Czy można mieć ubezpieczenie zdrowotne bez pracy?

Osoby pracujące na etacie albo prowadzące własną działalność gospodarczą mają zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jednak ktoś nie jest aktywny zawodowo, nie oznacza to automatycznie, że nie podlega albo nie może podlegać ubezpieczeniu. Czy da się uzyskać ubezpieczenie zdrowotne bez pracy?

materiał marketingowy

Ubezpieczenie zdrowotne NFZ bez pracy – czy to możliwe?

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu zostały uregulowane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę obowiązkowo podlega więc z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej rozstrzyga z kolei, że każdy powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Co jednak z osobami, które nie pracują?

Ubezpieczenie w ZUS bez pracy jest możliwe. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne są objęte obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, jeśli nie podlegają mu z innego tytułu. Warto pamiętać, że osoby niepracujące mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez pracującego członka rodziny. W przepisach jasno sprecyzowano pojęcie bezrobotnego. To osoba pełnoletnia, która nie nabyła jeszcze prawa do emerytury albo renty, nie jest zatrudniona ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz pozostaje gotowa i zdolna do podjęcia zatrudnienia. Podstawą uznania za osobę bezrobotną jest rejestracja w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego albo czasowego.

Do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego bez zatrudnienia kluczowe jest nie tylko pozostawanie bez pracy, lecz również status bezrobotnego. Bezrobotny staje się ubezpieczony od dnia uzyskania tego statusu aż do chwili jego utraty. W tym przypadku obowiązek ubezpieczenia spoczywa na właściwym urzędzie pracy jako płatniku składek.

Czy bezrobotni mogą uzyskać ubezpieczenie zdrowotne bez rejestracji w urzędzie pracy?

Zastanawiasz się, czy można mieć ubezpieczenie zdrowotne bez statusu bezrobotnego? Przepisy umożliwiają objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach NFZ osób, które nie pracują, ale nie są zarejestrowane w urzędzie pracy. Takie prawo jest zarezerwowane dla sytuacji, w których nie ma możliwości skorzystania z ubezpieczenia obowiązkowego.

Ubezpieczenie zdrowotne bez urzędu pracy to ubezpieczenie dobrowolne. Aby zostać nim objętym, trzeba zawrzeć odpowiednią umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Początek ochrony ma miejsce w chwili wskazanej w dokumencie, a koniec – gdy umowa zostanie rozwiązana albo ubezpieczony przestanie opłacać składki (opóźnienie powyżej miesiąca). W takiej sytuacji nie ma mowy o skróceniu okresu obowiązywania ubezpieczenia, a rozwiązanie umowy nie uchyla obowiązku zapłaty za wcześniejsze, nieopłacone okresy.

Po rozwiązaniu umowy z NFZ konieczne jest wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczenia we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten spoczywa na osobie, która korzystała z ochrony na zasadzie dobrowolności. Ma ona na to 7 dni od rozwiązania umowy.

Składka zdrowotna bez pracy – ile wynosi?

Ubezpieczenie z ZUS bez pracy jest jak najbardziej możliwe. W tym przypadku kosztów nie finansuje jednak Urząd Pracy czy pracodawca – zainteresowany opłaca składki we własnym zakresie.

Opłata zmienia się co kwartał. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Opłaca się ją miesięcznie i nie można jej podzielić. Płatności dokonuje się z dołu – za miesiąc, w którym podlegało się ochronie, składkę trzeba opłacić do 20. dnia następnego miesiąca.

W 2024 roku wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł za styczeń, luty i marzec. Kwotę oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2023 roku, łącznie z wypłatami z zysku (7767,85 zł).

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ warto uzupełnić o dodatkową ochronę

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ pozwala na korzystanie ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. Jeśli chcesz rozszerzyć ochronę, warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na życie z opcją ubezpieczenia dodatkowego na wypadek chorób. Możesz też się ubezpieczyć w ramach polisy kogoś z Twoich bliskich.

W Nationale-Nederlanden swoje ubezpieczenie na życie możesz uzupełnić m.in. o ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania – takiego jak np. zawał serca czy udar – zapewnia ono wypłatę świadczenia nawet do 1 mln złotych. W pakiecie rozszerzonym znajduje się aż 56 chorób.

Jeśli boisz się zachorowania na raka, to warto polisę rozszerzyć o ochronę na wypadek nowotworów. W przypadku diagnozy możesz otrzymać wtedy do 1 mln złotych, dzięki którym zyskasz szersze możliwości leczenia i zwiększysz szansę na powrót do zdrowia. Możesz też swoją polisę uzupełnić o ubezpieczenie leczenia szpitalnego. W przypadku pobytu w szpitalu otrzymasz świadczenie w wysokości nawet 750 złotych za każdy dzień hospitalizacji z powodu choroby lub wypadku, jeśli pobyt w szpitalu trwał minimum 4 dni, a do 250 zł, jeśli spędzisz w szpitalu 2 lub 3 dni.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zespół Nationale-Nederlanden 03.04.2024