“NNLife TUNŻIR S.A.” tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Izmantojot NNLife TUNŻIR S.A. tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus, jūs bez nosacījumiem piekrītat tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Rūpīgi izlasiet tos pirms sakāt izmantot Pakalpojumus. Šo noteikumu teksts var tikt mainīts jebkurā laikā. Šādas izmaiņas ir saistošas Lietotājiem, tāpēc, regulāri apmeklējiet šo Vietni, lai pārbaudītu, vai nav veiktas kādas izmaiņas.


1.    “NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.” (NNLife TUNŻIR S.A.) atteikšanās no atbildības

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, visi materiāli ir pieejami Vietnē “tādi, kādi tie ir”, bez jebkāda veida tieši vai netieši izteiktām garantijām. “NNLife TUNŻIR S.A.” nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tostarp netiešas garantijas par piemērotību tirdzniecībai vai jebkuram citam mērķim. “NNLife TUNŻIR S.A.” negarantē, ka šajos materiālos ietvertās funkcijas darbosies bez pārtraukumiem vai bez kļūdām un ka visi defekti tiks novērsti, vai ka šajā vietnē un vietnes serverī nav vīrusu vai citu kaitīgu faktoru. “NNLife TUNŻIR S.A.” negarantē un nesniedz nekādus apgalvojumus par Vietnē esošo materiālu izmantošanu vai to izmantošanas sekām attiecībā uz to pareizību, precizitāti, uzticamību vai citām īpašībām. Visas izmaksas, kas saistītas ar apkopi, remontu vai uzlabošanu, sedz Lietotājs, nevis “NNLife TUNŻIR S.A.”. Šeit ietvertā informācija un apraksti ne vienmēr izsmeļoši apraksta visus noteikumus un produktus vai pakalpojumus, un ir paredzēti tikai vispārīgiem informācijas nolūkiem. Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām interneta lapām, kuras nepārvalda “NNLife TUNŻIR S.A.”. “NNLife TUNŻIR S.A.” nav atbildīgs par šajās vietnēs publicēto saturu. Jebkuras šādas saites iekļaušana nenozīmē, ka “NNLife TUNŻIR S.A.” piekrīt konkrētās vietnes saturam.


2.    “NNLife TUNŻIR S.A.” atbildības ierobežojums

Lai gan “NNLife TUNŻIR S.A.” cenšas nodrošināt, lai Vietnē publicētā informācija būtu precīza un atjaunināta, tajā var rasties kļūdas. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, “NNLife TUNŻIR S.A.” negarantē un nesniedz nekādus apgalvojumus par Vietnē esošās informācijas precizitāti, un nekādos apstākļos, tostarp nolaidības dēļ, “NNLife TUNŻIR S.A.” vai jebkura puse, kas iesaistīta Vietnes izveidē, izstrādē vai pārvaldībā, nav atbildīga Lietotājam par jebkādu tiešu, nejaušu, izrietošu, netiešu vai morālu kaitējumu, kas izriet no Vietnē esošā materiāla izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja “NNLife TUNŻIR S.A.” vai tā pilnvarotais pārstāvis ir brīdināts par šāda kaitējuma iespējamību. Kopējā kompensācijas summa, uz kuru Lietotājam ir tiesības par zaudējumiem un situācijām, kas var būt par pamatu prasījumam, nekādā gadījumā nepārsniegs summu, ko Lietotājs ir iztērējis, lai piekļūtu Vietnei. “NNLife TUNŻIR S.A.” arī neuzņemas atbildību par Lietotāja datortehnikas un citu īpašuma vērtību iznīcināšanu, kā arī par vīrusiem, kas tai var uzbrukt, atverot, izmantojot, apskatot vai augšupielādējot jebkādus materiālus, datus, tekstus, attēlus, video un audio sekvences no Vietnes.
 
3.    Vietnē pieejamo materiālu izmantošanas ierobežojumi

Izņemot gadījumus, ko “NNLife TUNŻIR S.A.” ir skaidri norādījis, nekādus materiālus, kas publicēti Vietnē vai jebkurā citā interneta lapā, kas pieder “NNLife TUNŻIR S.A.” vai kuru “NNLife TUNŻIR S.A.” pārvalda, licencē vai kontrolē, nedrīkst kopēt, reproducēt, pārpublicēt, ielādēt, ievietot citās vietās, nosūtīt vai citādi izplatīt. Šajās vietnēs pieejamos materiālus var lejupielādēt tikai personiskai lietošanai, ievērojot visus piemērojamos noteikumus par autortiesībām un citām īpašumtiesībām. Bez “NNLife TUNŻIR S.A.” rakstiskas piekrišanas ir aizliegts izplatīt, modificēt, sūtīt, atkārtoti izmantot, ievietot citā vietā vai izmantot šo vietņu saturu, tostarp tekstus, attēlus, audio un video materiālus, publiskiem vai komerciāliem mērķiem.

