Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Nationale - Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Jesteśmy tu w czołówce ubezpieczycieli zabezpieczających przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich.

Skład zarządu

Prezes Zarządu
Paweł Kacprzyk
Członek Zarządu
Anita Bogusz
Członek Zarządu
Edyta Fundowicz
Członek Zarządu
Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
Liwia Kwiecień
Członek Zarządu
Magdalena Macko-Gizińska
Członek Zarządu
Andrzej Miron

Rada nadzorcza

Przewodniczący
Fabian Joachim Rupprecht
Wiceprzewodniczący
Paweł Śliwiński
Tomasz Gabrusewicz
Renata Kulej
Bartholomeus Odilia Petrus Frijns

Prokurenci

Agnieszka Chojnacka
Zbigniew Roszewski
W portfolio swoich produktów posiadamy ubezpieczenia dedykowane rozmaitym potrzebom. W kompleksowy sposób odpowiadamy na potrzebę zapewnienia przyszłości dziecku, ochrony zdrowia własnego i swoich najbliższych, gromadzenia kapitału, zadbania o dostatnią emeryturę, wsparcia dla rodziny bez względu na okoliczności, a w przypadku przedsiębiorców – także zabezpieczenia pracowników. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. to część Grupy NN – firmy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej, która działa w wielu krajach europejskich, jak również w Japonii. Zaufało nam już ponad 15 mln Klientów na całym świecie.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dystrybuuje swoje produkty przez sieć placówek rozmieszczonych na terenie całej Polski. Reprezentuje nas ponad 2 tys. wszechstronnie wyszkolonych i doświadczonych Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych. Świadczenia wynikające z umów ubezpieczenia są objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w granicach określonych przepisami prawa.

Dane spółki

Kapitał zakładowy

41 000 000 złotych
(na dzień 28.02.2013 r.)

Kapitał wpłacony

41 000 000 złotych
(na dzień 28.02.2013 r.)

Własność

100% kapitału zakładowego posiada NN Continental Europe Holdings B.V. 

NIP

527-10-02-574

KRS

nr 25443, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Polityka informacyjna

Informacje dla Klientów

Informacje dla inwestorów

Informacje dotyczące reklamacji

Informacje dla akcjonariuszy

Ład Korporacyjny

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Ładu Korporacyjnego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. przyjęły do stosowania w całości, wydane w dniu 22 lipca 2014 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Poniżej znajduje się link do dokumentu.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informujemy, że Rada Nadzorcza Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.  („Towarzystwo”) po dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stwierdziła, że w 2021 roku stosowano w całości 142 zasady, 2 zasady stosowano w części, a 7 zasad nie dotyczyło działalności Towarzystwa.


Stosowanie 2 zasad w części związane jest z wprowadzaniem zmian w procesach badania potrzeb klienta wynikających z dostosowania do rekomendacji regulatora (KNF). Pełne wdrożenie zaplanowanych zmian zaplanowane jest na 15 kwietnia 2022 roku.


Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. w drodze outsourcingu powierzyło zarządzanie aktywami spółce NN Investment Partners TFI S.A. Proces zarządzania reguluje zawarta między stronami „Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” z dnia 1 sierpnia 2019 r. Zgodnie z zawartą umową nadzór korporacyjny w zarządzanych portfelach sprawowany jest w drodze odrębnego pełnomocnictwa udzielanego w razie konieczności NN Investment Partners TFI S.A. Nadzór sprawowany jest w takim przypadku w zgodzie z Polityką stosowania środków nadzoru korporacyjnego NN Investment Partners TFI S.A dostępną na stronie: https://www.nntfi.pl/o-nas/lad-korporacyjny.

Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. jest częścią NN Group N.V., spółki notowanej na giełdzie w Amsterdamie, która powstała w wyniku długofalowej strategii oddzielania części Grupy NN związanej z ubezpieczeniami od części biznesu związanej z bankami.

NN Group N.V. i jej spółki zależne na podstawie licencji używają obecnie znaków towarowych zawierających nazwę „Nationale-Nederlanden”, jak również pokrewnych znaków towarowych należących do NN Group N.V.

 

Polityka zaangażowania

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zgodnie z obowiązującymi mandatami inwestycyjnymi nie lokuje aktywów Klientów ani aktywów własnych w dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje spółek. Tym samym, zgodnie z Art. 222b ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Towarzystwo nie sporządza i nie publikuje na swojej stronie internetowej polityki zaangażowania oraz sprawozdania z realizacji tej polityki.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odezwij się do nas!