Powrót

Słownik


Alokacja w fundusze

 Zakup jednostek uczestnictwa zgodnie z ustalonym przez właściciela polisy procentowym podziałem składki inwestycyjnej lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze.

Alokacja w fundusze

Zakup jednostek uczestnictwa zgodnie z ustalonym przez właściciela polisy procentowym podziałem składki inwestycyjnej lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze.

Cena jednostki uczestnictwa

Cena, po której Nationale‑Nederlanden kupuje i sprzedaje jednostki uczestnictwa.

Członek otwartego funduszu emerytalnego

Osoba fizyczna, posiadająca w otwartym funduszu emerytalnym rachunek, na którym są gromadzone środki ze składek i wypłat transferowych; członkostwo w funduszu nabywa się w drodze umowy, losowania lub otwarcia rachunku przez sam fundusz.

Cena jednostki uczestnictwa

Cena, po której Nationale‑Nederlanden kupuje i sprzedaje jednostki uczestnictwa.

Dokument ubezpieczenia

Polisa potwierdzająca zawarcie umowy, a także dokument wystawiony przez Nationale‑Nederlanden w czasie jej trwania potwierdzający istotne postanowienia umowy.

Dzień roboczy

Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument ubezpieczenia

Dokument określający najważniejsze postanowienia umowy ubezpieczenia, w tym także polisa potwierdzająca zawarcie tej umowy. Dokument ubezpieczenia stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.

Filar I

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Filar II

Otwarte fundusze emerytalne, które są zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne.

Filar III

Pracownicze programy emerytalne, które są prowadzone w różnych formach, finansowane przez pracodawcę, a pracownik może zobowiązać się do wnoszenia składki dodatkowej, oraz indywidualne konta emerytalne, które mogą mieć różną formę, lecz są finansowane z własnych środków osób je zakładających.

Jednostka rozrachunkowa

Za przekazane skladki fundusz kupuje akcje i inne papiery wartościowe, czyli inwestuje, a jednostka rozrachunkowa jest udziałem członka funduszu we wszystkich zainwestowanych środkach zgromadzonych w Nationale-Nederlanden OFE. Liczba jednostek rozrachunkowych i ich cena odzwierciedlają, jaka jest wartość środków zgromadzonych na rachunku w Nationale-Nederlanden OFE.

Jednostka uczestnictwa

Proporcjonalny udział w aktywach funduszu; inwestowanie w fundusz oznacza zakup jednostek uczestnictwa tego funduszu. Wszystkie Jednostki uczestnictwa danego funduszu są tej samej wartości.

Kwoty z minusem na zestawieniu składek OFE

Zdarza się, że wielkość składki zostanie źle obliczona i ZUS przesyła zawyżoną składkę. Wtedy różnica zostaje zwrócona na żądanie ZUS, a transakcja ta jest widoczna jako ujemna kwota składki (z minusem). Podstawa prawna: art. 100A Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z przyjętymi przez ZUS zasadami niezbędne jest osobiste zaangażowanie członka funduszu, w celu wyjaśnienia braku składki lub składki w niewłaściwej wysokości. OFE nie mają możliwości weryfikowania składek i oceny, czy w danym miesiącu powinna ona wpłynąć do funduszu. OFE nie posiadają wiedzy na temat płatnika składek oraz terminów ich wpłaty. By dowiedzieć się, czemu dokonano zwrotu składki, należy złożyć reklamację w ZUS.

Liczba zgromadzonych jednostek

Suma wszystkich jednostek rozrachunkwych zgromadzonych na rachunku w Nationale-Nederlanden OFE. Zależy ona od tego, ile pieniędzy zostało przekazanych z ZUS na rachunek w Nationale-Nederlanden OFE, a następnie ile za nie zostało nabytych jednostek rozrachunkowych.

Miesiąc polisowy

Okres rozpoczynający się tego samego dnia każdego kolejnego miesiąca. Pierwszy miesiąc polisowy zaczyna się w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w polisie. Jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, to miesiąc polisowy zaczyna się w ostatnim dniu tego miesiąca (np. jeśli dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przypada 31 stycznia, to kolejny miesiąc polisowy rozpoczyna się ostatniego dnia lutego).

