Rachunek PPK – stan środków i pozostałe informacje dla uczestników PPK

Pieniądze zgromadzone w PPK są prywatne – to dodatkowe oszczędności uczestników PPK. To oni decydują kiedy i na jaki cel je wypłacą. Wartość swoich oszczędności można na bieżąco sprawdzać w portalu PPK dostępnym w Moje NN. Logując się do PPK, oszczędzający mogą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące ich pieniędzy.

Po przystąpieniu do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), dla każdego uczestnika PPK otwierany jest indywidualny rachunek PPK. Tam trafiają wpłaty do PPK. Po przystąpieniu do PPK, uczestnik otrzyma od instytucji finansowej, prowadzącej dane PPK, tzw. list powitalny, w którym podany będzie numer indywidualnego rachunku PPK danej osoby. Warto pamiętać, że indywidualny numer rachunku PPK jest z jednej strony przypisany danej osobie, ale z drugiej jest związany z PPK u danego pracodawcy. Oznacza to, że jeśli zmienimy miejsce pracy i u nowego pracodawcy przystąpimy do PPK, to uczestnikowi nadawany jest kolejny rachunek PPK. W trakcie kariery zawodowej możemy zatem być uczestnikami kilku PPK i mieć kilka indywidualnych rachunków (można je łączyć w ramach tzw. transferu w PPK,). 

Informacja o stanie środków na rachunku PPK

Na indywidualny rachunek danego uczestnika PPK trafiają wpłaty danej osoby do programu – odprowadzane zarówno przez samego uczestnika (wpłata pracownika), jak i przez jego pracodawcę (wpłata pracodawcy) oraz państwo (dopłaty z Funduszu Pracy). Dany indywidualny rachunek PPK jest zasilany w momencie, gdy otrzymujemy wynagrodzenie od danego pracodawcy – jeśli zmienimy pracę, dotychczasowy rachunek PPK nie będzie zasilany, a wpłaty będą trafiały na rachunek otwarty w PPK u kolejnego pracodawcy. 

W Nationale-Nederlanden PTE każdy uczestnik PPK ma bieżący dostęp do swoich pieniędzy. Korzystając z serwisu Moje NN (serwis online), uczestnicy mogą w dowolnym momencie sprawdzić stan środków na danym rachunku oraz nimi zarządzać (m.in. dokonać wypłaty lub zwrotu). W serwisie Moje NN w oknie głównym wyświetlana jest bieżąca wartość zgromadzonego kapitału. Przypominamy, że wpłaty do PPK są inwestowane w ramach funduszy zdefiniowanej daty), a w n-serwisie publikowana jest także stopa zwrotu jaką dotychczas wypracowano. 

Co ważne, po zalogowaniu uczestnik PPK widzi stan środków na poszczególnych rachunkach w PPK zarządzanych przez Nationale-Nederlanden PTE (nie ma konieczności logowania się do każdego z rachunków osobno). 

Zobacz też: Plany kapitałowe dla pracowników

Historia transakcji na rachunku PPK

Uczestnicy PPK mogą sprawdzić nie tylko bieżącą wartość środków, ale także historię transakcji. W serwisie Moje NN uczestnicy PPK mają dostęp do pełnej historii transakcji finansowych oraz niefinansowych. Poszczególne transakcje są przyporządkowane konkretnym rachunkom PPK – uczestnik PPK może „przełączać” pracodawców, by sprawdzić historię w ramach poszczególnych rachunków PPK (nie ma konieczności logowania się do każdego z rachunków osobno).

Transakcje finansowe:

  • Historia wpłat pracownika, pracodawcy (w podziale na podstawowe oraz dodatkowe) oraz dopłat z Funduszu Pracy
  • Zwroty (wycofanie środków przed 60. rokiem życia)
  • Wypłaty (wycofanie środków po 60. roku życia)
  • Konwersja (zmiana funduszu w PPK )
  • Zmiana alokacji wpłat (przekierowanie kolejnych wpłat do PPK do innego funduszy)

Transakcje niefinansowe:

  • Zmiana danych uczestnika PPK
  • Wskazanie/zmiana uposażonych (zobacz więcej o dziedziczeniu w PPK)

Najważniejsze decyzje dotyczące oszczędności w PPK

W serwisie Moje NN uczestnicy PPK podejmą najważniejsze decyzje dotyczące pieniędzy zgromadzonych w PPK. Podstawowa funkcja to oczywiście aktualizacja danych. W serwisie Moje NN można również wypłacać swoje pieniądze, a więc złożyć dyspozycję wypłaty po ukończeniu 60. roku życia oraz zwrotu, czyli wycofania środków w każdym momencie (realizowana w ciągu 4 dni roboczych). Wypłata na wkład własny oraz w sytuacji poważnego zachorowania wymaga złożenia formularza wraz z niezbędnymi dokumentami (więcej na ten temat w sekcji „Jak zarządzać swoim PPK”).

Zobacz też: Jak i kiedy wypłacić pieniądze z PPK? Możliwości i korzyści 

Po zalogowaniu do PPK można wskazać osoby, do których trafią środki w przypadku ich śmierci (to tzw. uposażeni). Uczestnicy PPK mogą samodzielnie decydować w jakim funduszu są inwestowane ich środki – możliwa jest zmiana funduszu w którym zgromadzono środki (tzw. konwersja) oraz przekierowanie nowych wpłat do wybranego funduszu (przypominamy, że domyślnie środki trafiają do funduszu dopasowanego do wieku uczestnika PPK, dowiedz się więcej tutaj). W Moje NN uczestnicy PPK zobaczą wszystkie swoje dotychczasowe PPK zarządzane przez Nationale-Nederlanden. 

Zobacz też:  Jak sprawdzić ile masz w PPK?

Informacja roczna PPK

Zgodnie z wymogami ustawy o PPK, instytucja finansowa przekazuje uczestnikowi informację roczną dotyczącą danego rachunku PPK. To zestawienie, które pomaga nam przeanalizować uczestnictwo w PPK w danym roku. Jeśli mamy kilka rachunków PPK, otrzymamy kilka informacji rocznych. Informacja jest przekazywana do końca lutego każdego roku i ma formę elektroniczną – w Nationale-Nederlanden PTE jest przekazywana poprzez serwis Moje NN. Na wniosek uczestnika PPK informacja roczna może być przekazywana w postaci papierowej.  

Dokument zawiera informacje na temat:

  • wysokości środków zgromadzonych przez uczestnika PPK na jego rachunku,
  • wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym,
  • innych transakcji zrealizowanych na rachunku PPK uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym. 

W Nationale-Nederlanden PTE informacje roczne są przyporządkowane poszczególnym rachunkom – uczestnik może „przełączać” pracodawców (nie ma konieczności logowania się do każdego z rachunków osobno).

Zespół Nationale-Nederlanden 14.07.2020