Regulamin korzystania z serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego Serwisu Tematycznego Nationale-Nederlande". (zwane również Regulaminem) określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Nationale-Nederlanden", dalej nazywanego „Nationale-Nederlanden”.

Właścicielami Serwisu Tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami, są Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.

W ramach Serwisu Tematycznego Nationale-Nederlanden spółki z Grupy NN, a w szczególności Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zamieszczają informacje z zakresu tematyki ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.

II. DEFINICJE.


Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlande". sformułowania oznaczają:

Nationale-Nederlanden - oznacza firmy z Grupy Nationale-Nederlanden.
Serwis - oznacza Serwis Tematyczny Nationale-Nederlanden, będący oficjalnym serwisem internetowym Nationale-Nederlanden, dostępny pod adresem www.nn.pl.
Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlande". materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy oraz ankiety osobowe użytkowników serwisu. na Zasoby Serwisu składają się: Serwis informacyjny oraz Usługi dodatkowe.
Serwis informacyjny - oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.
Usługi dodatkowe - oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników indywidualnych uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji. Usługi dodatkowe umożliwiają Użytkownikom indywidualnym zdalną obsługę posiadanych rachunków OFE oraz polis. Usługi dodatkowe dostępne są pod adresem https://moje.nn.pl.
Użytkownik indywidualny – zwany również Użytkownikiem, oznacza osobę fizyczną korzystającą z Zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU.


• Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
• Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie internetowego Serwisu Tematycznego i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
• Nationale-Nederlanden zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
 • MS Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Apple Safari


Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA.


• Rejestracja Użytkownika indywidualnego następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie https://moje.nn.pl,po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza "WYŚLIJ DANE". Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza "WYŚLIJ DANE". jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlanden".
• Niezwłocznie po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz naciśnięciu przez niego klawisza "WYŚLIJ DANE". Użytkownik proszony jest o podanie indywidualnej nazwy Użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, niezbędnych w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części zasobów Serwisu określanej jako Usługi dodatkowe.
• Dostęp do Usług dodatkowych jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika indywidualnego.
• Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika do Systemu i korzystania z Usług dodatkowych.


V. POZOSTAWIENIE KONTAKTU DO UMÓWIENIA SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELEM.


• Serwis umożliwia Użytkownikom pozostawienie danych w celu umówienia się na spotkanie z Przedstawicielem Nationale-Nederlanden. Przesłanie danych następuje po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu klawisza „WYŚLIJ”.
• Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza "WYŚLI". jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlanden".


VI. ZOBOWIĄZANIA NATIONALE-NEDERLANDEN.


• Nationale-Nederlanden zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
• Nationale-Nederlanden zapewnia zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Usług dodatkowych na czas nieoznaczony, o ile nie nastąpi zdarzenie o którym mowa w punkcie VIII. 1. niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlanden".
• Nationale-Nederlanden zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie X niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlanden".


VII. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO.


• Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Nationale-Nederlande". oraz dobrymi obyczajami.
• Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
• Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu dedykowanym do celów umówienia spotkania z Przedstawicielem Nationale-Nederlanden.
• Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
• Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.


VIII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU.


• Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
 • podania nieprawdziwych danych osobowych,
 • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
 • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora Serwisu.
• Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Nationale-Nederlanden.


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.


• Właściciel Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Właściciel Serwisu nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych Zasobami Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
• Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
• Właściciel Serwisu nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
• Właściciel Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
• Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.


X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU.


• Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w Systemie Serwisu lub przesłali swoje dane wypełniając formularz dedykowany do umówienia spotkania z Przedstawicielem Nationale-Nederlanden, przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w klauzulach informacyjnych dostępnych na stronach www serwisu.
• Administratorami Danych osobowych przekazywanych w celu rejestracji w Moje NN są Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Topiel 12 w Warszawie.
• Administratorem Danych osobowych przekazanych w celu umówienia spotkania z Przedstawicielem jest Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12 w Warszawie.
• Informacje dotyczące danych osobowych znajdują się pod adresem: www.nn.pl/polityka-prywatnosci.
• Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz loginu i hasła przydzielonego Użytkownikowi.
• Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z Systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Systemu Serwisu.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY.


• Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
• W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
• Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
• Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A i Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A.
• Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Właściciela Serwisu zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
• Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
• W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.

Regulaminy dotyczące pozostałych spółek

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!