Opłaty w IKE i IKZE w szczegółach

Opłata za otwarcie IKE/IKZE wynosi 80 zł (obecnie obowiązuje promocja - 0 zł za otwarcie). Opłata stała za zarządzanie Nationale-Nederlanden DFE to 2% rocznie, a systematycznie oszczędzający mogą ją obniżyć i skorzystać z jednostek o obniżonej opłacie. Fundusz pobiera również opłatę za sukces, jeśli w danym roku wypracuje wynik wyższy niż 8%. Sprawdź jakie opłaty i prowizje wiążą się z IKZE i IKE w DFE.

Decydując się na założenie IKE i/lub IKZE musimy przejrzeć dość bogatą ofertę produktów dostępnych na rynku. Jednym z parametrów uwzględnianych w analizie są opłaty. Wyjaśniamy jakie koszty ponoszą posiadacze kont IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden PTE 

Zobacz więcej: Opłaty w funduszach inwestycyjnych

Wysokość opłaty za otwarcie IKE/IKZE

Przy zakładaniu IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden PTE pobierana jest opłata za otwarcie rejestru. Opłata wynosi 80 zł i jest pobierana z pierwszej wpłaty (jej minimalna wartość to 150 zł). Potrącenie opłaty następuje przed przeliczeniem wpłaty na jednostki rozrachunkowe. UWAGA: Obecnie obowiązuje promocja - 0 zł za otwarcie (opłata nie jest pobierana). 

Opłata za zarządzanie funduszem w IKZE i IKE

Opłata za zarządzanie to wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie funduszem Nationale-Nederlanden DFE w ramach którego są inwestowane wpłaty na IKE/IKZE. Jej celem jest pokrycie m.in. wynagrodzenia specjalistów zarządzających funduszem, zasobów analitycznych oraz całej infrastruktury instytucji finansowej zarządzającej funduszem.

Zobacz też: Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE? 

Nationale-Nederlanden DFE pobiera dwa rodzaje opłaty za zarządzanie:

  • Opłata stała

Nationale-Nederlanden DFE pobierała opłatę stałą za zarządzanie w wysokości 2% rocznie (w odniesieniu do średniej wartości aktywów netto funduszu w skali roku). Wraz ze wzrostem aktywów funduszu opłata za zarządzanie będzie spadać. Jeśli aktywa netto funduszu przekroczą 1 mld zł, to od nadwyżki aktywów netto (powyżej 1 mld zł) pobierana będzie opłata w wysokości 1,5%.

Opłata stała za zarządzanie jest pobierana automatycznie z oszczędności na IKE-IKZE (łącznie z całego kapitału zgromadzonego w funduszu, czyli z tzw. aktywów). Codziennie naliczana jest 1/365 stawki rocznej. W przypadku IKE-IKZE w Nationale-Nederlanden DFE codziennie pobiera się 2%*1/365. Z perspektywy oszczędzającego pobieranie opłaty jest niewidoczne (opłata jest odejmowana przy wycenianiu jednostki funduszu, opis poniżej). Warto pamiętać, że nie można z góry przewidzieć ile nominalnie (w PLN) wyniesie opłata za dany rok, ponieważ środki na IKE-IKZE są inwestowane i ich wartość codziennie się zmienia.

Z perspektywy technicznej opłatę potrąca się, ustalając codzienną wycenę jednostki funduszu – zajmuje się tym dział księgowy funduszu. Podawana wycena jednostki to wycena „netto” (a więc po odjęciu opłaty za zarządzanie). W dużym uproszczeniu wygląda to następująco. W pierwszym kroku określa wartość instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz. Kolejno pomniejsza tę sumę o wartość opłaty za zarządzanie (stałej i zmiennej, o niej poniżej) należną za dany dzień. Uzyskaną wartość dzieli się przez liczbę jednostek, które wyemitował fundusz – w ten sposób uzyskiwana jest wycena jednostki. 
 

Nationale-Nederlanden PTE premiuje regularne oszczędzanie w ramach IKE i IKZE – klienci, którzy systematycznie dokonują wpłat na konta korzystają z niższych opłat za zarządzanie. Dzięki temu klienci mają szansę osiągać wyższe wyniki (fundusz jest obciążony niższą opłatą). Warunek przyznania jednostek o niższych opłatach to  dokonywanie wpłat na IKE/IKZE w wysokości co najmniej 600 zł rocznie przez kolejnych 5 lat kalendarzowych. Jeśli oba kryteria zostaną spełnione, dotychczasowe wpłaty oraz kolejne są lokowane ramach jednostek o niższych opłatach (obecnie jednostki B i C). Ich opłata stała za zarządzanie jest o 15 punków bazowych niższa od opłaty standardowej i wynosi 1,85% w przypadku jednostki B (przyznawane po 5 latach) oraz 1,7% w przypadku jednostki C (przyznawane po 10 latach). Po kolejnych 5 latach oszczędzania i spełnieniu limitu wpłat, wpłaty zostaną przeliczone kolejne tańsze jednostki (D) – ich opłata będzie o 15 punków bazowych niższa od jednostek C (statut przewiduje uruchomienie w przyszłości jednostki E). 

  • Opłata zmienna

Część zmienna opłaty za zarządzanie to tzw. opłata za wynik, zwana również success fee. Ta opłata wynagradza zarządzających za osiągnięte ponadprzeciętne wyniki. Nationale-Nederlanden DFE pobiera opłatę zmienną, jeśli roczna stopa zwrotu funduszu przekroczy 8%. Stawka opłaty zmiennej wynosi 15% od nadwyżki stopy zwrotu powyżej 8%. Opłata zmienna również jest naliczana automatycznie, po spełnieniu powyższego warunku, i jest uwzględniana w wycenie jednostki. 

Opłata za wycofanie środków przed upływem 12 miesięcy od otwarcia IKE/IKZE

Ustawa o IKE i IKZE pozwala nakładać na posiadaczy kont IKE/IKZE opłatę w sytuacji, gdy środki zostaną wycofane z konta przed upływem 12 miesięcy od jego założenia. Celem jest zniechęcenie do przedwczesnego wycofywania środków oraz do zbyt częstej zamiany instytucji finansowych. W Nationale-Nederlanden PTE opłata za wycofanie środków z IKE/IKZE wynosi 50% wartości transferowanych lub zwracanych środków, lecz nie więcej niż 300 zł.

Zobacz też:  IKZE – czym jest i kto może je założyć? Najważniejsze informacje o IKZE 

Opłata z tytułu zwrotu nadpłaty

Wpłaty na IKE i IKZE nie mogą przekroczyć limitu ustalanego na dany rok. Nadpłata ponad limit jest zwracana do posiadaczy kont – Nationale-Nederlanden PTE potrąca z wartości nadpłaconych środków opłatę w wysokości 1 zł.

Zobacz też: Wszystko co musisz wiedzieć o IKE – co to jest, jak założyć IKE i jak oszczędzać?

Zespół Nationale-Nederlanden 28.05.2020