Kanalizacja – montaż, praktyczne porady

Kanalizacja stanowi ważny element domowych instalacji. Aby zapobiec jej awarii, powinieneś zlecać dokonywanie regularnych przeglądów, konserwacji i remontów

Zadaniem kanalizacji jest przyjmowanie i odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z budynku. Sprawnie działający system kanalizacyjny wymaga częstych przeglądów i kontroli.

Instalacje kanalizacyjne, montowane wewnątrz budynków, składają się z przewodów odpływowych, przyborów sanitarnych, pionów a także przewodów zbiorczych, które następnie odprowadzają ścieki do przykanalika.

Instalacja kanalizacyjna – podstawowe zasady montażu

Instalacja kanalizacyjna projektowana jest w zgodzie z grawitacją. Drobne z pozoru błędy podczas montażu mogą spowodować niewłaściwe działanie kanalizacji. Wykonując tego typu instalację, powinieneś pamiętać o podstawowych zasadach montażu, takich jak:

 • spadek rur – powinien wynosić około 2–3% – zbyt mały spadek może powodować odkładanie się zanieczyszczeń, które będą hamować przepływ aż do całkowitego zatkania,
 • połączenia – powinny być wykonane starannie. Liczba złączy powinna być ograniczona do minimum,
 • wentylacja – najlepszym rozwiązaniem jest wyprowadzenie pionu ponad dach budynku,
 • przejścia przez stropy i ściany – należy wykonać je prostopadle do przegrody.

Konserwacja instalacji kanalizacyjnych

W celu prawidłowej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej musisz zapewnić ciągły, bezproblemowy odpływ ścieków z budynku (mieszkania). Aby warunek ten został spełniony, Twoja instalacja przez cały czas użytkowania musi być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej. Aby tego dokonać, musisz zlecać przeprowadzanie przeglądów, konserwacji i remontów.

Główną rolą przeglądów instalacji, a także urządzeń kanalizacyjnych, jest kontrola oraz stwierdzenie potencjalnych uszkodzeń, jak również ocena stanu zużycia poszczególnych elementów instalacji. Dzięki nim możliwe jest szybkie usunięcie zauważonych usterek, co pomoże zapobiec dalszym awariom czy wyłączeniu instalacji kanalizacyjnej z użytkowania.

Konserwacja kanalizacji obejmuje szereg drobnych czynności naprawczych, takich jak:

 • przepychanie odpływów z przyborów sanitarnych,
 • przepychanie podejść kanalizacyjnych,
 • wymianę przyborów czy uszkodzonych przewodów,
 • usunięcie osadów nagromadzonych w wyniku używania, znajdujących się w syfonach lub przewodach.

Remonty obejmują najczęściej prace o większym stopniu skomplikowania, włącznie z wymianą całej instalacji kanalizacyjnej. Prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, aby czynności były przeprowadzane w sposób profesjonalny oraz sprawny.

Wśród przyczyn zatkania przewodów, które skutkować mogą zaburzeniami w pracy instalacji, można wyróżnić:

 • nieprawidłowe korzystanie z instalacji przez użytkownika (najczęściej wylewanie tłuszczu oraz wyrzucanie dużych zanieczyszczeń, np. resztek jedzenia),
 • błędy w budowie,
 • wadliwe materiały.

Ubezpieczenie na wypadek awarii kanalizacji

Kanalizacja to bardzo ważna instalacja w Twoim domu. Niestety, również w jej przypadku zdarzają się nieprzewidziane usterki czy awarie, które mogą objawić się zatkaniem przewodów lub nieszczelnościami. Mogą one prowadzić do nieprzyjemnych w skutkach zdarzeń, takich jak wydostanie się nieprzyjemnego zapachu, a nawet zalanie całego mieszkania. Możesz ubezpieczyć się na wypadek awarii instalacji kanalizacyjnej. Wybierz nasze ubezpieczenie domu i mieszkania, a zapewnimy Ci wsparcie na wypadek wystąpienia szkody. Ubezpieczenie obejmuje zalania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, jak również te spowodowane np. samoistnym pęknięciem wężyka od Twojej pralki czy umywalki. Pamiętaj, że do Twoich obowiązków należy dbanie o konserwację przewodów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, jak również przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Z ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek wadliwego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, za konserwację i naprawę których odpowiedzialne są służby publiczne lub administrator budynku.

Zespół Nationale-Nederlanden 18.05.2020