Przenoszenie środków między PPK – jak łączyć rachunki?

W toku kariery zawodowej prawdopodobnie będziemy członkami więcej niż jednego PPK, a środki będziemy gromadzić na więcej niż jednym indywidualnym rachunku PPK. Uczestnicy mogą łączyć rachunki w ramach tzw. transferu. Podpowiadamy jak krok po kroku złożyć zlecenie.

Każdej osobie, która przystępuje do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) jest nadawany indywidualny rachunek PPK. Z jednej strony jest on przynależny do danego uczestnika PPK, z drugiej zaś jest również powiązany z danym PPK. Oznacza to, że gdy zmienimy miejsce pracy i u nowego pracodawcy przystąpimy do PPK to nadany nam zostanie kolejny indywidualny rachunek PPK. W rezultacie w trakcie kariery zawodowej możemy być uczestnikami wielu PPK i możemy mieć wiele rachunków PPK. 

Na rachunek PPK trafiają wpłaty danego uczestnika – odprowadzane przez niego samego (wpłata pracownika), przez jego pracodawcę (wpłata pracodawcy) oraz dopłaty państwowe pochodzące z Funduszu Pracy. W sytuacji, gdy mamy wiele rachunków PPK, zasilany będzie rachunek PPK w miejscu pracy, gdzie obecnie otrzymujemy wynagrodzenie, które podlega składkom emerytalno-rentowym. Na pozostałych rachunkach (z poprzednich miejsc pracy) środki dalej będą zgromadzone i będą zainwestowane w ramach funduszy zdefiniowanej daty, ale nie będą zasilane nowymi wpłatami. 

Ustawa o PPK daje uczestnikom możliwość łączenia rachunków PPK – poniżej przedstawiamy wady i zalety tego rozwiązania i podpowiadamy jak zrealizować transfer. 

Dlaczego warto łączyć rachunki PPK?

Łączenie rachunków to rozwiązanie dla osób, które lubią mieć porządek w finansach. Kilka rachunków PPK to kilka numerów rachunków oraz haseł do logowania. Biorąc pod uwagę, że miejsce pracy z reguły zmieniamy na ogół kilka, a nawet kilkanaście razy w trakcie kariery zawodowej, zapamiętanie wszystkich danych może być problematyczne. Warto zatem przy zmianie miejsca pracy i przystąpieniu do kolejnego PPK transferować środki z dotychczasowego programu do nowego. Zarządzanie finansami będzie znacznie łatwiejsze.

Dlaczego warto pozostawić rachunki PPK niepołączone?

Powody są tak naprawdę dwa. Po pierwsze, na rynku działa kilkanaście instytucji finansowych zarządzających PPK. Każdy z tych podmiotów robi to w nieco inny sposób, co przekłada się na różnice w wynikach funduszy, w ramach których inwestowane są wpłaty do PPK. Kilka rachunków PPK (np. połączenie 8 w 3 rachunki) to element dywersyfikacji naszego portfela inwestycyjnego – wpłaty do PPK są zarządzane przez kilka instytucji finansowych, dzięki czemu ograniczamy ryzyko koncentracji wszystkich środków w jednej instytucji finansowej.

Zobacz też: Ofera PPK dla pracowników od Nationale-Nederlanden

Drugi powód jest związany z wypłatami i zwrotami. Gdy zdecydujemy się na wypłatę lub zwrot to nasza decyzja jest nieodwoływalna i dotyczy całego rachunku PPK. W przypadku wypłaty (wycofanie środków po 60. roku) mamy możliwość wypłaty w kilku formach, ale decyzja o wypłacie oznacza, że już nie możemy dokonywać kolejnych wpłat na rachunek PPK. Jeśli chodzi o zwrot, uczestnikowi zwracana jest cała zgromadzona kwota (zgodnie z zasadami zwrotów, więcej tutaj). Gdy mamy kilka rachunków PPK możemy bardziej elastycznie kształtować swoje finanse – korzystać ze środków z wybranego/ych rachunków PPK. Jeśli potrzebujemy dodatkowych oszczędności, a nie mamy jeszcze uprawnień do wypłaty, zwrotu możemy dokonać tylko z wybranego rachunku, a na pozostałych kapitał wciąż będzie pracował.

Jak dokonać transferu środków między rachunkami PPK?

Zgodnie z ustawą o PPK uczestnicy mają do wyboru dwie opcje. Mogą złożyć dyspozycję transferu za pośrednictwem pracodawcy (UWAGA: ta opcja jest dostępna jedynie przez krótki czas po zapisaniu do programu) lub samodzielnie zawnioskować o transfer kontaktując się z instytucją finansową. 

Zobacz też: Transfer środków w PPK a zmiana pracodawcy 

Sposób 1 – kontakt z pracodawcą

Dana osoba może złożyć wniosek o transfer środków z poprzednich PPK do programu prowadzonego przez obecnego pracodawcę. Czas na złożenie tej dyspozycji jest dość krótki – ta opcja jest dostępna jedynie przez 7 dni od momentu nabycia uprawnień do przystąpienia do PPK. Zwracamy uwagę, że ten wariant jest dedykowany jedynie osobom przystępującym do PPK tuż po nabyciu uprawnień do uczestnictwa w programie. Składając deklarację transferu do pracodawcy, uczestnik PPK wskazuje numery dotychczasowych rachunków PPK oraz nazwy instytucji finansowych zarządzających tymi PPK. Po otrzymaniu takiego oświadczenia, pracodawca składa w imieniu uczestnika PPK dyspozycję przekazania środków ze wskazanych rachunków PPK na rachunek PPK u obecnego pracodawcy. 

Zobacz też: PPK dla firm - wsparcie dla pracodawcy

Sposób 2 – kontakt z instytucją finansową

Uczestnik PPK może samodzielnie złożyć dyspozycję transferu kontaktując się z instytucją finansową. W  PPK w Nationale-Nederlanden PTE zlecenie składa się online poprzez seriws Moje NN. Po złożeniu zlecenia, należy wydrukować potwierdzenie dyspozycji, które wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o prowadzenie PPK z inną instytucją finansową, należy przesłać na adres agenta transferowego.

Zasada jest taka – zlecenie transferu składamy w odniesieniu do rachunku PPK, z którego chcemy się wytransferować. Przy składaniu dyspozycji uczestnik PPK musi załączyć potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie PPK, do którego chce się przetransferować (dla instytucji finansowej to dowód, że środki trafią na inny rachunek PPK).

Zespół Nationale-Nederlanden 14.07.2020