE nie zmienił się stan stosunków majątkowych między Wami, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawić odpowiednie dokumenty, wymienione powyżej.

1 Art. 83 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 989 , ze. zm.)