Opłaty w IKE i IKZE w szczegółach

Opłata za otwarcie IKE/IKZE wynosi 80 zł (obecnie obowiązuje promocja - 0 zł za otwarcie). Opłata stała za zarządzanie Nationale-Nederlanden DFE to 2% rocznie, a systematycznie oszczędzający mogą ją obniżyć i skorzystać z tańszych jednostek. Fundusz pobiera również opłatę za sukces, jeśli w danym roku wypracuje wynik wyższy niż 8%. Sprawdź jakie opłaty i prowizje wiążą się z IKZE i IKE.

Decydując się na założenie IKE i/lub IKZE musimy przejrzeć dość bogatą ofertę produktów dostępnych na rynku. Jednym z parametrów uwzględnianych w analizie są opłaty. Wyjaśniamy jakie koszty ponoszą posiadacze kont IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden PTE 

Zobacz więcej: Opłaty w funduszach inwestycyjnych

Wysokość opłaty za otwarcie IKE/IKZE

Przy zakładaniu IKE i IKZE w Nationale-Nederlanden PTE pobierana jest opłata za otwarcie rejestru. Opłata wynosi 80 zł i jest pobierana z pierwszej wpłaty (jej minimalna wartość to 150 zł). Potrącenie opłaty następuje przed przeliczeniem wpłaty na jednostki rozrachunkowe. UWAGA: Obecnie obowiązuje promocja - 0 zł za otwarcie (opłata nie jest pobierana). 

Opłata za zarządzanie funduszem w IKZE i IKE

Opłata za zarządzanie to wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie funduszem Nationale-Nederlanden DFE w ramach którego są inwestowane wpłaty na IKE/IKZE. Jej celem jest pokrycie m.in. wynagrodzenia specjalistów zarządzających funduszem, zasobów analitycznych oraz całej infrastruktury instytucji finansowej zarządzającej funduszem.

Zobacz też: Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE? 

Nationale-Nederlanden DFE pobiera dwa rodzaje opłaty za zarządzanie:

  • Opłata stała

Nationale-Nederlanden DFE pobierała opłatę stałą za zarządzanie w wysokości 2% (w odniesieniu do średniej wartości aktywów netto funduszu w skali roku). Wraz ze wzrostem aktywów funduszu opłata za zarządzanie będzie spadać. Jeśli aktywa netto funduszu przekroczą 1 mld zł, to od nadwyżki aktywów netto (powyżej 1 mld zł) pobierana będzie opłata w wysokości 1,5%.

Nationale-Nederlanden PTE premiuje regularne oszczędzanie w ramach IKE i IKZE – klienci, którzy systematycznie dokonują wpłat na konta korzystają z niższych opłat za zarządzanie. Warunek to  dokonywanie wpłat na IKE/IKZE w wysokości co najmniej 600 zł rocznie przez kolejnych 5 lat kalendarzowych. Jeśli oba kryteria zostaną spełnione, dotychczasowe wpłaty oraz kolejne są lokowane ramach tańszych jednostek (jednostka B). Ich opłata stała za zarządzanie jest o 15 punków bazowych niższa od opłaty standardowej i wynosi 1,85%. Po kolejnych 5 latach oszczędzania i spełnieniu limitu wpłat, wpłaty zostaną przeliczone kolejne tańsze jednostki (C) – ich opłata będzie o 15 punków bazowych niższa od jednostek B (statut przewiduje uruchomienie w przyszłości jednostek C, D i E). 

  • Opłata zmienna

Część zmienna opłaty za zarządzanie to tzw. opłata za wynik, zwana również success fee. Ta opłata wynagradza zarządzających za osiągnięte ponadprzeciętne wyniki. Nationale-Nederlanden DFE pobiera opłatę zmienną, jeśli roczna stopa zwrotu funduszu przekroczy 8%. Stawka opłaty zmiennej wynosi 15% od nadwyżki stopy zwrotu powyżej 8%

Opłata za wycofanie środków przed upływem 12 miesięcy od otwarcia IKE/IKZE

Ustawa o IKE i IKZE pozwala nakładać na posiadaczy kont IKE/IKZE opłatę w sytuacji, gdy środki zostaną wycofane z konta przed upływem 12 miesięcy od jego założenia. Celem jest zniechęcenie do przedwczesnego wycofywania środków oraz do zbyt częstej zamiany instytucji finansowych. W Nationale-Nederlanden PTE opłata za wycofanie środków z IKE/IKZE wynosi 50% wartości transferowanych lub zwracanych środków, lecz nie więcej niż 300 zł.

Zobacz też:  IKZE – czym jest i kto może je założyć? Najważniejsze informacje o IKZE 

Opłata z tytułu zwrotu nadpłaty

Wpłaty na IKE i IKZE nie mogą przekroczyć limitu ustalanego na dany rok. Nadpłata ponad limit jest zwracana do posiadaczy kont – Nationale-Nederlanden PTE potrąca z wartości nadpłaconych środków opłatę w wysokości 1 zł.

Zobacz też: Wszystko co musisz wiedzieć o IKE – co to jest, jak założyć IKE i jak oszczędzać?

Zespół Nationale-Nederlanden 28.05.2020