Uposażony w ubezpieczeniu – co oznacza ten termin?

Uposażony to osoba, której po śmierci ubezpieczonego wypłacimy świadczenie z tytułu polisy na życie. Kto może być uposażony w twojej polisie na życie?

Uposażony – to pojęcie pojawia się w każdej umowie ubezpieczenia na życie. Odpowiadamy na pytanie o to, kim jest uposażony i jakie korzyści niesie za sobą wskazanie takiej osoby lub osób w umowie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie zawierasz z myślą o tym, aby twoi bliscy otrzymali wsparcie finansowe, gdyby ciebie zabrakło. Po śmierci każdego z nas pozostają do rozwiązania kwestie spadkowe. Osób upoważnionych do spadku może być więcej, niż byś sobie tego życzył. Możliwe, że zechcesz przekazać pieniądze z polisy konkretnej osobie, a nie całej rodzinie. Właśnie po to dajemy ci możliwość wyznaczenia uposażonego.

Zobacz też: Nagła śmierć - jak wybrać ubezpieczenie na wypadek śmierci?

Uposażony – kto to jest i jakie ma prawa?

Ubezpieczenie na życie polega na tym, że świadczenie wypłacane jest po śmierci ubezpieczonego. Uposażony to osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu polisy po zdarzeniu. Co ważne, to ty ją wskazujesz ubezpieczycielowi. Ta procedura rozwiązuje wiele spraw związanych z dziedziczeniem środków z polisy po zmarłym. Uposażonym może być członek lub członkowie rodziny, a także przyjaciel czy partner życiowy, z którym nie zawarłeś związku małżeńskiego.

Istnieje również możliwość wskazania osoby fizycznej, której zostaną wypłacone środki z twojej polisy na życie. Zawierając umowę ubezpieczania na życie, która ma stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, wiele osób w rubryce uposażonych wskazuje bank, w którym ma zaciągnięte zobowiązanie. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji ubezpieczyciel przelewa bankowi wyłącznie kwotę, która pozostała do spłaty. Pozostałe środki (jeśli takowe istnieją) przekazywane są spadkobiercom ubezpieczonego. Warto wiedzieć, że możesz w umowie ubezpieczenia wskazać kilkoro uposażonych na tych samych prawach lub stworzyć listę. Jeśli chcesz, aby z polisy najpierw został spłacony kredyt, pierwszym uposażonym będzie bank, kolejnym zaś może być wskazana przez ciebie osoba.

Co się stanie, gdy nie wskażę osoby uposażonej do ubezpieczenia?

Jeśli osoba ubezpieczona nie wskazała uposażonego lub uposażonych, zgodnie z obowiązującym prawem świadczenie przysługuje członkom najbliższej rodziny w określonej kolejności. Jako pierwszy prawo do świadczenia ma oczywiście współmałżonek ubezpieczonego. Następnie dzieci, które otrzymują świadczenie w równych częściach. Trzeci w kolejności są rodzice ubezpieczonego, którzy również dziedziczą świadczenie w równych częściach. Jeśli najbliższe osoby ubezpieczonego nie żyją lub utraciły prawo do świadczenia, wówczas przysługuje ono innym ustawowym spadkobiercom (w równych częściach).

Jak wybrać osobę uposażoną? Czy mogę dokonywać zmian w tym zapisie umowy?

Wybór osoby uposażonej do środków z polisy jest bardzo ważny, ale nie podejmuje się tej decyzji raz na całe życie. Zdajemy sobie sprawę, że w życiu zdarzają się różne sytuacje, dlatego dajemy Ci możliwość wprowadzania zmian osób uposażonych.

Mając na uwadze nieprzewidywalność zdarzeń, jakie mogą cię spotkać, warto dokonać przemyślanego wyboru osoby uposażonej. Szczególnie rodzice małych dzieci, aby zadbać o ich dobro i bezpieczeństwo, muszą właściwie zadbać o tę kwestię. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, że w przypadku śmierci obojga rodziców lub samotnego rodzica niepełnoletnie dzieci nie będą dysponowały swoim majątkiem. W sytuacji, gdy pozostaną bez rodzica, świadczenie będzie się im należeć i je otrzymają. Aby jednak mogły z niego korzystać przed osiągnięciem pełnoletności, konieczne będzie ustanowienie kuratora ich majątku. Wymaga to procedury sądowej w toku postępowania spadkowego.

Inaczej to wygląda w sytuacji, gdy w umowie ubezpieczenia wskażesz zaufaną osobę uposażoną, która uczciwie będzie zarządzać majątkiem pozostawionym dzieciom. Środki, które otrzyma z polisy, przeznaczy na zabezpieczenie ich bieżących potrzeb lub ulokuje fundusze w taki sposób, aby dla twoich dzieci stanowiły zabezpieczenie dobrego startu w dorosłość.

Zespół Nationale-Nederlanden 16.06.2021