Narodziny dziecka

W czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego składka emerytalna do ZUS i OFE jest finansowana w całości z budżetu państwa.

Odsetki od ZUS

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie ZUS nie nastąpiło w terminie przekazanie składki, członkowi funduszu należą się odsetki, które są liczone według zmiennej stopy procentowej. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni. ZUS oblicza odsetki od kwoty nieprzekazanej w terminie składki do otwartych funduszy emerytalnych, za okres od następnego dnia po upływie terminu (składki są przekazywane nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i deklaracji) do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego.

Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

Jest to masa majątkowa posiadająca osobowość prawną i zarządzana przez powszechne towarzystwo emerytalne; OFE powstaje dopiero po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i zarejestrowaniu w Rejestrze Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Warszawy; jedynym celem istnienia OFE jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych.

Opis funduszy

Dokument przyjęty uchwałą zarządu Nationale‑Nederlanden, który wchodzi w skład umowy i określa cel i zasady funkcjonowania funduszy, dostępnych w ramach umowy.

Obowiązki Członka OFE

Do obowiązków członka OFE należy informowanie OFE o zmianie danych osobowych, zmianie stanu cywilnego lub małżeńskich stosunków majątkowych członka OFE, a także o zmianie danych osób uposażonych. 

Przedstawiciel

Osoba wykonująca czynności agencyjne w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Nationale‑Nederlanden na zlecenie agenta ubezpieczeniowego Nationale‑Nederlanden lub sam agent ubezpieczeniowy Nationale‑Nederlanden.

Rozdzielność majątkowa

W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego - występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków. Podział ich mienia może nastąpić w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Rozwód

Środki zgromadzone na rachunku w OFE wchodzą w skład wspólności majątkowej (gdy nie ma wyłączenia wspólności majątkowej) i w przypadku rozwodu, środki zgromadzone na rachunku OFE przypadające byłemu współmałżonkowi są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, na rachunek byłego współmałżonka w OFE. Środki mogą zostać podzielone na podstawie orzeczenia sądu, aktu notarialnego lub samodzielnie sporządzonego, podpisanego przez oboje małżonków oświadczenie o podziale środków.

Rok polisowy

Pierwszych 12 miesięcy polisowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz kolejne 12-miesięczne okresy.

Rachunek podstawowy

Rachunek, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa zakupione za składki inwestycyjne.

Rok polisowy

Okres pomiędzy kolejnymi rocznicami polisy.

Rocznica polisy

Każda rocznica dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Składka do funduszu emerytalnego

Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego, odprowadzana przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego.

Staż członkowski

Okres pozostawania członkiem danego funduszu emerytalnego, który na potrzeby ewentualnych opłat transferowych liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu.

Stopa zwrotu

Zmiana wartości jednostki rozrachunkowej funduszu emerytalnego w określonym czasie.

Suwak bezpieczeństwa

Całość emerytury tj. z konta, subkonta w ZUS oraz rachunku w OFE będzie wypłacana przez ZUS. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana będzie określona wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE. Dodatkowo, na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, ZUS zaprzestanie odprowadzać składki do OFE; składki w tym okresie ewidencjonowane będą na subkoncie w ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków. By zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE, została wprowadzona zasada, która zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Wprowadzenie „suwaka” ma chronić przed tzw. ryzykiem złej daty, czyli skutkami załamania rynków finansowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym moment przejścia na emeryturę, co przełożyłoby się na obniżenie kapitału emerytalnego, a w konsekwencji na niższe świadczenie emerytalne. Suwak bezpieczeństwa będzie dotyczył zarówno osób, które zdecydowały się, by część przyszłej składki przekazywana była wyłącznie na subkonto w ZUS, jak i tych, które podjęły decyzję o przekazywaniu tej składki do OFE i na subkonto w ZUS. Dzięki stopniowemu przenoszeniu środków z rachunku w OFE, w chwili przejścia na emeryturę, wszystkie środki będą zewidencjonowane na subkoncie w ZUS, który będzie nam wypłacał dożywotnią, waloryzowaną emeryturę. Od miesiąca, w którym uruchomiony zostaje suwak bezpieczeństwa, ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE.

