Warszawa, 1.02.2023
 

OGŁOSZENIE O TREŚCI ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA PRZEJĘCIE ZARZĄDZANIA NNLIFE DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2342 z późn. zm.), NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję zezwalającą na przejęcie przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie od NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządzania NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny (znak: DLU-DLUSLF.612.54.8.22.23.MT) o następującej treści: 


„I. Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2342 z późn. zm.), dalej: „ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych” oraz na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), dalej: „k.p.a.”, w związku z art. 11 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 660 z późn. zm.), dalej: „ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym”, po rozpoznaniu sprawy z wniosku złożonego w dniu 28 września 2022 r. przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zmodyfikowanego w dniu 28 grudnia 2022 r., o wydanie zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (uprzednio: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny) przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

II. Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego określa, że przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywa się w następujących datach:
1)    datę rozpoczęcia likwidacji NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ustala się na dzień 10 lutego 2023 r.,
2)    datę zakończenia likwidacji NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ustala się na dzień 14 lipca 2023 r.


III. Zgodnie z art. 68 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zezwolenie na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w brzmieniu określonym w Uchwale nr 3, pkt. 1. – 3., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie: NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) z dnia 21 września 2022 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Renatę Izdebską-Skwarę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Pańskiej nr 96 lok. 33, Repertorium A Nr 7643/2022.


Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 6 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠6

1. Towarzystwo działa pod firmą: ”Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.”. 

 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 6 ust. 3 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠6

3. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.”.

 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 7 będzie miał następujące brzmienie:

 

§ 7

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 78.000.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów) złotych i dzieli się na 7.800 (słownie: siedem tysięcy osiemset) akcji imiennych o wartości nominalnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”.


IV. Na podstawie art. 68 ust. 5 zdanie drugie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego skraca termin wejścia w życie § 6 ust. 1, § 6 ust. 3 oraz § 7 statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że wskazane zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego wejdą w życie z dniem dokonania ogłoszenia zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 lutego 2023 r.


Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia w całości żądania strony.”


Pełna treść decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jest dostępna w informacjach o NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stronie internetowej „nn.pl”, w zakładce „Nasze spółki”.
 

Warszawa, 1.02.2023

 

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE NNLIFE DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

 

Na podstawie § 18 ust. 1 statutu, NNLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w statucie NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 6 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠6

1.    Towarzystwo działa pod firmą: ”Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.".

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 6 ust. 3 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠6

3.    Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.”.

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 7 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠7

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 78.000.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów) złotych i dzieli się na 7.800 (słownie: siedem tysięcy osiemset) akcji imiennych o wartości nominalnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”.

 

Na powyższe zmiany Statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 27 stycznia 2023 r., znak: DLU-DLUSLF.612.54.8.22.23.MT.  Zmiany, o których mowa powyżej, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak: DLU-DLUSLF.612.54.8.22.23.MT wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 


Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 12 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠12

1.    Fundusz pokrywa bezpośrednio ze swoich aktywów wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem w maksymalnej wysokości 2,5% w skali roku. Rzeczywista stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem będzie ustalana przez Zarząd Towarzystwa w formie uchwały i nie może przekroczyć maksymalnej wysokości określonej w Statucie. Rzeczywista stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem będzie publikowana na stronie internetowej www.generali.pl.”.

 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 14 ust. 5 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠14

5.    Zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty od składki IKZE wskazanej w ust. 2 i 3, w szczególności w ramach okresowych promocji, będzie następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o okresowych promocjach będzie publikowana na stronie internetowej www.generali.pl, przy czym informacja na temat akcji promocyjnej jest dodatkowo przesyłana członkom Funduszu objętym promocją, którzy zawarli Umowę IKZE przed ogłoszeniem promocji. Przesłanie informacji odbywa się w trybie i formie oraz na zasadach, o których mowa w §17 ust. 2. Potencjalni członkowie Funduszu zawierający Umowę IKZE, którzy zostaną objęci okresową promocją, otrzymają wraz z Umową IKZE załącznik określający warunki okresowej promocji.”.


Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 15 ust. 4 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠15

4.    Zmniejszenie lub zwolnienie z Opłaty od składki IKE wskazanej w ust. 2, w szczególności w ramach okresowych promocji, będzie następowało w formie uchwały Zarządu Towarzystwa. Informacja o okresowych promocjach będzie publikowana na stronie internetowej www.generali.pl, przy czym informacja na temat akcji promocyjnej jest dodatkowo przesyłana członkom Funduszu objętym promocją, którzy zawarli Umowę IKE przed ogłoszeniem promocji. Przesłanie informacji odbywa się w trybie i formie oraz na zasadach, o których mowa w §17 ust. 2. Potencjalni członkowie Funduszu zawierający Umowę IKE, którzy zostaną objęci okresową promocją, otrzymają wraz z Umową IKE załącznik określający warunki okresowej promocji.”.

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego § 18 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠18

1.    Zmiana Statutu Funduszu wymaga zgody Organu Nadzoru. Zmianę niniejszego statutu Fundusz ogłasza na stronie internetowej Funduszu www.generali.pl.”.


Na powyższe zmiany Statutu NNLife Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 27 stycznia 2023 r., znak: DLU-DLUSLF.612.59.4.2022.2023.KM.  Zmiany, o których mowa powyżej, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2023 r., znak: DLU-DLUSLF.612.58.4.2022.2023.KM, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.