Personas datu apstrāde, ko veic Nationale–Nederlanden

Jūsu personas datu administrators ir Nationale–Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Nationale–Nederlanden Dzīvības Apdrošināšanas sabiedrība A/S).


Datu aizsardzības inspektors

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības inspektoru (DAI). Šajā amatā esam iecēluši Katažinu Koruļčiku (Katarzynę Korulczyk).

DAI ir kontaktpunkts visos ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos.

Ja vēlaties sazināties ar mūsu DAI, varat to izdarīt pa e–pastu: iod@nn.pl vai pa pastu:

Nationale–Nederlanden
Datu aizsardzības inspektors
ul. Topiel 12
00–342 Warszawa (Varšava)

 

Ar kādu mērķi mēs apstrādājam personas datus?

Jūsu dati var tikt apstrādāti ar šādu mērķi:

  • apdrošināšanas līguma slēgšanai un izpildei, tai skaitā apdrošināšanas riska novērtēšanai – apstrādes tiesiskais pamats ir datu apstrādes nepieciešamība līguma noslēgšanai un izpildei,
  • datu administratora pienākumu izpildei saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu – datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamība administratoram izpildīt uzlikto viņam juridisko pienākumu;
  • ar Jums noslēgto apdrošināšanas līgumu saistītu iespējamai prasījumu piedziņai – datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu administratora leģitīmās intereses; administratora likumīgās intereses ir iespēja viņam izvirzīt prasības,
  • iespējamo darbību veikšana saistībā ar apdrošināšanas noziegumu apkarošanu – datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu administratora leģitīmās intereses; administratora likumīgās intereses ir spēja novērst un veikt kriminālvajāšanu par noziegumiem, kas izdarīti ar kaitējumu nodarīšanu apdrošināšanas sabiedrībai,
  • riska pārapdrošināšana – datu apstrādes tiesiskais pamats ir apstrādes nepieciešamība, lai īstenotu administratora leģitīmās intereses; administratora leģitīmās intereses ir samazināt ar Jums noslēgto līgumu saistīto apdrošināšanas risku.

Cik ilgi mēs uzglabājam personas datus?

Jūsu personas dati tiks glabāti līdz apdrošināšanas līguma prasījumu un citu prasījumu termiņa beigām vai līdz no likuma izrietošā datu glabāšanas pienākuma beigām, īpaši pienākumam glabāt grāmatvedības dokumentus attiecībā uz apdrošināšanas līgumu.


Kam mēs nododam personas datus?

Jūsu dati pēc administratora pieprasījuma var tikt nodoti personām, kas apstrādā personas datus, t.sk IT pakalpojumu sniedzēji, personas, kas apstrādā datus parāda piedziņas vai zaudējumu segšanas nolūkā, pie tam šādas personas apstrādā datus, pamatojoties uz vienošanos ar administratoru un tikai saskaņā ar administratora norādījumiem.

Jūsu personas dati var tikt nodoti arī dažiem IT sistēmu nodrošinātāju apakšuzņēmējiem, t.i., saņēmējiem, kas atrodas valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kuriem Eiropas Komisija nav konstatējusi atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni. Personas datu pārsūtīšanas pamatā ir standarta datu aizsardzības klauzulas. Saņēmēji, kuru juridiskās adreses atrodas valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ir ieviesuši atbilstošus vai pienācīgus Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. Jums ir tiesības saņemt nodoto personas datu kopijas.


Kādas ir Jūsu tiesības, kā personām, kuru dati tiks apstrādāti?

Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem un tiesības pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu. Ciktāl Jūsu personas datu apstrādes pamats ir administratora leģitīmo interešu priekšnoteikums, Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Ciktāl jūsu dati tiek apstrādāti, lai noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumu, vai arī tie tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, Jums ir tiesības arī pārsūtīt personas datus, t.i., saņemt savus personas datus no administratora strukturētā, parasti izmantotā mašīnlasāmā formātā. Šos datus Jūs varat nosūtīt citam datu administratoram.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas nodarbojas ar personas datu aizsardzību.

Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam sazināties ar datu administratoru. To var izdarīt, piemēram, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz datu administratora juridiski adreses vai pa e–pastu uz šādu adresi: info.lv@nn.pl.

Saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Personas datu sniegšana saistībā ar noslēgto līgumu un riska novērtēšanu ir nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei un apdrošināšanas riska novērtēšanai – bez personas datu sniegšanas apdrošināšanas līgumu nav iespējams noslēgt.