Składka emerytalna

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto. Od lipca 2014 r., w zależności od dokonanego przez ubezpieczonego wyboru, część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 2,92% jest odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub ewidencjonowana  na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (łącznie 7,3%).

Suma ubezpieczenia

Pieniądze wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego; suma ubezpieczenia jest świadczeniem.

Składka jednorazowa

Kwota opłacona jednorazowo za cały czas trwania umowy ubezpieczenia.

Ślub / zawarcie związku małżenskiego

Zawarcie małżeństwa należy zgłosić do OFE. Środki gromadzone w OFE od tej pory będą wchodzić w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, chyba że została zawarta w formie aktu notarialnego umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową.

Świadczenie

Pieniądze wypłacane przez Nationale‑Nederlanden w przypadkach wskazanych w warunkach.

Tabela limitów i opłat

Dokument zawierający stawki opłat i rabatów (zniżek) stosowanych w umowie. Dokument ten stanowi integralną część umowy i jest przekazywany właścicielowi polisy wraz z warunkami umowy.

Utrata pracy

W okresie, gdy ubezpieczony nie pracuje, składka emerytalna nie jest przekazywana przez pracodawcę do ZUS, czyli również jej część nie trafia na rachunek w OFE. Na rachunku pozostają jednak środki do tej pory zgromadzone, które dalej są inwestowane. Po podjęciu nowej pracy składka emerytalna znowu zacznie być przekazywana do ZUS i OFE.

Uposażeni

Osoby wyznaczone przez ubezpieczonego, którym zostanie wypłacone świadczenie w przypadku jego śmierci.

Ubezpieczyciel

 Nationale‑Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12.

Umowa dodatkowa

Część umowy zapewniająca dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczony

Osoba, której życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy podstawowej. Ubezpieczony może być także objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy dodatkowej.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Wydzielona część aktywów Nationale‑Nederlanden, podzielona na udziały o równej wartości i inwestowana w sposób określony w warunkach i opisie funduszy. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy zwany jest dalej funduszem. Fundusze różnią się sposobem lokowania środków, oczekiwanym zyskiem oraz ryzykiem inwestycyjnym.

Wartość jednostki rozrachunkowej

Wartość jednostki rozrachunkowej wylicza się przez podzielenie wartości portfela inwestycji Nationale-Nederlanden OFE (wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach członków w Nationale-Nederlanden OFE) przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Nationale-Nederlanden OFE. Przykładowo, gdy wzrasta wartość portfela Nationale-Nederlanden OFE przy stałej liczbie jednostek, to wartość jednostki rozrachunkowej rośnie.

Wyniki inwestycyjne

Aktualne wyniki inwestycyjne można w każdej chwili sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej: nn.pl/ofe.

Wypłata transferowa

Przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego lub przeniesienie tych środków  między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan rachunku. Członek otwartego funduszu ma prawo w dowolnym momencie zmienić fundusz, przenosząc zgromadzone środki do innego otwartego funduszu emerytalnego.

Właściciel polisy

Osoba, która zawarła umowę z Nationale‑Nederlanden i zobowiązała się do opłacania składki.

Wskaźnik ubezpieczeniowy

Procentowy wskaźnik stosowany do obliczenia sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci.

Zwolnienie lekarskie

Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, składka na rachunek OFE nie jest przekazywana. Składka do OFE również nie wpłynie za okres przebywania na urlopie bezpłatnym lub w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Alokacja w fundusze

 Zakup jednostek uczestnictwa zgodnie z ustalonym przez właściciela polisy procentowym podziałem składki inwestycyjnej lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze.

Alokacja w fundusze

Zakup jednostek uczestnictwa zgodnie z ustalonym przez właściciela polisy procentowym podziałem składki inwestycyjnej lub składki lokacyjnej pomiędzy fundusze.

