RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” (ang. GDPR).

Podstawowym celem RODO jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze, chcielibyśmy Państwa poinformować o przysługujących Państwu prawach w odniesieniu do danych osobowych oraz o sposobie kontaktu z inspektorem ochrony danych.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem danych osobowych są podmioty z grupy kapitałowej Nationale-Nederlanden, tj.: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o., Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., jak również Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (w zależności od tego, który z ww. podmiotów ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych).

 

Jakie prawa przysługują Państwu, jako osobom, których dane będą przetwarzane?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących jej danych, które znajdują się w posiadaniu administratora danych, a także do informacji m.in. o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • w sytuacjach prawem przewidzianych – żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, np. kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi – na potrzeby własne lub innego administratora danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w sytuacjach prawem przewidzianych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
   

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO podmioty z grupy Nationale-Nederlanden wyznaczyły Katarzynę Korulczyk na Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO, administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku ze złożonym żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dla spółek oraz funduszy :

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

W celu umożliwienia kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych został utworzony adres mailowy: iod@nn.pl

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy również poprzez kontakt korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych
Nationale-Nederlanden
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności, co do wykonywanych zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!