Jak i kiedy instytucja finansowa kontaktuje się z uczestnikiem PPK?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych po zawarciu umowy o prowadzenie w imieniu zatrudnionego, Nationale-Nederlanden PTE przesyła danej osobie list powitalny, który zawiera numer rachunku PPK oraz najważniejsze informacje obsługowe. Uczestnicy PPK zarządzają swoim rachunkiem przez Moje NN.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy obowiązek dla Pracodawców – do II połowy 2021 r. program będą musiały wdrożyć wszystkie firmy w Polsce. Drugim kluczowym filarem PPK są instytucje finansowe – one obok Pracodawców zajmują się obsługą PPK (więcej tutaj) i przekazywaniem informacji uczestnikom. 

Przystąpienie Pracowników do PPK – list powitalny

Pracownicy są zapisywani do PPK przez Pracodawców – w ich imieniu przedsiębiorstwo zawiera z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK (więcej: „Umowa o prowadzenie: więcej informacji”). Pracownicy, którzy od tego momentu stają się uczestnikami PPK, otrzymują od Nationale-Nederlanden PTE tzw. list powitalny. W zależności od tego, czy Pracodawca przekazał instytucji finansowej adres e-mail Pracownika czy też nie, list jest przesyłany w formie elektronicznej lub drogą pocztową.
List powitalny zawiera:

 • Numer rachunku PPK

 • Nazwę funduszu, w którym domyślnie są gromadzone wpłaty do PPK

 • Dane osobowe przekazane instytucji finansowej przez Pracodawcę

 • Instrukcję aktywacji i obsługi Moje NN

 • Kontakt do Centrum Obsługi Telefonicznej

 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych PPK

Rachunek PPK jest otwierany dla każdego uczestnika PPK u każdego Pracodawcy. Oznacza to, że jeśli Pracownik jest zatrudniony u jednego Pracodawcy na kilka umów uprawniających do gromadzenia środków w ramach PPK, to otwieranych jest kilka rachunków PPK. Dodatkowo, przy zmianie Pracodawcy, otwierany jest nowy rachunek dla uczestnika PPK (jeśli zdecydował się oszczędzać w ramach programu u nowego Pracodawcy). Uczestnicy mogą łączyć rachunki PPK w ramach dyspozycji transferu (więcej: „Dyspozycja transfer – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?”).

Bieżąca obsługa PPK – Moje NN

Pracodawcy są odpowiedzialni za bieżącą obsługę uczestnictwa zatrudnionych w PPK. Rolą instytucji finansowej jest natomiast obsługa dyspozycji uczestników w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK. Zlecenia są składane za pośrednictwem aplikacji Moje NN PPK, która umożliwia:

 • Bieżący podgląd stanu rachunku w PPK oraz historię wpłat do PPK

 • Aktualizację danych osobowych

 • Wskazanie osób uposażonych

 • Przeniesienie środków do innego funduszu

 • Wypłatę środków zgromadzonych na PPK

W Moje NN znajduje się również potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, kwartalny komentarz inwestycyjny do wyników funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro oraz  informacja roczna o stanie rachunku PPK.
W przypadku pytań o PPK lub problemów technicznych, uczestnicy PPK mogą skontaktować się Centrum Obsługi Telefonicznej, które jest dostępne pod numerem 801 20 30 40. 

Podsumowanie roczne PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, instytucja finansowa przekazuje uczestnikom PPK tzw. informację roczną. Jest ona przesyłana w formie elektronicznej (za pośrednictwem Moje NN) do ostatniego dnia lutego każdego roku. 
Informacja roczna zawiera następujące informacje:

 • wysokość środków zgromadzonych na rachunku PPK 

 • wysokość wpłat dokonanych na rachunek w poprzednim roku kalendarzowym 

 • informacja o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym

Zespół Nationale-Nederlanden 08.01.2020