Cena jednostki uczestnictwa

Cena, po której Nationale‑Nederlanden kupuje i sprzedaje jednostki uczestnictwa.

Członek otwartego funduszu emerytalnego

Osoba fizyczna, posiadająca w otwartym funduszu emerytalnym rachunek, na którym są gromadzone środki ze składek i wypłat transferowych; członkostwo w funduszu nabywa się w drodze umowy, losowania lub otwarcia rachunku przez sam fundusz.

Cena jednostki uczestnictwa

Cena, po której Nationale‑Nederlanden kupuje i sprzedaje jednostki uczestnictwa.

Dokument ubezpieczenia

Polisa potwierdzająca zawarcie umowy, a także dokument wystawiony przez Nationale‑Nederlanden w czasie jej trwania potwierdzający istotne postanowienia umowy.

Dzień roboczy

Dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument ubezpieczenia

Dokument określający najważniejsze postanowienia umowy ubezpieczenia, w tym także polisa potwierdzająca zawarcie tej umowy. Dokument ubezpieczenia stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.

Filar I

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który jest zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Filar II

Otwarte fundusze emerytalne, które są zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne.

Filar III

Pracownicze programy emerytalne, które są prowadzone w różnych formach, finansowane przez pracodawcę, a pracownik może zobowiązać się do wnoszenia składki dodatkowej, oraz indywidualne konta emerytalne, które mogą mieć różną formę, lecz są finansowane z własnych środków osób je zakładających.

Jednostka rozrachunkowa

Za przekazane skladki fundusz kupuje akcje i inne papiery wartościowe, czyli inwestuje, a jednostka rozrachunkowa jest udziałem członka funduszu we wszystkich zainwestowanych środkach zgromadzonych w Nationale-Nederlanden OFE. Liczba jednostek rozrachunkowych i ich cena odzwierciedlają, jaka jest wartość środków zgromadzonych na rachunku w Nationale-Nederlanden OFE.

Jednostka uczestnictwa

Proporcjonalny udział w aktywach funduszu; inwestowanie w fundusz oznacza zakup jednostek uczestnictwa tego funduszu. Wszystkie Jednostki uczestnictwa danego funduszu są tej samej wartości.

Kwoty z minusem na zestawieniu składek OFE

Zdarza się, że wielkość składki zostanie źle obliczona i ZUS przesyła zawyżoną składkę. Wtedy różnica zostaje zwrócona na żądanie ZUS, a transakcja ta jest widoczna jako ujemna kwota składki (z minusem). Podstawa prawna: art. 100A Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z przyjętymi przez ZUS zasadami niezbędne jest osobiste zaangażowanie członka funduszu, w celu wyjaśnienia braku składki lub składki w niewłaściwej wysokości. OFE nie mają możliwości weryfikowania składek i oceny, czy w danym miesiącu powinna ona wpłynąć do funduszu. OFE nie posiadają wiedzy na temat płatnika składek oraz terminów ich wpłaty. By dowiedzieć się, czemu dokonano zwrotu składki, należy złożyć reklamację w ZUS.

Liczba zgromadzonych jednostek

Suma wszystkich jednostek rozrachunkwych zgromadzonych na rachunku w Nationale-Nederlanden OFE. Zależy ona od tego, ile pieniędzy zostało przekazanych z ZUS na rachunek w Nationale-Nederlanden OFE, a następnie ile za nie zostało nabytych jednostek rozrachunkowych.

Miesiąc polisowy

Okres rozpoczynający się tego samego dnia każdego kolejnego miesiąca. Pierwszy miesiąc polisowy zaczyna się w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w polisie. Jeżeli w danym miesiącu nie ma takiego dnia, to miesiąc polisowy zaczyna się w ostatnim dniu tego miesiąca (np. jeśli dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przypada 31 stycznia, to kolejny miesiąc polisowy rozpoczyna się ostatniego dnia lutego).

Narodziny dziecka

W czasie urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego składka emerytalna do ZUS i OFE jest finansowana w całości z budżetu państwa.

