Grupowe ubezpieczenie na życie, a koszty dla pracodawcy

Zastanawiasz się nad wykupieniem ubezpieczenia grupowego dla pracowników? Sprawdź, czy te wydatki mogą stanowić koszt pracodawcy.

Materiał marketingowy

Ubezpieczenie grupowe pracowników finansowane przez pracodawcę to atrakcyjny produkt, który poprawia satysfakcję pracowników z zatrudnienia. Dzięki objęciu ochroną zwiększa się ich poczucie bezpieczeństwa, a wizerunek przedsiębiorstwa na rynku jest lepszy. Ubezpieczenie grupowe pracowników wymaga opłacania składek. Czy wydatki w tym zakresie mogą być zaliczone do kosztów pracodawcy?

Co to jest ubezpieczenie grupowe dla pracowników?

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników to produkt, który stanowi jeden z bonusów, jakie może zaoferować pracodawca. Taka polisa zabezpiecza na wypadek zajścia różnych sytuacji losowych. Jej zawarcie jest proste i obejmuje te same warunki dla całej grupy objętej ochroną. Składka na ubezpieczenie grupowe pracownikówjest zazwyczaj niska. Mimo to zakres ochrony bywa szeroki.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników może objąć nie tylko pracownika, ale również członków jego rodziny (np. małżonka). Ochrona przyda się w niespodziewanych sytuacjach, takich jak wypadek, choroba czy pobyt w szpitalu. Dodatkowo może objąć również inne opcje, np. dostęp do diagnostyki czy rehabilitacji.

Szczegóły na temat konkretnej oferty znajdziesz w OWU

Wydatki pracodawcy na ubezpieczenie grupowe – ustawa o PIT i CIT

Ustawy o PIT i CIT rozstrzygają, że kosztami uzyskania przychodów są koszty, które ponosisz, aby uzyskać przychód lub zachować albo zabezpieczyć jego źródło z wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wskazał jako wyłączone z kosztów uzyskania przychodów).

Pracownicy mają wpływ na przychody, które uzyskuje przedsiębiorstwo. Warto wiedzieć, że wydatki na ich ubezpieczenie grupowe można uznać za koszt uzyskania przychodu pracodawcy Co istotne w art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT zastrzeżono, że za koszt uzyskania przychodów można uznać składki opłacone przez pracodawcę na umowy dotyczące ryzyka, o których mowa w dziale I w grupach 1, 3 i 5 oraz w dziale II w grupach 1 i 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jeżeli umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,

  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Analogiczny przepis znalazł się również w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

Ubezpieczenie grupowe pracowników finansowane przez pracodawcę a koszty

Ubezpieczenie grupowe finansowane przez pracodawcę w pewnych sytuacjach – po spełnieniu określonych przesłanek – może być zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu.

Należy podkreślić, że wspomniane działy I i II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczą ubezpieczeń na życie i pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. W ich zakres wchodzą np. typowe ubezpieczenia na życie.

To jednak nie rozstrzyga ostatecznie tytułowej kwestii. Wspomniane przepisy przewidują również dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, aby składka na ubezpieczenie grupowe finansowana przez pracodawcę mogła zostać uznana za koszt uzyskania przychodu. To przede wszystkim ograniczenie możliwości otrzymania świadczenia z polisy przez zakład pracy.

Dzięki temu taka polisa nie tylko jest ciekawym benefitem dla pracowników, ale również umożliwia uzyskanie korzyści podatkowych.

 

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2587).

  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2647).

Artykuł zawiera treści marketingowe Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., które promują ubezpieczenie na wypadek nowotworu, ubezpieczenie na wypadek poważnych chorób oraz ubezpieczenie dotyczące zdrowia psychicznego. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Więcej informacji o umowie Grupowego Ubezpieczenia na życie Razem dla Siebie oraz o umowach dodatkowych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia tych umów.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej.

Zespół Nationale-Nederlanden 26.10.2023