Komunikaty

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 roku zostało podpisane Porozumienie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Towarzystwo potwierdza, że we wskazanych w Porozumieniu (nieobjętych Decyzją Prezesa UOKiK Nr RKR – 10/2015 z dnia 23 września 2015) produktach z UFK przewidujących pobieranie opłaty z tytułu rozwiązania umowy (opłata likwidacyjna), opłaty likwidacyjne wynikające z obowiązującego Klienta wzorca umownego, pobierane obecnie z tytułu rozwiązania umów ubezpieczenia są niższe niż odpowiednie opłaty wskazane w treści Decyzji oraz były niższe niż odpowiednie opłaty wskazane w treści decyzji, również w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.
 

Ponadto, Towarzystwo zobowiązało się nieodwołalnie wobec Klientów, którzy po dniu 1 stycznia 2008 r. zawarli umowę ubezpieczenia (bądź przystąpili do umowy grupowej), ze składką regularną, na podstawie niżej wymienionych wzorców, mając ukończony 61 rok życia, a umowa uległa rozwiązaniu, w tym również na skutek zaprzestania opłacania składek (a w przypadku ubezpieczenia grupowego – Klient przestał być objęty umową, w tym również na skutek zaprzestania opłacania składek) po ukończeniu przez nich 65-tego roku życia, do tego, że w przypadku przesłania przez Klienta na adres Towarzystwa (ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa) w ciągu 3 lat od wejścia w życie Porozumienia wniosku spełniającego przesłanki określone w Porozumieniu, dokona zwrotu różnicy pomiędzy potrąconą opłatą, a wysokością opłaty wynikającą z treści decyzji UOKiK.
 

Zobowiązanie Towarzystwa dotyczące Klientów w wieku senioralnym w zakresie opisanym powyżej, dotyczy umów ubezpieczenia zawartych na podstawie następujących wzorców:

 1. Indywidualne ubezpieczenie emerytalne „Emerytura Premium” (PUL0, PUL1).
 2. Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym „Droga Lwa” (ULN1).
 3. Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym (GUL5).
 4. Plan ubezpieczeniowy z funduszem kapitałowym „Razem w ING” / „Razem"  (SME10; SME11).
 5. Plan ubezpieczeniowy z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „Razem w ING” / „Razem" (SME11).
 6. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (TRM7, TRM14).
 7. Emerytura z Perspektywą (ULM0).
 8. Plan Regularnego Oszczędzania Bezpieczne 65+ (ULM1).
 9. BEST INVEST (ULM3).
 10. my BEST INVEST (ULM4).
 11. Emerytura Premium (PUL2).
 12. Best Invest Premium (ULM5).
 13. Best Invest Plus (ULM7).
 14. Sposób na Przyszłość (TUL0).

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 

Treść Porozumienia oraz treść Decyzji Prezesa UOKiK Nr RKR – 10/2015 z dnia 23 września 2015 r. dostępna niżej w dokumentach.

Obniżenie opłat wynikające z zobowiązania Towarzystwa dotyczącego Klientów w wieku senioralnym nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych na drodze sądowej w większym wymiarze, niż wynika to z obniżenia wysokości opłaty.