Fundusze emerytalne - najczęstsze pytania

Tak, takie oświadczenie będziesz mógł złożyć w 2016 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca. Następnie taka możliwość będzie, co 4 lata, o ile do emerytury w momencie decyzji będziesz miał więcej niż 10 lat. Osoby, które mają 10 lub mniej lat do emerytury podlegają procesowi tzw. "suwaka emerytalnego" - ich zgromadzone składki są przekazywane stopniowo z OFE do ZUS. W tym czasie nie ma już możliwości wyboru w zakresie tego , aby składki były przekazywane do OFE.
Aby sprawdzić, czy Twoje oświadczenie dotarło, wejdź na stronę https://www.nserwis.nn.pl (w zakładkę moje umowy/historia składek) i sprawdź czy otrzymaliśmy informacje z ZUS. Możesz też zadzwonić na naszą Infolinię.

System emerytalny dzieli się na 3 filary, a każdy z nich działa inaczej, pozwalając Ci na wykorzystanie różnych możliwości odkładania środków na przyszłość.

Obecny system emerytalny powstał w 1999 roku i dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. System emerytalny w Polsce jest podzielony na trzy filary: I, II i III.

I filar to powszechne i obowiązkowe świadczenie wypłacane przez ZUS. Kontrolę nad I filarem sprawuje państwo.

II filar tworzą Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Jeśli zdecydujesz się na przekazywanie składek na OFE, to co miesiąc ZUS będzie przesyłać do OFE Twoją składkę. OFE zajmuje się inwestowaniem i pomnażaniem składek członków.

III filar ma charakter dobrowolny. W skład III filaru mogą wchodzić m.in. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Konta takie prowadzone są m.in. przez Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Aby dowiedzieć się więcej o IKE i IKZE, odwiedź stronę www.nnikze.pl.

Członkiem OFE może zostać osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę lub rozpoczęła inną działalność zarobkową, z której tytułu odprowadzana jest do ZUS składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Taka osoba powinna podpisać umowę o przystąpienie do OFE w ciągu 4 miesięcy od podjęcia pierwszej pracy.

Na 10 lat przed emeryturą rozpoczynać się będzie stopniowe przekazywanie środków z OFE do ZUS, nazywane potoczenie „suwakiem emerytalnym”. Dlatego świadczenie z I i II filaru dostaniesz jako jedną wypłatę wypłaconą przez ZUS.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to państwowy organ centralny, którego zadaniem jest kontrola rynku finansowego w Polsce. KNF daje pozwolenie na powstanie OFE, kontroluje je, tworzy ich ranking oraz ogłasza stopy zwrotu osiągnięte przez dane OFE.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), to instytucja publiczna, która zajmuje się działalnością w zakresie ubezpieczeń społecznych w Polsce. ZUS rejestruje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zajmuje się wypłatą świadczeń
Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) to organizacja w formie spółki akcyjnej, która zarządza OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny), a także może zarządzać DFE (Dobrowolny Fundusz Emerytalny). Działalność PTE jest licencjonowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. PTE inwestuje powierzone OFE i DFE pieniądze. Nationale-Nederlanden PTE zarządza Nationale-Nederlanden Otwartym Funduszem Emerytalnym oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (w ramach którego dostępne jest Indywidulane Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). 

Fundusz emerytalny nie może zbankrutować. Zbankrutować może tylko towarzystwo emerytalne, które nim zarządza. W tej sytuacji zarządzanie funduszem przejmuje inne działające towarzystwo emerytalne. Gwarancją dobrej kondycji towarzystwa emerytalnego są jego wysokie kapitały własne. 

OFE raz na 12 miesięcy ma obowiązek przekazać pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, w tym o ilości, wartości jednostki rozrachunkowej i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych na rachunku w dniu sporządzenia informacji. OFE na każde żądanie Członka jest zobowiązany udzielić na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku. 

Stan środków można sprawdzić na portalu n-serwis. Uzyskasz tutaj także możliwość podglądu stanu składek za dowolny okres, upewnisz się, że składki wpływają, oraz sprawdzisz aktualną cenę i wartość zgromadzonych jednostek.

OFE nie może odmówić zawarcia umowy, jeśli osoba występująca z deklaracją przystąpienia, spełnia kryteria ustawowe uczestnictwa w funduszu (wiek i tytuł ubezpieczenia) oraz dopełniła wszystkich niezbędnych formalności.

Jeśli osoba ucząca się podpisała umowę o pracę, umowę zlecenie lub inną, z tytułu której podlega ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, to może wybrać OFE. Termin na podjęcie decyzji, czy przekazywać część składek emerytalnych do OFE wynosi 4 miesiące od dnia, w którym osoba ta zaczęła podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu.

ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Konto na ePUAP można założyć w kilka minut przez Internet, podając podstawowe dane osobowe. Aby jednak utworzyć tzw. zaufany profil na ePUAP, który umożliwi m.in. złożenie oświadczenia w sprawie przekazywania składek do OFE, należy złożyć dodatkowy wniosek po zakończeniu rejestracji konta na ePUAP, a następnie w ciągu 14 dni osobiście potwierdzić swoją tożsamość m.in. w dowolnym urzędzie skarbowym lub oddziale ZUS. Instrukcja zakładania konta na ePUAP oraz wykaz punktów umożliwiających potwierdzenie tożsamości w przypadku złożenia wniosku o utworzenie profilu zaufanego dostępne są nas stronie: http://www.epuap.gov.pl/.