Zmiana danych osobowych w OFE

Zmiany danych (np. numer dowodu, adres zamieszkania, czy osoby uposażone) możesz dokonać korzystając z bezpłatnego dostępu online do umowy poprzez n-serwis lub drogą pocztową.


 

Jak zmienić dane?

Zaloguj się do swojego konta na www.nn.pl/n-serwis.

Zmiany dokonywane w n-serwisie są przeprowadzane automatycznie. Zmiana niektórych danych, ze względu na wymogi prawne, musi zostać potwierdzona potwierdzone wydrukiem i podpisem osoby zlecającej. Dodatkowo będziesz mieć możliwość sprawdzenia statusu realizacji swojego zlecenia.

Za pomocą n-serwisu możesz automatycznie zmienić:

  • dane kontaktowe (adresy e-mail i numery telefonów),
  • adres korespondencyjny,
  • zgody marketingowe.

Wprowadzenie powyższych zmian w n-serwisie wystarczy, by zostały one naniesione w systemie Nationale-Nederlanden OFE.

Za pomocą n-serwisu możesz również wypełnić wniosek zmiany:

  • danych osobowych (np. nazwisko, adres zammieszkania),
  • stosunków majątkowych (np. zawarcie małżeństwa),
  • osób uposażonych.

Wypełniony wniosek wydrukuj, podpisz i prześlij na adres Nationale-Nederlanden OFE.

Możesz też pobrać wniosek w formie pliku PDF, wypełnić go ręcznie, podpisać i przesłać do na adres Nationale-Nederlanden OFE

 

Dlaczego niektóre zmiany danych wymagają formy pisemnej?

W przypadku OFE forma, w jakiej dokonywana jest aktualizacja danych, uregulowana jest odpowiednimi przepisami prawa. Do zmiany niektórych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potrzebna jest pisemna dyspozycja, własnoręcznie podpisana przez Członka OFE. W Nationale-Nederlanden OFE, w przypadku wszystkich pozostałych danych, umożliwiamy zmianę on-line.