Wstrzymanie prac nad reformą emerytalną i przekształceniem OFE

Prace legislacyjne nad ustawą, która zakładała przeniesienie środków z OFE na IKE lub do ZUS, zostały wstrzymane na bliżej nieokreślony czas. Oznacza to, że Otwarte Fundusze Emerytalne działają na niezmienionych zasadach.
Ostatnim etapem legislacji  były prace w komisjach sejmowych a na kwietniowym posiedzeniu (14,15 i 20 kwietnia 2021 r.), Sejm nie przyjął projektu ustawy z 3 lutego 2021 r. Obecnie nie ma oficjalnych komunikatów, które wskazywałyby terminy podjęcia dalszych prac w Parlamencie oraz określających kształt i terminy wejścia w życie ustawy.

Wyniki funduszu

Ostatnie wyniki NNLife OFE (wcześniej MetLife OFE) zostały opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28.10.2022 r.

Sprawdź >

Cel inwestycyjny

Naszym celem jest maksymalny stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat w długim okresie. Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokujemy za granicą, a także w inne udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

Zmiana danych kontaktowych obsługi spraw dotyczących OFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla NNLife OFE i NNLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
 

Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.
 

W sprawach związanych z członkostwem w NNLife OFE prosimy o kontakt:

  • telefoniczny: 22 541 77 30 (pn.-pt. godz. 9.00 - 17.00)
  • e-mailowy: pteinfo@nn.pl
  • listowny:

        ProService Finteco Sp. z o.o.
        Agent Transferowy dla NNLife OFE i NNLife DFE
        ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez NNLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. NNLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym NNLife OFE.