Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne 2024

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ umożliwia korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w publicznej służbie zdrowia. Najczęściej trzeba za nie płacić. Istnieją jednak ubezpieczeni, którzy są z tego obowiązku zwolnieni. Ich liczba zwiększyła się w 2024 roku. Sprawdź, kto ma bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Materiał marketingowy

Czy istnieje coś takiego jak darmowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ?

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wiąże się najczęściej z obowiązkiem opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje szereg przypadków, w których takie ubezpieczenie jest obowiązkowe. Mowa chociażby o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą oraz emerytach.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2024 roku stawka różni się m.in. w zależności od rodzaju opodatkowania i tytułu ubezpieczenia. To jednak zawsze spore obciążenie dla portfela. Trzeba pamiętać, że jeżeli uzyskujesz przychody z więcej niż jednego tytułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne musisz opłacać z każdego z nich oddzielnie. Dodatkowo w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą od 2023 roku nie ma już możliwości jej odliczenia od podatku.

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne 2024 – kto może na nie liczyć?

Istnieje kilka grup osób, które są zwolnione z opłacania składki i mają darmowe ubezpieczenie ZUS. Od 2023 roku koszty nie sąfinansowane ze środków budżetu państwa. Mimo to osoby te pozostają ubezpieczone.

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne mają:

 • osoby pobierające rentę, którym przyznano rentę na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin;

 • żołnierze odbywający m.in. zasadniczą, terytorialną, zawodową służbę wojskową;

 • uczniowie;

 • studenci i doktoranci;

 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze albo w domach pomocy społecznej;

 • bezrobotni niepobierający zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium;

 • niepobierający zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w odpowiednich przepisach;

 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

 • kombatanci i osoby represjonowane niepodlegające ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej albo niepobierające emerytury lub renty;

 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej albo niepobierające emerytury lub renty;

 • absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoby odbywające kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych.

Dodatkowo od 2024 roku do tego grona dołączyły nowe grupy osób. Ma to związek z wprowadzeniem przepisów o świadczeniu wspierającym. To wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. W celu jego uzyskania trzeba zgłosić się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzecznictwa, aby otrzymać decyzję o zakresie potrzebnego wsparcia. Dokument należy następnie dołączyć do wniosku do ZUS. Po jego otrzymaniu warto pamiętać, że z darmowego ubezpieczenia NFZ skorzystają:

 • osoby pobierające świadczenie wspierające;

 • osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające (od dnia rozpoczęcia sprawowania osobistej opieki do dnia jego zakończenia).

Do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi je Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ogólne informacje

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ umożliwia korzystanie ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. W 2024 roku liczba osób zwolnionych z opłat za ubezpieczenie zdrowotne wzrosła.

Kto może liczyć na zwolnienie z opłat

Osoby pobierające rentę, żołnierze, uczniowie, studenci, doktoranci, dzieci w placówkach resocjalizacyjnych, bezrobotni, niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, absolwenci odbywający staż, osoby pobierające świadczenie wspierające oraz opiekunowie tych osób. Dodatkowo, od 2024 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Dlaczego warto rozszerzyć ochronę?

Warto rozważyć dodatkową ochronę w formie prywatnego ubezpieczenia na życie z ochroną finansową na wypadek poważnych chorób, następstw wypadków, czy możliwością leczenia za granicą.

 

Publiczne ubezpieczenie a prywatne ubezpieczenie na życie

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne jest dla wielu osób obowiązkowe. W takim wypadku, gdy nie jesteśmy w grupie zwolnionej z opłacania składek, nie da się uniknąć kosztów z nim związanych. Mimo to warto pomyśleć o dodatkowej ochronie. Dzięki niej można między innymi uniknąć długiego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, co bywa szczególnie problematyczne w przypadku poważnych chorób wymagających szybkiego leczenia. Rozwiązuje także trudności z finansowaniem niektórych rodzajów terapii za granicą. Z tego powodu osoby, które chcą zabezpieczyć się dodatkowo, powinny rozważyć zawarcie umowy ubezpieczenia na życie rozszerzonego o umowy dodatkowe na wypadek zachorowania i leczenia.

Polisa w Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie może zapewniać finansowe wsparcie na wypadek poważnego zachorowania. Dzięki odpowiednio dopasowanemu do potrzeb ubezpieczeniu, otrzymasz praktyczną pomoc i środki na leczenie w razie choroby. Swoją polisę możesz rozszerzyć o inne umowy dodatkowe, obejmujące m.in. zachorowanie na nowotwór, cukrzycę, leczenie za granicą czy leczenie szpitalne w kraju z powodu choroby lub wypadku.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

 

Zespół Nationale-Nederlanden 17.05.2024