W 2020 r. fundusze PPK, IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden PTE przyniosły zysk

22/12/2020

Wszystkie fundusze Nationale-Nederlanden PTE, które inwestują pieniądze gromadzone w PPK, IKE i IKZE kończą mijający rok na plusie. Ostatnie miesiące dobitnie pokazują dlaczego warto regularnie odkładać kapitał w PPK, IKE i IKZE.   

Mijający rok był dla rynków kapitałowych prawdziwą karuzelą emocji. Odpowiedzialna jest za to przede wszystkim, choć nie tylko, pandemia COVID-19 i jej skutki gospodarcze (sprawdź podsumowanie 2020 r. na rynku akcji). Mimo gigantycznych wahań nastrojów na rynkach, z perspektywy inwestujących kapitał w PPK oraz IKE i IKZE dostępnych w Nationale-Nederlanden PTE, 2020 rok dobiega końca w pozytywnej atmosferze. 

Fundusze w PPK oraz IKE i IKZE są na plusie 

Wszystkie fundusze Nationale-Nederlanden PTE w ramach których są inwestowane wpłaty uczestników PPK oraz posiadaczy IKE i IKZE są w tym roku na plusie (według stanu na 16.12.2020). Najwięcej zyskał fundusz Nationale-Nederlanden DFE, gdzie trafiają wpłaty gromadzone w IKE i IKZE. Ten fundusz zarobił w 2020 r. ponad +12,6%. Źródłem tak dobrego wyniku jest spore zaangażowanie zarówno w akcje jak i obligacje – fundusz typowo inwestuje w te papiery po ok. 50% aktywów – które okazało się dobrą strategią na tak emocjonujący rok. 

W czasie wiosennego krachu na giełdach część dłużna Nationale-Nederlanden DFE, zbudowana w znacznej części z polskich obligacji skarbowych, pozwoliła zamortyzować spadki cen akcji. W czasie rynkowych niepokojów, a takie miały miejsce, gdy pandemia COVID-19 zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, inwestorzy zwykle uciekają od akcji (których ceny spadają) ku tzw. bezpiecznym przystaniom, czyli głównie obligacjom skarbowym. Z perspektywy tych papierów, cały 2020 r. można uznać za udany, co jest efektem systematycznego spadku rentowności (wzrostu cen). Czynnikiem sprzyjającym były obniżki stóp procentowych oraz podjęcie skupu aktywów, na które zdecydował się szereg banków centralnych, w tym amerykański Fed, europejski EBC i polski NBP, w celu walki z gospodarczymi skutkami pandemii. Od lata polskie obligacje skarbowe podążały za trendami na europejskich rynkach bazowych, szczególnie niemieckim. Niepewność wobec perspektyw gospodarczych oraz trudna sytuacja pandemiczna w Europie prowadziły do systematycznego wzrostu cen obligacji, który został przerwany dopiero na początku listopada. Wygrana Joe Bidena w wyborach prezydenckich USA oraz dobre wiadomości dotyczące gotowości szczepionki na COVID-19 wywołały euforię na rynkach akcji i zmniejszyły awersję do ryzyka (a więc popyt na obligacje) wśród inwestorów. Była to jednak nie tyle zmiana trendu co raczej epizod – w końcówce roku dają o sobie znać czynniki ryzyka w postaci nasilenia zachorowań na COVID-19, napięć wobec unijnego budżetu oraz negocjacji w sprawie umowy między Wielką Brytanią a Unią Europejską w sprawie umowy regulującej stosunki po okresie przejściowym, co znów pcha rentowności obligacji skarbowych w dół. Zwracamy uwagę, że fundusz Nationale-Nederlanden DFE lokuje kapitał także w polskie obligacje nieskarbowe. Dla nich 2020 r. był w ogólnym rozrachunku dość udany – po spadkach cen wczesną wiosną, dalsza część roku upłynęła na odrabianiu strat. Dodając do tego zysk w postaci odsetek, ten kierunek inwestycyjny również pozwolił zarobić. 

W mijającym roku zysk inwestorom przyniosła także część akcyjna funduszu Nationale-Nederlanden DFE, która dała szansę skorzystania na odbiciu indeksów akcyjnych w kolejnych miesiącach, gdy na sentyment na rynku akcji uległ poprawie. Na korzyść funduszu zadziałały zwłaszcza dynamiczne wzrosty cen małych spółek notowanych na GPW, które latem odrobiły straty wywołane pandemią COVID-19.

