Jak inwestowane są wpłaty na IKE i IKZE

Celem IKE i IKZE jest nie tylko odkładanie pieniędzy na emeryturę, ale także pomnażanie zgromadzonych środków. Wpłaty na IKE i IKZE trafiają do Nationale-Nederlanden DFE, który inwestuje kapitał w akcje i obligacje, przede wszystkim polskie

Jeśli założyliśmy IKE i/lub IKZE w powszechnym towarzystwie emerytalnym, wpłaty które trafiają na konto są inwestowane w ramach funduszu emerytalnego. W przypadku Nationale-Nederlanden PTE kapitał jest lokowany w funduszu Nationale-Nederlanden DFE. Krótko wyjaśniamy jego strategię inwestycyjną i podsumowujemy wyniki. 

W co inwestuje Nationale-Nederlanden DFE

W ramach funduszu lokowane są wpłaty posiadaczy kont IKE i IKZE, a więc ich oszczędności emerytalne. To określa politykę inwestycyjną Nationale-Nederlanden DFE – celem funduszu jest stopniowy wzrost wartości kapitału w długim okresie. W IKE i IKZE chodzi bowiem z jednej strony o odkładanie pieniędzy na emeryturę, z drugiej zaś o pomnażanie tych środków i to jest zadanie Nationale-Nederlanden DFE. 

Nationale-Nederlanden DFE to fundusz “mieszany” – inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Rolą części akcyjnej, która cechuje się relatywnie wyższym poziomem ryzyka, jest zwiększanie potencjału stóp zwrotu dla posiadaczy IKE/IKZE. Natomiast część dłużna stanowi pewnego rodzaju amortyzator, który ogranicza ryzyko inwestycji. 

Udział części akcyjnej oraz dłużnej wynosi typowo po ok. 50% aktywów funduszu, jednak dopuszczalne są odchylenia – dla osiągniecia celu inwestycyjnego, bieżąca alokacja, a więc udział części akcyjnej i dłużnej w aktywach, może znacząco odbiegać od pierwotnie przyjętych założeń. Dzięki elastyczności funduszu zarządzający mogą jednak wykorzystywać także nadarzające się okazje rynkowe.

W ramach portfela akcji dopuszczalne są zarówno inwestycje w spółki polskie, jak i zagraniczne, przy czym przeważają polskie spółki. W ramach portfela instrumentów dłużnych fundusz inwestuje w papiery emitowane głównie przez polskie podmioty, przede wszystkim Skarb Państwa, a w umiarkowanym stopniu także krajowe przedsiębiorstwa o ograniczonym ryzyku kredytowym.

Konkurencyjne wyniki Nationale-Nederlanden DFE 

Licząc od momentu uruchomienia (2 lipca 2012 r.) Nationale-Nederlanden DFE zarobił 121,6% (stan na 30 kwietnia 2020 r.). To blisko dwukrotnie więcej niż średnia stopa zwrotu wszystkich dobrowolnych funduszy emerytalnych dostępnych na rynku (średnia jest liczona przez firmę analityczną Analizy Online). 

Wpłaty na IKE i IKZE zarządzane przez specjalistów

Funduszem Nationale-Nederlanden DFE zarządza doświadczony zespół ekspertów specjalizujący się w inwestowaniu oszczędności długoterminowych – Nationale-Nederlanden PTE od ponad 20 lat skupia się na funduszach emerytalnych. Zadaniem zarządzających jest monitorowanie rynku kapitałowego, selekcja papierów wartościowych przede wszystkim o długoterminowym potencjale wzrostu wyceny a także bieżąca kontrola portfela inwestycyjnego. 

Pod opieką zarządzających znajdują się również inne fundusze emerytalne z oferty Nationale-Nederlanden PTE – największy w Polsce otwarty fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden OFE, który od uruchomienia wypracował najwyższą stopę zwrotu wśród wszystkich OFE na rynku (od 20 maja 1999 r. do 30 kwietnia 2020 r. zarobił 263,3%) oraz osiem funduszy zdefiniowanej daty, w ramach których lokowane są wpłaty uczestników PPK.

Zobacz też: Strategie inwestycyjne funduszy Nationale-Nederalnden PTE w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Obok konkurencyjnych stóp zwrotu, potwierdzeniem skuteczności naszych działań są przyznane nagrody – IKE i IKZE oferowane przez Nationale-Nederlanden DFE trzy razy z rzędu znalazły się na 1. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategoriach „Najlepsze IKE w DFE” i „Najlepsze IKZE w DFE”.

Otwórz IKE/IKZE w Nationale-Nederlanden PTE

Zespół Nationale-Nederlanden 28.05.2020