Oddanie mieszkania po wynajmie

Po zakończeniu umowy najmu mieszkania konieczne jest jego zdanie. Dowiedz się, jak dokonać tej czynności poprawnie.

Materiał marketingowy

Umowa najmu mieszkania może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony. W obu przypadkach po upływie terminu jej trwania albo wypowiedzenia stosunek prawny łączący strony ulega rozwiązaniu. Konsekwencją jest obowiązek zwrotu przedmiotu najmu i dokonanie rozliczeń nakładów poniesionych na lokal. Sprawdź, jak powinno wyglądać zdanie mieszkania po wynajmie. 

Obowiązki najemcy po rozwiązaniu umowy najmu mieszkania 

Gdy umowa najmu mieszkania się zakończy, najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym. Pod tym pojęciem rozumie się taki stan, w jakim lokal znajdował się w chwili wydania go najemcy z uwzględnieniem normalnego zużycia. Oczywiste jest bowiem, że w czasie użytkowania lokalu w sposób dozwolony umową dochodzi do jego częściowego zużycia. Normalne zużycie – które jest następstwem prawidłowego użytkowania – nie może stanowić podstawy roszczeń wynajmującego.

Podczas ustalania, czy mamy do czynienia z zużyciem normalnym, bierze się pod uwagę przede wszystkim takie aspekty jak rodzaj lokalu, liczbę osób, które z niego korzystały, a także czas  trwania umowy. Gdyby okazało się, że mieszkanie zostało zużyte w sposób nadmierny – to wynajmujący może wystąpić w stosunku do najemcy z roszczeniem o przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawienie szkody, chyba że co innego wynika z zawartej umowy najmu. Wysokość szkody określa się na podstawie szacowanych  kosztów remontu – naprawy nadmiernych zniszczeń.

Zobacz także: Wynajmujesz komuś swoje mieszkanie? Zobacz dlaczego warto je ubezpieczyć

Rozliczenie nakładów na mieszkanie

Bardzo ważną kwestią, która bezwzględnie powinna zostać uregulowana w umowie najmu mieszkania, jest rozliczenie nakładów, które ponosić będzie najemca na lokal. W przypadku ulepszenia przedmiotu najmu – jeśli nie postanowiono inaczej – wynajmującemu przysługuje prawo wyboru, czy woli zatrzymać ulepszenie za zapłatą kwoty odpowiadającej jego wartości, czy będzie żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że przytoczone regulacje prawne dotyczą większych ulepszeń, które nie mieszczą się w ramach obowiązków najemcy dbania o należyty stan lokalu – drobne naprawy i nakłady na nieruchomość związane ze zwykłym używaniem lokalu, poniesione w trakcie trwania umowy najmu nie podlegają rozliczeniu. Jeśli powyższe zasady nie odpowiadają stronom umowy, warto na etapie spisywania umowy wprowadzić do niej zapisy, które odpowiednio uregulują tę kwestię.

Jeśli zdajesz mieszkanie wynajmującemu, upewnij się, czy w umowie nie ma zapisów określających inne Twoje obowiązki związane z zakończeniem umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy nie ustalono obowiązków obciążających najemcę związanych m.in. z demontażem wyposażenia, malowaniem ścian, sprzątaniem. 

Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy dotyczące naprawienia szkody związanej z pogorszeniem przedmiotu najmu przedawniają się w terminie roku od chwili zwrotu lokalu. 

Zobacz także: Wynajem mieszkania – jakie ubezpieczenie warto kupić?

Zdanie mieszkania po wynajmie – jak powinno wyglądać?

Zdanie mieszkania po wynajmie w polskich realiach najczęściej trwa kilka minut i ogranicza się do zwrotu kluczy. W praktyce takie podejście może wywołać liczne problemy po stronie najemcy. 
Zdanie mieszkania po wynajmie powinno być połączone ze spisaniem protokołu, w którym obie strony potwierdzą, że dokonały wzajemnych rozliczeń, a stan lokalu nie został pogorszony. Dodatkowo w dokumencie wynajmujący powinien wskazać, że nie zgłasza zastrzeżeń co do wyglądu mieszkania. Jeśli najemcy zwracana jest kaucja, konieczne jest pokwitowanie. W protokole zdawczo-odbiorczym strony powinny dokładnie opisać stan mieszkania i wyposażenia. Warto uwzględnić wszystkie meble i sprzęty, a także stan podłóg oraz ścian. Dla pewności można również wykonać dokumentację fotograficzną, którą będzie można porównać ze zdjęciami stanu mieszkania w chwili rozpoczęcia wykonywania umowy.

Ubezpieczenie najemcy – na czym polega?

Jeśli jesteś najemcą mieszkania, warto rozważyć zakup ubezpieczenia domu i mieszkania w wersji dla najemcy. Możesz to zrobić online w Nationale-Nederlanden TU. To proste ubezpieczenie przeznaczone dla osób, które wynajmują nieruchomość od innych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odszkodowanie w przypadku kradzieży, pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo możesz wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Chroni ono np. w sytuacji, kiedy w związku z użytkowaniem mieszkania wyrządzisz komuś szkodę - np. zalejesz mieszkanie poniżej.

Wynajmując mieszkanie, bardzo często nie masz wpływu na stan nieruchomości. W przypadku zdarzenia losowego – np. zalania czy przepięcia – dzięki ubezpieczeniu Domu i mieszkania otrzymasz wypłatę wartości należących do Ciebie rzeczy, które uległy zniszczeniu. Jeśli dodatkowo zdecydujesz się na pakiet „Rzeczy poza Domem”, możesz liczyć na odszkodowanie w razie kradzieży i rabunku rzeczy stanowiących Twoją własność – również poza lokalem.
Ubezpieczenie domu i mieszkania obejmuje również pomoc fachowców w razie wystąpienia szkody. Oferujemy usługi sprawdzonych hydraulików, elektryków czy szklarzy, którzy w krótkim czasie usuną skutki zdarzeń losowych, takich jak np. zalanie w wynajmowanym mieszkaniu.

Szczegóły dotyczące produktu znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

O autorce: Marta Kościecha-Karkowska – prawnik i ekonomista. Swoje zainteresowania skupia wokół szeroko pojętego prawa cywilnego i handlowego, a także finansów i ubezpieczeń. Ma doświadczenie w pracy w kancelariach zajmujących się dochodzeniem roszczeń i obsługą przedsiębiorstw. Tworzy teksty specjalistyczne związane z wykształceniem kierunkowym, ale również regularnie poszerza wiedzę w obszarach z nim powiązanych.

Marta Kościecha-Karkowska – prawnik i ekonomista. 12.04.2023