Regulamin serwisu internetowego www.nn.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego umieszczonego na domenie www.nn.pl, dalej jako „Serwis nn.pl”. 

1.2.    Właścicielami Serwisu nn.pl, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami są wymienione poniżej podmioty Grupy Nationale-Nederlanden w Polsce, każdy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności:

1.2.1.    Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (NN TUnŻ), 

1.2.2.    Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (NN TU), 

1.2.3.    Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (NN DFE) reprezentowany przez Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NN PTE),

1.2.4.    Nationale‑Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (NN OFE), reprezentowany przez NN PTE, 

1.2.5.    Fundusze Zdefiniowanej Daty (PPK):
a)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, 
b)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, 
c)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035,
d)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, 
e)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, 
f)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, 
g)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, 
h)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060,
i)    Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2065,
reprezentowane przez NN PTE,

1.2.6.    Nationale‑Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o. (NN UF). 

1.2.7.    NNLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (NNLife PTE)
 

2. DEFINICJE.

2.1.    Dane Użytkownika – informacje i dane nt. Użytkownika dostarczone przez Użytkownika bezpośrednio poprzez wpisanie ich do odpowiednich formularzy Serwisu nn.pl lub z wykorzystaniem dozwolonych urządzeń zewnętrznych. 

2.2.    NN – Spółki Grupy Nationale-Nederlanden w Polsce wskazane w pkt 1.2.

2.3.    Portal zewnętrzny/Portale zewnętrzne – serwis/serwisy internetowe takie jak MojeNN, mojeIKE/IKZE, zgloszenia.nn.pl, e-klient, e-roszczenie, do których przekierowanie znajduje się w Serwisie nn.pl. Portal zewnętrzny prowadzony na warunkach określonych w odrębnym regulaminie odpowiedniego Portalu. Dostęp do Portalu wymaga akceptacji regulaminu dostawcy Portalu oraz założenia konta.

2.4.    Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu nn.pl. 

2.5.    Regulamin Portalu zewnętrznego – regulamin lub zbiór zasad określający warunki świadczenia usług, dostępnych poprzez Portal zewnętrzny.

2.6.    Umówienie spotkania – usługa umożliwiająca pozostawienie danych kontaktowych w celu umówienia się na spotkanie z Przedstawicielem Nationale-Nederlanden. Przesłanie danych następuje po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu klawisza ”Kontakt w 59 sekund”

2.7.    Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez NN na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie nn.pl polegające między innymi na umożliwieniu zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez NN, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dotyczących działalności spółek NN, produktów oferowanych przez Spółki NN, zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych, umawiania spotkań z przedstawicielami/doradcami ubezpieczeniowymi oraz zapewnienie dostępu do usług świadczonych w ramach Portali zewnętrznych. 

2.8.    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis nn.pl lub korzystająca z usług oraz  funkcjonalności znajdujących się na Serwisie nn.pl.

2.9.    Zgłoszenie zdarzenia – usługa polegająca na zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczeniowego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Usługa umożliwia również przesłanie dokumentacji medycznej. Przesłanie danych następuje po naciśnięciu klawisza „Wypełnij formularz”
 

3.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU NN.PL

3.1.    Serwis nn.pl ma charakter informacyjny. 

3.2.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu nn.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.3.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu nn.pl, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób Serwisu nn.pl, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.4.    Korzystanie z Serwisu nn.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.4.1.    podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox w aktualnej  wersji.

3.5.    Korzystanie z Serwis nn.pl jest bezpłatne - nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.6.    Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu nn.pl zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących NN lub osobom trzecim.

3.7.    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu nn.pl wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to, że zabronione jest wykorzystywanie zamieszczonych w Serwisie nn.pl materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

3.8.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do NN jaki i osób trzecich za podawane przez siebie informacje, jak i dokumenty przesyłane poprzez formularze dostępne w ramach Serwisu nn.pl. 

3.9.    Treści publikowane w Serwisie nn.pl są zbierane i redagowane z należytą starannością. NN nie odpowiada za przydatność zamieszczonych w Serwisie nn.pl treści dla Użytkownika ani za sposób ich wykorzystania przez Użytkownika.

3.10.    Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu nn.pl. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane w Serwisie nn.pl.

3.11.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Serwisu nn.pl treści o charakterze bezprawnym.

3.12.    NN ma prawo zamieszczania w Serwisie nn.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów NN. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu nn.pl i prezentowanych w nim materiałów, ale będą odpowiednio oznaczone by nie wprowadzać w błąd co do marketingowego charakteru.

