Od 2021 r. wyższy limit wpłat IKZE dla samozatrudnionych

Od przyszłego roku osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia będą mogły wpłacać na IKZE więcej niż pozostali posiadacze kont. Wyższy maksymalny limit wpłat na IKZE to możliwość uzyskania większych korzyści podatkowych – większą kwotę można odliczyć od podstawy opodatkowania. IKZE można założyć już teraz, a wyższym limitem wpłat cieszyć się od 2021 r. 

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to dobrowolny produkt, który pomaga gromadzić oszczędności emerytalne. IKZE daje posiadaczom także korzyści podatkowe – wpłaty na IKZE z danego roku podatkowego można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT. To swego rodzaju ulga podatkowa, która ma zachęcić do oszczędzania na jesień życia. 


Posiadacz IKZE decyduje kiedy i ile wpłacać na IKZE. W danym roku na IKZE można wpłacić środki do maksymalnego ustawowego limitu – to m.in. od niego zależy wysokość korzyści podatkowej.  Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia od 2021 r. będą mogły więcej odkładać na emeryturę IKZE, a zatem odliczyć wyższą kwotę od podstawy opodatkowania niż w latach wcześniejszych. Wyższy maksymalny limit wpłat na IKZE dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 

Maksymalny limit wpłat na IKZE samozatrudnionych jest podwyższony – wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 r. to 9466,20 zł. Pozostali posiadacze kont IKZE mogą wpłacić maksymalnie 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. W 2021 r. to 6310,80 zł. Wysokość korzyści podatkowej z tytułu IKZE, zależy od wysokości wpłat w danym roku kalendarzowym, tego w jaki sposób i jaką stawką opodatkowane są uzyskiwane dochody (a także od innych indywidualnych czynników). Ulga nie jest jednak dostępna dla wszystkich form opodatkowania, np. dla osób rozliczających się z zastosowaniem karty podatkowej (więcej dowiesz się TUTAJ).


By móc korzystać z większego limit wpłat, w 2021 r. należy zaznaczyć oświadczenie, które informuje instytucje finansową prowadzącą IKZE, że posiadacz konta IKZE jest osobą samozatrudnioną. Oświadczenie można zaznaczyć przy zakładaniu IKZE lub po jego założeniu (w przypadku Nationale-Nederlanden DFE oświadczenie oznacza się w Serwisie Klienta). 


Posiadacz IKZE zobowiązany jest do informowania instytucji finansowej o zmianie stanu faktycznego w zakresie samozatrudnienia. Innymi słowy – jeśli nie jest już osobą samozatrudnioną, musi poinformować o tym instytucję finansową. A jeśli znów się nią stanie, w celu podwyższenia maksymalnego limitu wpłat, należy poinformować o tym instytucję finansową. Posiadacz IKZE składa w/w informacje poprzez odznaczenie oświadczenia o samozatrudnieniu w Serwisie Klienta. 

Uwaga: Przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia rozumiemy osoby prowadzące pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwracamy uwagę, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się osoby fizycznej, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i korzysta z tzw. ulgi na start (w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców).