Termiņapdrošināšana

 • Garantēta aizsardzība laika periodā, kuru  apdrošinātais pats izvēlas

 • Atlīdzību izmaksā apdrošinātā nāves gadījumā, neatkarīgi no nāves cēloņa

 • Vienkāršs dzīvības apdrošināšanas risinājums, kas nodrošina augstu aizsardzības līmeni par finansiāli izdevīgiem noteikumiem

 • Iespēja pievienot papildus risku aizsardzības iespējas

Dzīvība

 • Garantēta finansiālā stabilitāte tuviniekiem apdrošinātās personas nāves gadījumā

 • Garantēta naudas izmaksa apdrošinātajam līguma termiņa beigās

 • Apdrošinātājs izmaksā gan garantēto summu, gan papildus procentu ienākumus

 • Iespēja pievienot aizsardzību no papildus risku sekām

Dzīvība plus

 • 200% atlīdzība, ja apdrošinātā nāve iestājas nelaimes gadījuma rezultātā

 • Izmaksāta atlīdzība pie jebkuras no 7 izplatītākajām kritiskajām saslimšanām Baltijā

 • Aizsardzība paliek spēkā arī apdrošinātā darba spēju zuduma rezultātā (apmaksā MetLife Amplico)

 • Garantēta atlīdzība līguma termiņa beigās - 25% no veiktajām prēmiju iemaksām kopā