Powrót

Wypłata transferowa ze środków OFE


Najczęściej zadawane pytania

Na Twój rachunek OFE otrzymasz wypłatę transferową w wysokości połowy środków wchodzących w skład wspólności majątkowej.

Środki te będziesz mógł wypłacić na rachunek bankowy (lub przekazem pocztowym) po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

  1. uzyskanie decyzji przyznającej emeryturę, emeryturę rolniczą, zaopatrzenie emerytalne, uposażenie w stanie spoczynku;
  2. nie nabycie prawa do emerytury, w przypadku ukończenia 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
  3. środki zgromadzone na rachunku członka OFE urodzonego przed 1 stycznia 1969 r. nie są wyższe od kwoty stanowiącej:

–      150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dn. 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 01 stycznia 2002 r.

–      50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dn. 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 01 stycznia 2002 r.

Aby otrzymać wypłatę zbierz następujące dokumenty:

  1. wypełniony wniosek – został wysłany na wskazany adres korespondencyjny wraz z potwierdzeniem dokonania wypłaty transferowej,
  2. dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem o wypłatę (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).
  3. W przypadku uzyskania decyzji przyznającej emeryturę, emeryturę rolniczą, zaopatrzenie emerytalne, uposażenie w stanie spoczynku, prosimy o dołączenie kopii dokumentu o przyznaniu świadczenia.
  4. W przypadku wypłaty na zagraniczny rachunek bankowy prosimy o wypełnienie wniosku (formularz pobierz poniżej). 

Dokumenty dołączone do wniosku, dostarcz w oryginałach, odpisach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., notariusza lub urząd, który wydał dokument.

Dokumenty złóż w oddziale Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. lub wyślij pocztą na adres:

Nationale-Nederlanden OFE
Ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Wypłata zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Od kwot wypłat wypłacanych w gotówce (również przelewem bankowym), pobierany jest 19% zryczałtowany podatek dochodowy1.  Podatek ten zostanie przekazany przez Nationale-Nederlanden OFE na konto właściwego urzędu skarbowego.

1Art. 30a ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2012r. poz. 361 ze zm.)