Ubezpieczenie wypadkowe – na czym polega?

Ubezpieczenie wypadkowe należy do ubezpieczeń społecznych. Zapewnia prawo do świadczeń na wypadek utraty zdolności do pracy w wyniku choroby zawodowej albo wypadku przy pracy. Zastanawiasz się, czy musisz opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe? Prezentujemy podstawowe zasady, które nim rządzą.

Materiał marketingowy

Ubezpieczenie wypadkowe – co to jest?

Ubezpieczenie wypadkowe zapewnia prawo do świadczeń w sytuacji, gdy doszło do wypadku przy pracy, utraty zdolności do pracy lub choroby zawodowej. Dzięki niemu możesz liczyć m.in. na zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny, rentę, a nawet jednorazowe odszkodowanie.

Warto pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia wypadkowego zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru. Świadczenie jest należne już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Nie ma tu znaczenia okres podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu.

Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe w przypadku wszystkich osób, które są objęte ubezpieczeniami rentowymi i emerytalnymi. Istnieją jednak pewne wyłączenia.

Ubezpieczenie wypadkowe – wyłączenia

Z ubezpieczenia wypadkowego wyłączone są określone grupy osób.

Nie podlegają mu:

  • osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne;

  • posłowie w Parlamencie Europejskim;

  • osoby wykonujące pracę nakładczą (praca wykonywana w domu, w dowolnych godzinach pracy, o których decyduje sam wykonawca tzw. praca chałupnicza);

  • żołnierze niezawodowi w służbie czynnej;

  • osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński;

  • osoby objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

  • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem;

  • inne osoby pobierające określone świadczenia i zasiłki (np. zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia); członkowie rad nadzorczych pobierający za to wynagrodzenie.

Ubezpieczenie wypadkowe w pracy – kto je opłaca?

W przypadku osób, dla których ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe, ciężar opłacania składek spoczywa na pracodawcy. To jedyne ubezpieczenie z tej grupy, które nie obciąża pracownika. Dzięki odprowadzonym składkom, jeśli dojdzie do wypadku, pracownik otrzyma odpowiednie świadczenia. To, kto poniesie jego ciężar, zależy od rodzaju i wielkości zakładu pracy.

Jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 20 osób, świadczenie chorobowe i rehabilitacyjne wypłaca należący do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych fundusz wypadkowy. W przypadku większych zakładów pracy jest do tego zobowiązany pracodawca. Na nim w niektórych sytuacjach może spoczywać również obowiązek zapłaty jednorazowego odszkodowania.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe

W przypadku ubezpieczenia wypadkowego – podobnie jak w ubezpieczeniach emerytalnych, chorobowych i rentowych – wysokość składki określa się w procentach.

Stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniona m.in. od grup działalności. Najwyższy wymiar dotyczy przedsiębiorstw działających w branży górniczej i gazowniczej (aż 3,33%). Obecnie jednak podstawowa składka wypadkowa wynosi cały czas 1,67%. Jeśli przedsiębiorca ubezpiecza mniej niż 9 osób, musi samodzielnie obliczyć jej wysokość.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne.

Definicja

Ubezpieczenie wypadkowe jest częścią ubezpieczeń społecznych i zapewnia prawo do świadczeń na wypadek utraty zdolności do pracy w wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

Kogo obejmuje

Ubezpieczenie muszą mieć osoby, które płacą składki na emeryturę i rentę, ale są wyjątki, na przykład dla bezrobotnych i osób na urlopie wychowawczym.

Kto opłaca

W przypadku osób objętych ubezpieczeniem obowiązkowo, ciężar opłacania składek spoczywa na pracodawcy.

Rozszerzenie o prywatną ochronę

Wsparcie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń daje także polisa na życie z umową dodatkową NNW. Zakres ochrony można dostosowywać do swoich potrzeb.

 

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe – dlaczego warto je mieć?

Osoby ubezpieczone – w zależności od rodzaju wypadku i jego następstw – mogą liczyć na jedno z kilku rodzajów świadczeń.

Zawsze warto zadbać o dodatkowe wsparcie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa na życie z umową dodatkową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może być nieocenioną pomocą w razie wypadku. W ofercie są też inne umowy na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy lub pobytu w szpitalu. W Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie zakres ochrony możesz dostosować do swoich potrzeb. Polisa działa 24 godziny na dobę na całym świecie.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

Zespół Nationale-Nederlanden 14.05.2024