Jak napisać protokół powypadkowy? Jaki jest termin?

Jeżeli w miejscu pracy dojdzie do wypadku, to konieczne jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Ten obowiązek ciąży na specjalnym zespole powołanym przez pracodawcę. Podpowiemy Ci, jak sporządza się protokół powypadkowy i w jakim terminie.

Wypadek przy pracy to zdarzenie związane z wykonywanym zajęciem, nagłe i wywołane przyczynami zewnętrznymi. Jego następstwem jest uraz lub śmierć pracownika. Jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, należy spisać protokół powypadkowy.

Kto sporządza protokół powypadkowy?

Sporządzenie protokołu należy do obowiązków zespołu powypadkowego. Wcześniej jednak trzeba:

 

  • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,

  • zabezpieczyć miejsce wypadku,

  • zawiadomić okręgowego inspektora pracy i inne organy.

 

Następnie powołuje się zespół powypadkowy, który ustali przyczyny i okoliczności zdarzenia.

W jakim terminie należy sporządzić protokół powypadkowy?

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy ogląda miejsce wypadku, gromadzi dowody, kontaktuje się z lekarzami i innymi specjalistami, rozmawia ze świadkami. Wszystkie te czynności mają na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku w pracy. Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest też sporządzenie protokołu wypadku w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu. Jeżeli nie został on spisany w tym czasie, to zespół musi wyjaśnić pracodawcy, dlaczego ten termin został przekroczony. Po otrzymaniu dokumentu pracodawca ma pięć dni na jego zatwierdzenie.

Jak napisać protokół powypadkowy?

W protokole wypadku powinny się znaleźć informacje o:

 

  • okolicznościach zdarzenia (czas, miejsce i przebieg),

  • przyczynach wypadku (ważne jest wskazanie, czy nastąpił on z winy pracownika),

  • osobie, która ucierpiała,

  • zespole powypadkowym (kto wchodzi w jego skład).

Czym skutkuje brak protokołu powypadkowego?

Brak protokołu powypadkowego sprawia, że pracownik otrzymuje tylko 80% zasiłku chorobowego lub wynagrodzenie chorobowe. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego należy się dopiero po przedstawieniu przez osobę, która miała wypadek przy pracy, zwolnienia lekarskiego oraz protokołu pracodawcy. Jeżeli ucierpiał pracownik, wówczas sporządza się protokół wypadku w pracy, a jeżeli osoba postronna – kartę wypadku. Gdy pracodawca już otrzyma protokół powypadkowy, będzie zmuszony zwrócić poszkodowanemu różnicę, ponieważ będzie mu się należało 100% zasiłku chorobowego przez cały okres niezdolności do pracy. Na podstawie takiego dokumentu pracownik może jeszcze otrzymać dodatek pielęgnacyjny, zasiłek rehabilitacyjny lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Aby zabezpieczyć się przed skutkami wypadku przy pracy, najlepiej wykup ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego. Gdy ulegniesz wypadkowi, nie będziesz musiał martwić się tym, jak zapewnić byt swojej rodzinie. Ubezpieczenia są po to, aby zabezpieczać Cię od skutków różnych nieprzewidzianych zdarzeń. W przypadku ubezpieczenia na życie możesz liczyć na wypłatę nawet miliona złotych w ciągu zaledwie 24 godzin od zgłoszenia. Natomiast gdy masz ubezpieczenie w razie pobytu w szpitalu, możesz otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 50 tysięcy złotych.

Protokół powypadkowy – nieuznanie wypadku

Do nieuznania wypadku przy pracy może dojść wtedy, gdy nie spełnia on podstawowych kryteriów. To znaczy, że nie każde nieszczęśliwe zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Musi być ono bowiem nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba poszkodowana doznała urazu lub zmarła. Bardzo ważne jest to, że sporządzony przez zespół powypadkowy protokół musi być zatwierdzony zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Gdy nie ma takiego dokumentu, poszkodowany nie może ubiegać się ani o wypłatę świadczeń z ZUS, ani o odszkodowanie.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021