Stopa zwrotu fudnuszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro i Nationale-Nederlanden DFE w 2020 r.

źródło: Notowania funduszy publikowane na nn.pl. Dane na 16.12.2020.

Fundusze inwestujące środki zgromadzone w PPK (Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro) pokazują, że to przede wszystkim relacja akcji i obligacji w strukturze aktywów była czynnikiem, który kształtował tegoroczny wynik z inwestycji. Fundusz o dacie docelowej 2025, który skupia się na głównie na papierach dłużnych, w tym przede wszystkim polskich obligacjach skarbowych, zarobił +6,5%, najwięcej ze wszystkich funduszy. Jak widać na wykresie, w trakcie giełdowego załamania, fundusz stracił względnie mniej niż pozostałe fundusze. Obligacje zadziałały jak swoista poduszka ochronna. Jednak skupienie się niemal wyłącznie na papierach dłużnych nie pozwoliło skorzystać na odbiciu cen akcji. W przypadku pozostałych funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro, widać dobitnie, że im mniejsza część dłużna, tym większe straty poniesione podczas wiosennego tąpnięcia, lecz równocześnie większa dynamika wzrostów od giełdowego dołka (Tabela 1). Uwzględniając stopę zwrotu wypracowaną od początku roku, dobrze wypadły też fundusze o mieszanej strukturze portfela – inwestujące zarówno w obligacje, jak i akcje. 

Tabela 1: Stopy zwrotu funduszy w 2020 r.

Okres Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro Nationale-Nederlanden
DFE
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
YTD (od początku 2020 r.) 6,51% 5,43% 4,73% 4,11% 3,44% 3,60% 4,18% 1,93% 12,59%
31.12.2019 - 16.03.2020 (do giełdowego dołka) -3,93% -15,49% -19,54% -22,99% -26,31% -26,31% -25,49% -25,92 -16,66%
16.03.2020 - 16.12. 2020 (od giełdowego dołka) 10,87% 24,76% 30,16% 35,19% 40,37% 40,58% 39,82% 37,60% 35,10%

źródło: Notowania funduszu publikowane na nn.pl, wycena jednostek na 16.12.2020 r. 


Na wyniki funduszy wpływ ma także selekcja poszczególnych papierów do portfela – dobór i udział w zainwestowanym kapitale poszczególnych branż oraz emitentów. Pozytywnie zadziałała względnie  niewielka eskpozycja na największe polskie spółki (w 2020 r. WIG20 radzi sobie bardzo słabo) oraz większe zaangażowanie w małe i średnie firmy (szczególnie duże w przypadku funduszu Nationale-Nederlanden DFE). Biorąc pod uwagę sektory, w ujęciu rocznym spółki budowlane wykazały się odpornością mimo trudnego 2020 r. oraz słabości na przełomie wiosny i lata. Dodatkowo w IV kwartale 2020 r. sporą część polskiej ekspozycji stanowią spółki z branży dóbr konsumenckich – w oczekiwaniu na oczekiwaniu na powrót mocnego konsumenta w 2021 r. Zwracamy także uwagę, że w pierwszej części roku na kilka spółek z portfela funduszy Nationale-Nederlanden ogłoszono wezwanie, co pokazuje zdolność zespołu zarządzających Nationale-Nederlanden PTE do wybierania spółek, których atrakcyjną wycenę podzielają inwestorzy strategiczni.

W ujęciu rocznym wsparciem było także zaangażowanie spółki medyczne, zwłaszcza zagraniczne (choć w portfelu znajdują się również polskie podmioty). Na korzyść branży biotechnologicznej działały w szczególności spektakularne przejęcia, które rozbudziły nadzieje inwestorów na konsolidację w przyszłości. Sektorowi pomagają także pozytywne doniesienia z frontu walki z koronawirusem – m.in. szczepionki Moderny oraz Pfizera rzucają pozytywne światło na możliwości terapeutyczne technologii mRNA, a terapie Regeneronu pokazują ciekawą przyszłość na rynku przeciwciał. Na wynik funduszy pozytywny wpływ miały spółki technologicznie z segmentu IT, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier oraz oprogramowania. W ostatnich tygodniach korzystny wpływ na wyniki funduszy miał także optymizm na rynku wywołany gotowością do szczepień na COVID-19, przełożył się także na wzrost cen akcji spółek cyklicznych oraz wzrost zainteresowania rynkami wschodzącymi, do których Polska jest zaliczana. 

