Jak spadki na giełdzie wpływają na moje OFE?

31/03/2020

Nationale-Nederlanden OFE skupia się głównie na akcjach, w efekcie globalne załamanie odbiło się na wynikach funduszu. W długim terminie stopy zwrotu pozostają dodatnie – komentują zarządzający Nationale-Nederlanden PTE. Przypominamy także jak składki trafiają do OFE i kiedy można wypłacić środki.

Pandemia koronawirusa ciąży światowym giełdom – inwestorzy obawiają się nadejścia spowolnienia gospodarczego.  Strach uderzył przede wszystkim rynki akcji – warszawski WIG stracił od początku roku -30,6%, a amerykański S&P500 -23,4% (stan na 25 marca 2020 r.). Niespokojnie jest także w na rynkach obligacji. Wyjaśniamy jak te zawirowania wpływają na wartość kapitału gromadzonego w ramach Nationale-Nederlanden OFE. Przypominamy też w jaki sposób środki trafiają do OFE oraz kiedy i jak można wypłacić oszczędności. 

Giełdowe załamanie zaciążyło wynikom Nationale-Nederlanden OFE

Nationale-Nederlanden OFE skupia się głównie na akcjach polskich spółek – ich udział w portfelu wynosi ok. 80%. Pozostałą część stanowią papiery dłużne, przede wszystkim korporacyjne (OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe) oraz lokaty.

Spore zaangażowanie na rynku akcji, które jak przypominamy wynika z wymogów ustawowych, zaciążyło na tegorocznych stopach zwrotu Nationale-Nederlanden OFE. Od 14 lutego 2020 r. wycena jednostek funduszu stopniowo spada – do 25 marca fundusz stracił -25,9%. Licząc od początku roku wynik wyniósł -25,5% (stan na 25 marca 2020 r.). 

 

Stopa zwrotu Nationale-Nederlanden OFE (stan na 25.03.2020)

źróło: Notowania funduszu publikowane na stronie nn.pl

 

Negatywny wpływ na wartość inwestycji wywiera oczywiście globalne załamanie na rynkach akcji, w tym GPW, gdzie Nationale-Nederlanden OFE lokuje gros środków. Szczególnym obciążeniem były podmioty z sektora bankowego. Czynnikiem oddziałującym pozytywnie było natomiast ogłoszenie wezwań na kilka istotnych pozycji z portfela Nationale-Nederlanden OFE (chodzi o wezwanie do sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy). Pokazuje to zdolność zespołu zarządzających Nationale-Nederlanden PTE do wybierania spółek, których atrakcyjną wycenę podzielają inwestorzy strategiczni. Notowania spółek, na które ogłoszono wezwania, były odporne na spadki na warszawskim parkiecie.

Mimo tegorocznego załamania nastrojów na rynkach, długoterminowe stopy zwrotu Nationale-Nederlanden OFE pozostają dodatnie – wynik za ostatnie 10 lat wynosi  +7,5%. W ciągu minionych 20 lat fundusz zarobił +155,2%, a stopa zwrotu od momentu uruchomienia funduszu (20 maja 1999 r.) wynosi +231,8% (stan na 25 marca 2020 r.). 

 

Czy mogę wstrzymać składki do OFE?

Składki do OFE to część składek emerytalnych – osoby czynne zawodowo, które podlegają pod odprowadzanie składek emerytalnych, nie mogą ich wstrzymać. Od 2014 r. miesięczna wysokość składki do OFE wynosi 2,92%. Składki trafiają na indywidualny rachunek OFE co miesiąc – są naliczane w oparciu o wynagrodzenie pracownika oraz przekazywane na indywidualny rachunek członka OFE. 

OFE to produkt regularnego oszczędzania. Składki członków trafiają do funduszu co miesiąc – zarówno w czasie rynkowych wzrostów, jak i w okresie spadków. Taki mechanizm służy z jednej strony regularnemu budowaniu kapitału, z drugiej zaś sprawia, że papiery wartościowe są nabywane po średniej rynkowej cenie (w całym okresie odprowadzania składek). W efekcie członek OFE nie jest narażony na ryzyko ulokowania całej kwoty w niewłaściwym momencie. Zwracamy także uwagę, że składki, które trafiają do funduszu w okresie rynkowych spadków, są inwestowane w papiery wartościowe o niższych wycenach – ich potencjał stóp zwrotu w sytuacji giełdowego odbicia jest względnie wyższy. 

 

Kiedy i jak mogę wypłacić środki z OFE?

Kapitał trafia do członków OFE po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Środki gromadzone w OFE są wypłacane jako część świadczenia emerytalnego. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez członka OFE, środki są stopniowo, co miesiąc przekazywane do ZUS (na subkonto danej osoby). Członek OFE nie ma możliwości wcześniejszej wypłaty środków gromadzonych w OFE.  


 

 

O autorze:


Katarzyna Czupa, starszy specjalista ds. programów emerytalnych w Nationale-Nederlanden PTE. Analityk rynku finansowego z 5-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym m.in. Analizach Online, Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander). Doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej.

Przydatne narzędzia

Moje NN

Sprawdź stan Twojego konta OFE

Wyniki finansowe OFE

Sprawdź wartość jednostek OFE

Komentarze inwestycyjne

Dowiedz się więcej o aktualnej sytuacji na rynkach

Niniejszy materiał przygotowany został w celach informacyjnych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Nie stanowi on oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego, nie może być także rozumiany jako zachęta do dokonywania inwestycji lub określonych zachowań w zakresie produktów inwestycyjnych.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanych środków, dlatego Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości.
Prezentowane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości. 
Szczegółowe informacje o OFE zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Nationale-Nederlanden OFE  oraz na stronie www.nn.pl. 
Wysokość pobieranych opłat wskazana jest w Prospekcie Informacyjnym.