Obowiązki instytucji finansowej wobec uczestników PPK

Pracodawca jest odpowiedzialny za obsługę uczestnictwa zatrudnionych pracowników w PPK – musi zatem mieć wszystkie informacje, które wpływają na naliczane wynagrodzenie. Natomiast instytucja finansowa zarządza kapitałem i zajmuje się przetwarzaniem zleceń w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy produkt długoterminowego oszczędzania, który muszą wprowadzić Pracodawcy – do połowy 2021 r. program uruchomią wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce. W PPK gros obowiązków leży po stronie Pracodawcy, lecz drugim kluczowym elementem systemu PPK są instytucje finansowe. Po krótce wyjaśniamy jaką pełnią rolę.


Podsumowanie obowiązków Pracodawcy PPK
Zgodnie z ustawą o PPK, Pracodawcy są zobowiązani uruchomić PPK, naliczać i przekazywać comiesięczne wpłaty oraz obsługiwać dyspozycje zatrudnionych w zakresie uczestnictwa w PPK. 
Rolą Pracodawcy jest zatem obsługa szeroko rozumianego uczestnictwa Pracownika w PPK – to bowiem ma wpływ na naliczane wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim: 
•    wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK (więcej: „Jak wybrać solidnego partnera do zarządzania PPK”); 
•    zawrzeć umowę o zarządzanie, która uruchamia PPK w firmie (więcej: „Umowa o zarządzanie PPK – najważniejsze informacje”); 
•    zawrzeć umowę o prowadzenie (więcej: "Umowa o prowadzenie - najważniejsze informacje"), czyli zapisać do PPK uprawnionych Pracowników; 
•    dokonywać wpłat Pracodawcy oraz uwzględniać wpłaty do PPK przy naliczaniu wynagrodzeń (więcej: „Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK – szczegóły i terminy”);
•    zbierać od Pracowników deklaracje: rezygnacji, wznowienia wpłat, przystąpienia do PPK osób między 55. a 70. rokiem życia, wpłat dodatkowych, zmiany wpłat podstawowych, dyspozycji transferu oraz zmiany danych (więcej: „Uczestnictwo pracowników w PPK – kogo, kiedy i jak zapisywać?”);
•    archiwizować dokumenty związane z obsługą PPK;
•    co 4 lata automatycznie zapisywać zatrudnionych do PPK;
•    przekazywać informacje w formie plików do instytucji finansowej, by rozliczyć przesłane wpłaty na rachunku uczestników PPK oraz przekazać dyspozycje zatrudnionych w zakresie uczestnictwa w programie. 


Obowiązki instytucji finansowej w PPK – zarządzanie kapitałem zgromadzonym w PPK
Podstawowym zadaniem instytucji finansowej jest zarządzanie środkami gromadzonymi przez uczestników na rachunku PPK, tak by stanowiły swoistą poduszkę finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Wpłaty przekazywane przez Pracodawców w formie przelewu są rozksięgowywane na poszczególnych rachunkach uczestników PPK oraz przeliczane na jednostki funduszy zdefiniowanej daty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro (tym zajmuje się agent transferowy).
Zespół zarządzający codziennie pracuje nad stopniowym i długoterminowym pomnażaniem zgromadzonego kapitału. Specjaliści wyszukują papiery wartościowe, w które inwestowane są środki oraz monitorują bieżącą sytuacją rynkową i czuwają nad inwestycjami uczestników funduszy. 


Obowiązki instytucji finansowej w PPK – zarządzanie rachunkiem PPK
Drugi kluczowy obowiązek instytucji finansowej to obsługa dyspozycji uczestników PPK w zakresie korzystania ze zgromadzonych środków. 
Po zawarciu w imieniu Pracownika umowy o prowadzenie PPK, czyli poprawnym przekazaniu przez Pracodawcę wszystkich wymaganych danych, instytucja finansowa otwiera dla uczestnika rachunek PPK. W związku z tym, że PPK to program prywatny i dobrowolny, uczestnicy mogą dowolnie dysponować środkami składając odpowiednie dyspozycje. Zlecenia są składane za pośrednictwem n-serwisu PPK (tzw. Portal Pracownika), a w niektórych przypadkach konieczna jest dodatkowa wizyta w oddziale.
Instytucja finansowa obsługuje dyspozycje:
•    zwrotu (wypłata środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia),
•    wypłaty środków z PPK po 60. roku życia, 
•    wypłaty środków z PPK na pokrycie wkładu własnego (dodatkowo wizyta w oddziale),
•    wypłaty środków z PPK z tytułu poważnego zachorowania (dodatkowo wizyta w oddziale),
•    wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego,
•    wskazanie uprawnionych (dziedziczenie w ramach PPK),
•    wypłaty transferowej, czyli połączenia rachunków PPK,
•    konwersji, czyli zmiany funduszy,
•    zmiana danych uczestnika PPK,
•    przekazywanie podsumowań rocznych zgodnie z wymogami ustawy o PPK.

 

Zespół Nationale-Nedelanden 08.01.2020