W 2020 r. systematyczność to klucz do zysku w PPK, IKE i IKZE 

Biorąc pod uwagę stopy zwrotu wypracowane od początku roku, fundusze inwestujące kapitał odkładany w PPK, IKE i IKZE oferowane przez Nationale-Nederlanden PTE przyniosły zysk. Ale wyniki prezentowane wyżej nie pokazują całej prawdy o faktycznych stopach zwrotu z inwestycji – w rzeczywistości, jeśli pieniądze są inwestowane regularnie, zyski są prawdopodobnie wyższe. W PPK kapitał jest wpłacany systematycznie, co miesiąc, jeśli uczestnik PPK nie wstrzymał wpłat. To oznacza, że każda wpłata na PPK jest dokonywana w innym momencie i wypracowuje inny wynik. Ta strategia jest korzystna zwłaszcza w produktach długoterminowych – pozwala ograniczyć negatywny wpływ rynkowych wahań na wynik inwestycji. Mijający rok jest dowodem skuteczności tego podejścia. 

  Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro
zdefiniowana data 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
suma wpłat 2208 2208 2208 2208 2208 2208 2208 2208
obecna wartość wpłat 22904,69 2383,92 2415,25 2443,91 2472,49 2477,49 2474,74 2446,66
zysk/strata (PLN) 86,69 175,92 207,25 235,91 264,49 269,18 266,74 238,66
stopa zwrotu 3,93% 7,97% 9,39% 10,68% 11,98% 12,19% 12,08% 10,81

źródło: Obliczenia własne; wycena na 16.12.2020 r.

 

Przyjrzyjmy się zatem ile zarobiła osoba, która w 2020 r. co miesiąc (na koniec miesiąca) inwestowała 184 zł  w fundusze zdefiniowanej daty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro. Suma wpłat w 2020 r. wyniosłaby 2208 zł. Natomiast realna wartość zgromadzonych oszczędności (na 16.12.2020) to między 2294,7 zł a 2477,2 zł, w zależności od funduszu (Tabela 2). Co oznacza zysk w wysokości między 86,7 zł (+3,9%, fundusz o dacie docelowej 2025)   a 269,2 zł (+12,2%, fundusz o dacie docelowej 2050) wypracowany w PPK w ciągu 11 miesięcy 2020 r., a więc w warunkach wahań rynkowych. Szczególnie zyskowne z perspektywy oszczędzania w PPK w 2020 r. okazało się wpłacanie środków w okolicy giełdowego dołka – wtedy akcje były kupowane najtaniej, co oznacza, że najmocniej skorzystały na odbiciu. 

Nationale - Nederlanden DFE
suma wpłat 1200
obecna wartość wpłat 1357,50
zysk/strata (PLN) 157,50
stopa zwrotu 13,13%

źródło: Obliczenia własne; wycena na 16.12.2020 r. 

 

Jak wygląda analogiczna symulacja w przypadku IKE i IKZE? Tutaj również systematyczność okazuje się być dobrym posunięciem. Jeśli w 2020 r. co miesiąc inwestowalibyśmy 100 zł, to zysk wyniósłby 157,5 zł (+13,1%). 

 

--
Przypisy:

1 W przypadku PPK zakładamy, że co miesiąc do poszczególnych funduszy  Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro trafia 184 zł (wpłaty naliczane od średniego wynagrodzenia w 2020 r., czyli 5227 zł brutto). Pierwszą wpłatę zainwestowano 15 stycznia 2020 r., a kolejne na koniec kolejnych miesięcy (luty-listopad). 
W przypadku IKE i IKZE, zakładamy, że co miesiąc do funduszu Nationale-Nederlanden DFE trafia 100 zł. Wpłata jest inwestowana na koniec miesiąca w okresie grudzień 2019-listopad 2020 r.

 

 

O autorze:


Katarzyna Czupa, starszy specjalista ds. programów emerytalnych w Nationale-Nederlanden PTE. Analityk rynku finansowego z 5-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym m.in. Analizach Online, Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie Santander). Doktorantka w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej.

Informacje prawne: Niniejszy materiał przygotowany został w celach informacyjnych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Nie stanowi on oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani nie jest świadczeniem usług doradztwa inwestycyjnego, nie może być także rozumiany jako zachęta do dokonywania inwestycji lub określonych zachowań w zakresie produktów inwestycyjnych. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty nawet całości zainwestowanych środków, dlatego Nationale-Nederlanden nie gwarantuje osiągnięcia określonego zysku w przyszłości. Prezentowane wyniki mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnego wyniku w przyszłości.