Odsetki od ZUS

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie ZUS nie nastąpiło w terminie przekazanie składki, członkowi funduszu należą się odsetki, które są liczone według zmiennej stopy procentowej. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok wynosi 365 dni. ZUS oblicza odsetki od kwoty nieprzekazanej w terminie składki do otwartych funduszy emerytalnych, za okres od następnego dnia po upływie terminu (składki są przekazywane nie później niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i deklaracji) do dnia przekazania składki do otwartego funduszu emerytalnego.

Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

Jest to masa majątkowa posiadająca osobowość prawną i zarządzana przez powszechne towarzystwo emerytalne; OFE powstaje dopiero po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i zarejestrowaniu w Rejestrze Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Warszawy; jedynym celem istnienia OFE jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych.

Opis funduszy

Dokument przyjęty uchwałą zarządu Nationale‑Nederlanden, który wchodzi w skład umowy i określa cel i zasady funkcjonowania funduszy, dostępnych w ramach umowy.

Obowiązki Członka OFE

Do obowiązków członka OFE należy informowanie OFE o zmianie danych osobowych, zmianie stanu cywilnego lub małżeńskich stosunków majątkowych członka OFE, a także o zmianie danych osób uposażonych. 

Przedstawiciel

Osoba wykonująca czynności agencyjne w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego dla Nationale‑Nederlanden na zlecenie agenta ubezpieczeniowego Nationale‑Nederlanden lub sam agent ubezpieczeniowy Nationale‑Nederlanden.

Rozdzielność majątkowa

W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego - występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków. Podział ich mienia może nastąpić w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Rozwód

Środki zgromadzone na rachunku w OFE wchodzą w skład wspólności majątkowej (gdy nie ma wyłączenia wspólności majątkowej) i w przypadku rozwodu, środki zgromadzone na rachunku OFE przypadające byłemu współmałżonkowi są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, na rachunek byłego współmałżonka w OFE. Środki mogą zostać podzielone na podstawie orzeczenia sądu, aktu notarialnego lub samodzielnie sporządzonego, podpisanego przez oboje małżonków oświadczenie o podziale środków.

Rok polisowy

Pierwszych 12 miesięcy polisowych od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz kolejne 12-miesięczne okresy.

Rachunek podstawowy

Rachunek, na którym rejestrowane są jednostki uczestnictwa zakupione za składki inwestycyjne.

Rok polisowy

Okres pomiędzy kolejnymi rocznicami polisy.

Rocznica polisy

Każda rocznica dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Składka do funduszu emerytalnego

Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego, odprowadzana przez ZUS do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego.

Staż członkowski

Okres pozostawania członkiem danego funduszu emerytalnego, który na potrzeby ewentualnych opłat transferowych liczony jest od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskano członkostwo w funduszu.

Stopa zwrotu

Zmiana wartości jednostki rozrachunkowej funduszu emerytalnego w określonym czasie.

Suwak bezpieczeństwa

Całość emerytury tj. z konta, subkonta w ZUS oraz rachunku w OFE będzie wypłacana przez ZUS. Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana będzie określona wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE. Dodatkowo, na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego, ZUS zaprzestanie odprowadzać składki do OFE; składki w tym okresie ewidencjonowane będą na subkoncie w ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, na rachunku w OFE nie będzie żadnych środków. By zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE, została wprowadzona zasada, która zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na rachunku w OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Wprowadzenie „suwaka” ma chronić przed tzw. ryzykiem złej daty, czyli skutkami załamania rynków finansowych w okresie bezpośrednio poprzedzającym moment przejścia na emeryturę, co przełożyłoby się na obniżenie kapitału emerytalnego, a w konsekwencji na niższe świadczenie emerytalne. Suwak bezpieczeństwa będzie dotyczył zarówno osób, które zdecydowały się, by część przyszłej składki przekazywana była wyłącznie na subkonto w ZUS, jak i tych, które podjęły decyzję o przekazywaniu tej składki do OFE i na subkonto w ZUS. Dzięki stopniowemu przenoszeniu środków z rachunku w OFE, w chwili przejścia na emeryturę, wszystkie środki będą zewidencjonowane na subkoncie w ZUS, który będzie nam wypłacał dożywotnią, waloryzowaną emeryturę. Od miesiąca, w którym uruchomiony zostaje suwak bezpieczeństwa, ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE.