“NNLife TUNŻIR S.A.” negarantē, ka Lietotāja materiāla izmantošana šajā vietnē nepārkāps trešo personu tiesības.


4.    Jurisdikcijas jautājumi

Ja vien šeit nav skaidri norādīts, “NNLife TUNŻIR S.A.” neapgalvo, ka šajā vietnē publicēti materiāli ir piemēroti izmantošanai jebkura citā vietā. Personas, kuras izvēlas apmeklēt Vietni, to dara pēc savas iniciatīvas, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus.

Izņemot šeit skaidri norādītos gadījumus, Vietnē esošā informācija nav komerciāls piedāvājums un nav virzīta uz to, lai veicinātu vērtspapīru, apdrošināšanas produktu vai citu produktu vai pakalpojumu iegādi.
“NNLife TUNŻIR S.A.” nepiedāvā un atsakās pārdot jebkādus vērtspapīrus, apdrošināšanas produktus un citus produktus un pakalpojumus, un, ja tos pārdod “NNLife TUNŻIR S.A.”, šāda pārdošana nebūs spēkā nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, pamudinājums, iegāde vai pārdošana ir nelikumīga saskaņā ar šajā jurisdikcijā piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz tirdzniecību ar vērtspapīriem, apdrošināšanas produktiem un citiem saistītiem jautājumiem. Daži produkti un pakalpojumi var nebūt pieejami visās jurisdikcijās.


5.    “NNLife TUNŻIR S.A.” īpašumtiesības uz informāciju

Visa informācija, piemēram, dati, pieprasījumi, piezīmes un ieteikumi, izņemot personas datus un personisko informāciju, kas tiek sniegta “NNLife TUNŻIR S.A.”, izmantojot Vietni, pa e-pastu vai citādi, netiks uzskatīta par konfidenciālu un kādam piederošu, un kļūs par “NNLife TUNŻIR S.A.” īpašums. Šāda informācija, kas nav personas dati un personiskā informācija, var tikt izmantota jebkuram mērķim, piem. reproducēšanai, reklāmas materiālos, var tikt izpausta, nosūtīta, publicēta, pārraidīta un ievietota Vietnē. „NNLife TUNŻIR S.A.“ ir tiesības izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, zināšanās un metodes, kas ietvertas vai attēlotas sarakstē, kas nosūtīta jebkādiem nolūkiem, izmantojot Vietni vai citādi. “NNLife TUNŻIR S.A.” var piem. izmantot šādu informāciju, lai izstrādātu vai pārdotu produktus.


6.    Informācija par preču zīmēm un autortiesībām

Visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi un ikonas ir “NNLife TUNŻIR S.A.” īpašums. Nekādu informāciju, kas publicēta Vietnē bez “NNLife TUNŻIR S.A.” rakstiskas piekrišanas, nevajadzētu interpretēt kā netiešu atzīšanu par jebkādiem šķēršļiem vai licencēm un tiesībām izmantot jebkuru Vietnē redzamo preču zīmi. Preču zīmju un jebkuras citas Vietnē esošās informācijas izmantošana ir stingri aizliegta, ja vien nav norādīts citādi.


Vietnē redzamie attēli ir “NNLife TUNŻIR S.A.” vai “NNLife TUNŻIR S.A.” īpašums, un šiem uzņēmumiem ir tiesības tos izmantot. Šādu attēlu izmantošana Lietotājam vai Lietotāja pilnvarotai personai ir aizliegta, ja vien “NNLife TUNŻIR S.A.” tam nav skaidri piekritis. Neatļauta attēlu izmantošana var pārkāpt autortiesību, likumus par preču zīmjēm, publicitāti, privātuma aizsardzību, saziņu u.c.


7.    “NNLife TUNŻIR S.A.” izmantotās programmatūras licences

Vietnē pieejama programmatūra var izmantot stingri kontrolētus tehniskos risinājumus, uz kuriem attiecas eksporta kontroles noteikumi, Polijas un citu valstu tiesību akti. Saskaņā ar piemērojamajiem eksporta noteikumiem “NNLife TUNŻIR S.A.” neatļauj ielādēt vai eksportēt no Vietnes programmatūru vai tehniskos datus uz jebkuru jurisdikciju, pret kuru ir noteikts eksporta aizliegums.