Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia, wypełnij go, podpisz i wyślij na nasz adres.

Pobierz wniosek o wypłatę całkowitą świadczenia;

Pobierz wniosek o wypłatę częściową świadczenia;

Wypełniony druk oraz wymagane dokumenty prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Jakich dokumentów będziesz potrzebować

  • wniosek o wypłatę wartości funduszu kapitałowego
  • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego
  • wniosek o wypłatę wartości funduszu kapitałowego
  • kopia urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego
  • wniosek o wystąpienie z ubezpieczenia (jeżeli wcześniej nie został dostarczony - „pobierz”)
  • Pracownik Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
  • Organ wydający dokument
  • Notariusz 

    W przypadku, gdy nie ma możliwości potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby lub instytucje wymienione powyżej, istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularza Potwierdzenie zgodności dokumentów z oryginałem - pobierz

Aby otrzymać środki z ubezpieczenia należy wypełnić wniosek o wypłatę wartości funduszu wraz z załączonymi dokumentami. Wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty środków funduszu powinny być dostarczone w oryginałach lub czytelnych kopiach. Przekazanie środków zgodnie z podaną we wniosku dyspozycją, jeśli wniosek spełnia warunki formalne i prawne, następuje w terminie określonym w OWU produktu, w ramach którego wykupione są fundusze i dokonywana wypłata.