Składka emerytalna

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52 proc. podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto. Od lipca 2014 r., w zależności od dokonanego przez ubezpieczonego wyboru, część składki na ubezpieczenie emerytalne wynosząca 2,92% jest odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub ewidencjonowana  na subkoncie ubezpieczonego w ZUS (łącznie 7,3%).

Suma ubezpieczenia

Pieniądze wypłacane w przypadku śmierci ubezpieczonego; suma ubezpieczenia jest świadczeniem.

Składka jednorazowa

Kwota opłacona jednorazowo za cały czas trwania umowy ubezpieczenia.

Ślub / zawarcie związku małżenskiego

Zawarcie małżeństwa należy zgłosić do OFE. Środki gromadzone w OFE od tej pory będą wchodzić w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, chyba że została zawarta w formie aktu notarialnego umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową.

Świadczenie

Pieniądze wypłacane przez Nationale‑Nederlanden w przypadkach wskazanych w warunkach.

Tabela limitów i opłat

Dokument zawierający stawki opłat i rabatów (zniżek) stosowanych w umowie. Dokument ten stanowi integralną część umowy i jest przekazywany właścicielowi polisy wraz z warunkami umowy.

Utrata pracy

W okresie, gdy ubezpieczony nie pracuje, składka emerytalna nie jest przekazywana przez pracodawcę do ZUS, czyli również jej część nie trafia na rachunek w OFE. Na rachunku pozostają jednak środki do tej pory zgromadzone, które dalej są inwestowane. Po podjęciu nowej pracy składka emerytalna znowu zacznie być przekazywana do ZUS i OFE.

Uposażeni

Osoby wyznaczone przez ubezpieczonego, którym zostanie wypłacone świadczenie w przypadku jego śmierci.

Ubezpieczyciel

 Nationale‑Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12.

Umowa dodatkowa

Część umowy zapewniająca dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczony

Osoba, której życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy podstawowej. Ubezpieczony może być także objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy dodatkowej.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Wydzielona część aktywów Nationale‑Nederlanden, podzielona na udziały o równej wartości i inwestowana w sposób określony w warunkach i opisie funduszy. Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy zwany jest dalej funduszem. Fundusze różnią się sposobem lokowania środków, oczekiwanym zyskiem oraz ryzykiem inwestycyjnym.

Wartość jednostki rozrachunkowej

Wartość jednostki rozrachunkowej wylicza się przez podzielenie wartości portfela inwestycji Nationale-Nederlanden OFE (wszystkich środków zgromadzonych na rachunkach członków w Nationale-Nederlanden OFE) przez liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na wszystkich rachunkach prowadzonych przez Nationale-Nederlanden OFE. Przykładowo, gdy wzrasta wartość portfela Nationale-Nederlanden OFE przy stałej liczbie jednostek, to wartość jednostki rozrachunkowej rośnie.

Wyniki inwestycyjne

Aktualne wyniki inwestycyjne można w każdej chwili sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej: nn.pl/ofe.

Wypłata transferowa

Przeniesienie środków znajdujących się na rachunku członka z jednego funduszu do innego lub przeniesienie tych środków  między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan rachunku. Członek otwartego funduszu ma prawo w dowolnym momencie zmienić fundusz, przenosząc zgromadzone środki do innego otwartego funduszu emerytalnego.

Właściciel polisy

Osoba, która zawarła umowę z Nationale‑Nederlanden i zobowiązała się do opłacania składki.

Wskaźnik ubezpieczeniowy

Procentowy wskaźnik stosowany do obliczenia sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci.

Zwolnienie lekarskie

Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, składka na rachunek OFE nie jest przekazywana. Składka do OFE również nie wpłynie za okres przebywania na urlopie bezpłatnym lub w przypadku przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.