Nagłe zwolnienie z pracy – nie pozwól się zaskoczyć!

Epidemia koronawirusa pokazała, jak pozorna jest stabilizacja życiowa i zawodowa. Pracę możesz stracić z dnia na dzień. Jak możesz zadbać o swoje interesy, aby przetrwać w przypadku utraty zarobków?

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy, gdy spłacasz kredyt hipoteczny i utrzymujesz rodzinę, to oznaka zdrowego rozsądku. Nie możesz przecież pozwolić na to, aby Twoja rodzina ucierpiała, kiedy będziesz miał przerwę w pracy.

Utrata pracy to wyjątkowo stresująca sytuacja, szczególnie jeśli przychodzi nagle, a jej powody są zupełnie niezależne od Twoich wysiłków i kwalifikacji. Widmo kryzysu ekonomicznego spowodowanego koronawirusem wielu uświadomiło, jak ważne jest planowanie życia z perspektywy różnych scenariuszy. Ta wiedza z pewnością zaowocuje w przyszłości. Nawet jeśli z kryzysu wyszedłeś obronną ręką, a Twoja firma nie ucierpiała, to wiesz już, jak szybko taka sytuacja może się odwrócić na Twoją niekorzyść.

Zwolnienie z pracy a ubezpieczenie

Ubezpieczenie od utraty pracy najczęściej wynika z posiadania kredytów w banku. Podpisanie takiej umowy wraz z umową kredytu hipotecznego to zabezpieczenie finansowe jego spłaty nie tylko dla banku, ale przede wszystkim dla Ciebie.

Możesz również zdecydować się na taką formę zabezpieczenia ciągłości finansowej, wybierając odpowiednio skomponowane ubezpieczenie na życie. W takiej sytuacji świadczenie wypłacane jest bezpośrednio ubezpieczonemu, np. w formie okresowej renty w momencie utraty zdolności do pracy po wypadku czy innym zdarzeniu przewidzianym w warunkach ubezpieczenia. Zakres ochrony od utraty pracy lub dochodu, jak też sposób, w jaki świadczenia są wypłacane, zależy od tego, jaki produkt bankowy posiadasz i jakie ubezpieczenie na życie z dostępnych dla niego opcji wybierzesz.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie od utraty pracy nie działa?

Warto, abyś wiedział, że każde ze wspomnianych ubezpieczeń dotyczy konkretnych sytuacji, w których doszło do utraty dochodów. Warunkiem otrzymania świadczenia może być rozwiązanie stosunku pracy z tytułu umowy o pracę lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak musisz też zwrócić uwagę na okoliczności, w których do tego doszło.

Oto niektóre sytuacje, w których ubezpieczyciel jest zwolniony z wypłacenia świadczenia (pełny zakres wyłączeń jest zawsze wskazany w OWU danego produktu):

  • Umowa na czas określony wygasła lub pracownik sam ją rozwiązał.
  • Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
  • Pracownik został zwolniony dyscyplinarnie.
  • Przerwanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku działań wojennych, zamieszek lub strajków.
  • Zatrudnienie w firmach rodzinnych – ubezpieczenie od utraty pracy nie zadziała, jeśli udziałowcem w firmie jest osoba spokrewniona z pracownikiem.
  • Nie minął przewidziany w umowie okres karencji (umowa ubezpieczenia nie może być podpisana np. dzień przed otrzymaniem wypowiedzenia z pracy).

Zwolnienie z pracy – prawa pracownika

Zwolnienie pracownika z pracy może być wynikiem chwilowej utraty płynności finansowej firmy czy też globalnego kryzysu. Jednak w każdym przypadku musi się to odbywać w poszanowaniu przepisów, jakie gwarantuje Ci Kodeks pracy. Przerwa w pracy nie może nastąpić w wyniku kaprysu pracodawcy. Zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Pracodawca musi podać konkretny powód wypowiedzenia takiej umowy – powodem może być także kondycja finansowa przedsiębiorstwa. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Pracodawca może skorzystać z prawa do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, ale należne wynagrodzenie musi wypłacić za cały ten okres.

Pracodawca może w okresie wypowiedzenia wysłać pracownika na niewykorzystany urlop, a jeśli to nie nastąpi, zobowiązany jest wypłacić ekwiwalent pieniężny za dni wolne, których pracownik nie wykorzystał.

Pamiętaj też, że są sytuacje, w których po zwolnieniu z pracy należy się odprawa. Jeśli firma, w której pracujesz, zatrudnia ponad 20 osób, a wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, możesz liczyć na odprawę w sytuacji, gdy w okresie 30 dni:

  • zwolniono 10 osób w firmie zatrudniającej do 100 pracowników,
  • zwolniono 10 proc. załogi w firmie zatrudniającej do 300 osób,
  • zwolniono min. 30 osób w firmie zatrudniającej ponad 300 pracowników.

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy – może ona opiewać na kwotę równą trzymiesięcznemu wynagrodzeniu, chyba że w umowie o pracę zawarte są inne zapisy. Nie może to być jednak więcej niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku utraty pracy możesz otrzymać również pomoc od państwa w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Warto jednak pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu w formie ubezpieczenia od utraty pracy, które ochroni Cię przed utratą płynności finansowej w kryzysowej sytuacji.

Zespół Nationale-Nederlanden 22.02.2021