Jak i kiedy instytucja finansowa kontaktuje się z uczestnikiem PPK?

W Pracowniczych Planach Kapitałowych po zawarciu umowy o prowadzenie w imieniu zatrudnionego, Nationale-Nederlanden PTE przesyła danej osobie list powitalny, który zawiera numer rachunku PPK oraz najważniejsze informacje obsługowe. Uczestnicy PPK zarządzają swoim rachunkiem przez n-serwis PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy obowiązek dla Pracodawców – do II połowy 2021 r. program będą musiały wdrożyć wszystkie firmy w Polsce. Drugim kluczowym filarem PPK są instytucje finansowe – one obok Pracodawców zajmują się obsługą PPK (więcej tutaj) i przekazywaniem informacji uczestnikom. 

Przystąpienie Pracowników do PPK – list powitalny

Pracownicy są zapisywani do PPK przez Pracodawców – w ich imieniu przedsiębiorstwo zawiera z instytucją finansową umowę o prowadzenie PPK (więcej: „Umowa o prowadzenie: więcej informacji”). Pracownicy, którzy od tego momentu stają się uczestnikami PPK, otrzymują od Nationale-Nederlanden PTE tzw. list powitalny. W zależności od tego, czy Pracodawca przekazał instytucji finansowej adres e-mail Pracownika czy też nie, list jest przesyłany w formie elektronicznej lub drogą pocztową.
List powitalny zawiera:

 • Numer rachunku PPK

 • Nazwę funduszu, w którym domyślnie są gromadzone wpłaty do PPK

 • Dane osobowe przekazane instytucji finansowej przez Pracodawcę

 • Instrukcję aktywacji i obsługi n-serwisu PPK

 • Kontakt do Centrum Obsługi Telefonicznej

 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych PPK

Rachunek PPK jest otwierany dla każdego uczestnika PPK u każdego Pracodawcy. Oznacza to, że jeśli Pracownik jest zatrudniony u jednego Pracodawcy na kilka umów uprawniających do gromadzenia środków w ramach PPK, to otwieranych jest kilka rachunków PPK. Dodatkowo, przy zmianie Pracodawcy, otwierany jest nowy rachunek dla uczestnika PPK (jeśli zdecydował się oszczędzać w ramach programu u nowego Pracodawcy). Uczestnicy mogą łączyć rachunki PPK w ramach dyspozycji transferu (więcej: „Dyspozycja transfer – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?”).

Bieżąca obsługa PPK – n-serwis PPK

Pracodawcy są odpowiedzialni za bieżącą obsługę uczestnictwa zatrudnionych w PPK. Rolą instytucji finansowej jest natomiast obsługa dyspozycji uczestników w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku PPK. Zlecenia są składane za pośrednictwem aplikacji n-serwis PPK, która umożliwia:

 • Bieżący podgląd stanu rachunku w PPK oraz historię wpłat do PPK

 • Aktualizację danych osobowych

 • Wskazanie osób uposażonych

 • Przeniesienie środków do innego funduszu

 • Wypłatę środków zgromadzonych na PPK

W n-serwisie PPK znajduje się również potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, kwartalny komentarz inwestycyjny do wyników funduszy Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro oraz  informacja roczna o stanie rachunku PPK.
W przypadku pytań o PPK lub problemów technicznych, uczestnicy PPK mogą skontaktować się Centrum Obsługi Telefonicznej, które jest dostępne pod numerem 801 20 30 40. 

Podsumowanie roczne PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, instytucja finansowa przekazuje uczestnikom PPK tzw. informację roczną. Jest ona przesyłana w formie elektronicznej (za pośrednictwem n-serwisu PPK) do ostatniego dnia lutego każdego roku. 
Informacja roczna zawiera następujące informacje:

 • wysokość środków zgromadzonych na rachunku PPK 

 • wysokość wpłat dokonanych na rachunek w poprzednim roku kalendarzowym 

 • informacja o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym

Zespół Nationale-Nederlanden 08.01.2020