Warszawa, 1.02.2023
 

OGŁOSZENIE O TREŚCI ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NA PRZEJĘCIE ZARZĄDZANIA NNLIFE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2342 z późn. zm.), NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny ogłasza, iż w dniu 27 stycznia 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję zezwalającą na przejęcie przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie od NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarządzania NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny (znak: DLU-DLUSLF.612.53.8.22.23.MT) o następującej treści:  


„I. Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2342 z późn. zm.), dalej: „ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych” oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), dalej: „k.p.a.”, w związku z art. 11 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 660 z późn. zm.), dalej: „ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym”, po rozpoznaniu sprawy z wniosku złożonego w dniu 28 września 2022 r. przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zmodyfikowanego w dniu 28 grudnia 2022 r., o wydanie zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (uprzednio: MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny) przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego udziela zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 

II. Na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego określa, że przejęcie zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbywa się na następujących warunkach oraz wskazuje następujące daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego:
1)    datę rozpoczęcia likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego wyznacza się na dzień 10 lutego 2023 r.,
2)    datę zakończenia likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego wyznacza się na dzień 21 lipca 2023 r.,
3)    datę przeniesienia aktywów NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego do Generali Otwartego Funduszu Emerytalnego wyznacza się na dzień 21 lipca 2023 r.


III. Zgodnie z art. 68 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zezwolenie na przejęcie zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w brzmieniu określonym w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie: NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) z dnia 21 września 2022 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Renatę Izdebską-Skwarę, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Pańskiej nr 96 lok. 33, Repertorium A Nr 7643/2022.

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 3 ust. 2 będzie miał następujące brzmienie:


㤠3

2. Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zwanego dalej Towarzystwem, o którym mowa w części III poniżej.".


Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 10 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:


㤠10

1. Towarzystwo działa pod firmą: ”Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.".

 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 10 ust. 3 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠10

3. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.".
 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 11 będzie miał następujące brzmienie:

 

㤠11

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 78.000.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów) złotych i dzieli się na 7.800 (słownie: siedem tysięcy osiemset) akcji imiennych o wartości nominalnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.".
 

IV. Na podstawie art. 68 ust. 5 zdanie drugie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego skraca termin wejścia w życie zmiany § 3 ust. 2, § 10 ust. 1, § 10 ust. 3 oraz § 11 statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego w ten sposób, że wskazane zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego wejdą w życie z dniem dokonania ogłoszenia zezwolenia na przejęcie zarządzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 lutego 2023 r.

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia w całości żądania strony.”

Pełna treść decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jest dostępna w informacjach o NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. na stronie internetowej „nn.pl”, w zakładce „Nasze spółki”.
 

Warszawa, 1.02.2023


OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE NNLIFE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

 

Na podstawie § 20 statutu NNLife Otwarty Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w statucie NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego.
 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 3 ust. 2 będzie miał następujące brzmienie:
 

㤠3

2.    Siedziba Funduszu jest tożsama z siedzibą Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna zwanego dalej Towarzystwem, o którym mowa w części III poniżej.".


Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 10 ust. 1 będzie miał następujące brzmienie:
 

㤠10

1.    Towarzystwo działa pod firmą: ”Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.".
 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 10 ust. 3 będzie miał następujące brzmienie:
 

㤠10

3.    Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa.".
 

Po dokonaniu zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego § 11 będzie miał następujące brzmienie:
 

㤠11

Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 78.000.000 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów) złotych i dzieli się na 7.800 (słownie: siedem tysięcy osiemset) akcji imiennych o wartości nominalnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.".


Na powyższe zmiany statutu NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 27 stycznia 2023 r., nr DLU-DLUSLF.612.53.8.22.23.MT.


Zmiany, o których mowa powyżej, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 stycznia 2023 r., nr DLU-DLUSLF.612.53.8.22.23.MT, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia