„Nationale-Nederlanden“ atliekamas asmens duomenų tvarkymas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.“.


Duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenims tvarkyti sukurtos duomenų apsaugos pareigūno (DAP) funkcijos. Į šias pareigas paskyrėme Katarzyną Korulczyk.

DAP yra kontaktinis asmuo, į kurį galima kreiptis visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu.

Su mūsų DAP galite susisiekti el. paštu: iod@nn.pl arba laišku:

Duomenų apsaugos pareigūnas
Nationale-Nederlanden
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa


Kokiu tikslu tvarkome asmens duomenis?

Jūsų duomenys gali būti tvarkomi šiais tikslais:

  • draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti, įskaitant draudimo rizikos vertinimą – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinumas sutarčiai sudaryti ir vykdyti,
  • laikytis duomenų valdytojo įsipareigojimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė laikytis duomenų valdytojui tenkančios teisinės prievolės,
  • galimoms pretenzijoms, susijusioms su jumis sudaryta draudimo sutartimi, pareikšti – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė tvarkyti duomenis siekiant įgyvendinti teisėtą duomenų valdytojo interesą; teisėtas duomenų valdytojo interesas yra galimybė pareikšti pretenzijas,
  • galimiems veiksmams, susijusiems su draudimo nusikaltimų prevencija, atlikti – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant įgyvendinti teisėtą duomenų valdytojo interesą; teisėtas duomenų valdytojo interesas yra galimybė užkirsti kelią nusikaltimams, padarytiems Draudimo bendrovei, ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn,
  • rizikai perdrausti – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė siekiant patenkinti teisėtą duomenų valdytojo interesą; teisėtas duomenų valdytojo interesas yra sumažinti draudimo riziką, susijusią su jumis sudaryta sutartimi.


Kiek laiko saugome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol sueis senaties terminas reikalavimams pagal draudimo sutartį ir kitiems reikalavimams arba kol pasibaigs teisės aktuose numatyta pareiga saugoti duomenis, ypač pareiga saugoti su draudimo sutartimi susijusius apskaitos dokumentus.


Su kuo dalijamės asmens duomenimis?

Jūsų duomenys gali būti perduodami duomenų valdytojo vardu asmens duomenis tvarkantiems subjektams, pavyzdžiui, IT paslaugų teikėjams, subjektams, tvarkantiems duomenis skolų išieškojimo ar žalos atlyginimo tikslais, kai tokie subjektai tvarko duomenis pagal sutartį su duomenų valdytoju ir tik pagal duomenų valdytojo nurodymus.


Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tam tikriems IT sistemų teikėjų subrangovams, t. y. gavėjams, esantiems ne Europos ekonominėje erdvėje esančiose šalyse, kurioms Europos Komisija nenustatė tinkamo asmens duomenų apsaugos lygio. Asmens duomenys perduodami remiantis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis. Gavėjai, esantys ne Europos ekonominės erdvės šalyse, yra įgyvendinę tinkamas arba pakankamas jūsų asmens duomenų apsaugos priemones. Turite teisę gauti perduotų asmens duomenų kopiją.


Kokias teises turite kaip asmuo, kurio duomenys bus tvarkomi?

Turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą. Jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu duomenų valdytojo interesu, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.

Jei jūsų duomenys tvarkomi draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais arba tvarkomi sutikimo pagrindu, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo asmens duomenis iš duomenų valdytojo susistemintu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu. Šiuos duomenis galite siųsti kitam duomenų valdytojui.

Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.
Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, turėtumėte kreiptis į duomenų valdytoją. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, siunčiant prašymą duomenų valdytojo registruotos buveinės adresu arba el. paštu: info.lt@nn.pl.
Tvarkydami jūsų asmens duomenis, automatizuotai nepriimame jokių sprendimų, įskaitant profiliavimą.

Asmens duomenų, susijusių su sutarties sudarymu ir rizikos vertinimu, pateikimas yra būtinas draudimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti bei draudimo rizikai įvertinti – nepateikus asmens duomenų neįmanoma sudaryti draudimo sutarties.