3.13.    NN:

3.13.1.    dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w Regulaminie, jednocześnie NN informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie;

3.13.2.    informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług bądź wpływać na ich jakość;

3.13.3.    ze względu na niezależne od NN właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, NN nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług.

3.14.    NN nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu nn.pl. 
 

4.    ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Serwisu nn.pl następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu nn.pl. 

4.2.    Zakończenie świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania przez Użytkownika z Serwis nn.pl następuje z chwilą zamknięcia strony przez Użytkownika.

4.3.    niezwłocznego usunięcia Konta. 
 

5.    ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

5.1.    NN za pośrednictwem Serwisu nn.pl świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:

5.1.1.    umożliwienie zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez NN, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dotyczących działalności spółek NN, produktów oferowanych przez Spółki NN, zapewnienie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań Użytkownika;  

5.1.2.    zgłaszanie zdarzeń ubezpieczeniowych i przesyłanie odpowiedniej dokumentacji z tym związanej (m.in. dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentacji medycznej),

5.1.3.    aktualizacji danych osobowych (przy spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących poprawnej weryfikacji tożsamości Użytkownika), 

5.1.4.    umawianie spotkań z przedstawicielami/doradcami ubezpieczeniowymi,

5.1.5.    zapewnienie  dostępu do usług świadczonych przez Portale zewnętrzne.
 

6.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.    Z zastrzeżeniem pkt 6.4. – 6.6., w przypadku zastrzeżeń dotyczących:

6.1.1.    Usługi dostarczanej przez Portale zewnętrzne – Użytkownik powinien złożyć reklamację bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie Portalu zewnętrznego i świadczącego taką usługę. Zasady obsługi takich reklamacji są określone w odpowiednim Regulaminie Portalu zewnętrznego;

6.1.2.    działania Serwisu nn.pl - Użytkownik może złożyć :
a)    w formie pisemnej – przesyłką pocztową nadaną na adres siedziby NN - ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,
b)    ustnie – telefonicznie, dzwoniąc pod numer Infolinii, pod numery  801203040 lub 225227124,
c)    w formie elektronicznej –  za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie nn.pl;

6.2.    Z zastrzeżeniem pkt 6.4. – 6.6., odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji.

6.3.    Z zastrzeżeniem pkt 6.4. – 6.6., jeśli Użytkownik nie zażąda inaczej, odpowiedź na Reklamację jest udzielana w takiej samej formie, w jakiej Reklamacja została złożona.

6.4. W przypadku gdy Reklamacja dotyczy zastrzeżeń do usług związanych z umową ubezpieczenia na życie z Działu I świadczonych przez NN TUnŻ wówczas zastosowanie ma Polityka reklamacyjna -  Rozpatrywanie skarg i reklamacji Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. opublikowana na stronie: www.nn.pl/dla-ciebie/strefa-klienta/reklamacje.html.

6.5. W przypadku gdy Reklamacja dotyczy zastrzeżeń do usług związanych z umową ubezpieczenia z Działu II świadczonych przez NN TU wówczas zastosowanie ma Polityka reklamacyjna -  Rozpatrywanie skarg i reklamacji Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. opublikowana na stronie: www.nn.pl/dla-ciebie/strefa-klienta/reklamacje.html.

6.6. W przypadku gdy Reklamacja dotyczy zastrzeżeń do usług związanych z  otwartym funduszem emerytalnym, indywidualnym kontem emerytalnym, indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczym planem kapitałowym, wówczas zastosowanie ma Polityka reklamacyjna   Informacje o sposobie postępowania z Reklamacjami w Nationale-Nederlanden Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym S.A. oraz w zarządzanych przez Towarzystwo Funduszach opublikowana na stronie: www.nn.pl/dla-ciebie/strefa-klienta/reklamacje.html.
 

7.    DANE OSOBOWE

7.1.    Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu nn.pl są przetwarzane przez NN dla celów i na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.nn.pl/polityka-prywatnosci.html

 

8.    ZMIANY REGULAMINU


• Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
 • podania nieprawdziwych danych osobowych,
 • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
 • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.
• Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Nationale-Nederlanden.

 

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1.    Regulamin wchodzi w życie w dniu  17.02.2023 r.

9.2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

9.3.    Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikami i NN na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.4. Użytkownik może skontaktować się z Właścicielami Serwisu korespondencyjnie (adres siedziby – ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa), telefonicznie poprzez Infolinię pod numery: 801203040 lub 225227124 oraz mailowo za pośrednictwem adresu: info@nn.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!