Jakie obowiązki ma wobec uczestnika instytucja finansowa zarządzająca Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Za obsługę uczestnictwa zatrudnionych w PPK odpowiedzialny jest Pracodawca – musi mieć wszystkie informacje, które wpływają na naliczane wynagrodzenie. Natomiast instytucja finansowa zarządza kapitałem i zajmuje się przetwarzaniem zleceń w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy produkt długoterminowego oszczędzania, który muszą wprowadzić Pracodawcy – do połowy 2021 r. program uruchomią wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce. W PPK gros obowiązków leży po stronie Pracodawcy, lecz drugim kluczowym elementem systemu PPK są instytucje finansowe. Po krótce wyjaśniamy jaką pełnią rolę.

Podsumowanie obowiązków Pracodawcy PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, Pracodawcy są zobowiązani uruchomić PPK, naliczać i przekazywać comiesięczne wpłaty oraz obsługiwać dyspozycje zatrudnionych w zakresie uczestnictwa w PPK. 
Rolą Pracodawcy jest zatem obsługa szeroko rozumianego uczestnictwa Pracownika w PPK – to bowiem ma wpływ na naliczane wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim: 

Obowiązki instytucji finansowej w PPK – zarządzanie kapitałem zgromadzonym w PPK

Podstawowym zadaniem instytucji finansowej jest zarządzanie środkami gromadzonymi przez uczestników na rachunku PPK, tak by stanowiły swoistą poduszkę finansową po zakończeniu aktywności zawodowej. Wpłaty przekazywane przez Pracodawców w formie przelewu są rozksięgowywane na poszczególnych rachunkach uczestników PPK oraz przeliczane na jednostki funduszy zdefiniowanej daty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro (tym zajmuje się agent transferowy).
Zespół zarządzający codziennie pracuje nad stopniowym i długoterminowym pomnażaniem zgromadzonego kapitału. Specjaliści wyszukują papiery wartościowe, w które inwestowane są środki oraz monitorują bieżącą sytuacją rynkową i czuwają nad inwestycjami uczestników funduszy. 

Obowiązki instytucji finansowej w PPK – zarządzanie rachunkiem PPK

Drugi kluczowy obowiązek instytucji finansowej to obsługa dyspozycji uczestników PPK w zakresie korzystania ze zgromadzonych środków. 
Po zawarciu w imieniu Pracownika umowy o prowadzenie PPK, czyli poprawnym przekazaniu przez Pracodawcę wszystkich wymaganych danych, instytucja finansowa otwiera dla uczestnika rachunek PPK. W związku z tym, że PPK to program prywatny i dobrowolny, uczestnicy mogą dowolnie dysponować środkami składając odpowiednie dyspozycje. Zlecenia są składane za pośrednictwem Moje NN (tzw. Portal Pracownika), a w niektórych przypadkach konieczna jest dodatkowa wizyta w oddziale.
Instytucja finansowa obsługuje dyspozycje:

  • zwrotu (wypłata środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia),
  • wypłaty środków z PPK po 60. roku życia, 
  • wypłaty środków z PPK na pokrycie wkładu własnego (dodatkowo wizyta w oddziale),
  • wypłaty środków z PPK z tytułu poważnego zachorowania (dodatkowo wizyta w oddziale),
  • wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego,
  • wskazanie uprawnionych (dziedziczenie w ramach PPK),
  • wypłaty transferowej, czyli połączenia rachunków PPK,
  • konwersji, czyli zmiany funduszy,
  • zmiana danych uczestnika PPK,
  • przekazywanie podsumowań rocznych zgodnie z wymogami ustawy o PPK.
Zespół Nationale-Nedelanden 08.01.2020