Suma ubezpieczenia – czym jest i jaka powinna być jej wysokość?

Ubezpieczenia osobowe zapewniają dziś bardzo szeroki zakres ochrony. Polisę na życie możesz dowolnie rozszerzać, a do tego otrzymujesz pakiet assistance. Zawsze jednak wysokość zapewnionych polisą świadczeń zależy od sumy ubezpieczenia.

Wybierając ubezpieczenie osobowe, zawsze spotkasz się z terminem suma ubezpieczenia. Warto, abyś wiedział, czym ona jest, abyś dobrał polisę odpowiednią do realnych potrzeb swoich i rodziny. Dlaczego wysokość sumy ubezpieczenia jest tak istotna? Ponieważ to właśnie ta kwota określa wartość ubezpieczenia.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą wypłacimy Ci po realizacji polisy. Jest to górna granica kwoty, którą otrzymasz w momencie wystąpienia szkody objętej ochroną. Pojęcie suma ubezpieczenia odnosi się do wszystkich polis ubezpieczeniowych z wyjątkiem OC. W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej maksimum wypłacanego odszkodowania określa suma gwarancyjna. Najłatwiej jest to wyjaśnić na przykładzie polisy na życie. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać wysokości świadczenia, które Twoi bliscy otrzymają po Twojej śmierci. Jednak termin ten ma zastosowanie również w przypadku innych polis, których przedmiotem jest życie i zdrowie osoby ubezpieczonej.

 

Rodzaje ubezpieczeń osobowych, których wysokość określa suma ubezpieczeniowa:

 

  • ubezpieczenie na życie,

  • polisa na dożywocie,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

  • ubezpieczenia zdrowotne – na wypadek poważnego zachorowania,

  • ubezpieczenie dziecka i studenta (NNW).

Na jaką kwotę się ubezpieczyć?

Musisz wiedzieć, że wykupując polisę, to Ty wybierasz sumę ubezpieczenia. Prawidłowe ustalenie jej wysokości jest bardzo ważne, ponieważ od niej zależeć będzie wysokość świadczeń wypłacanych po zdarzeniach objętych ochroną. Dla ubezpieczeń majątkowych ustalenie sumy ubezpieczenia jest łatwiejsze – bierze się pod uwagę wartość mienia. W przypadku ubezpieczenia osobowego wysokość tej kwoty jest kwestią indywidualną.

Określenie sumy ubezpieczenia dla polis na życie czy NNW jest ściśle uzależnione od sytuacji materialnej i rodzinnej ubezpieczonego. Przyjmuje się, że polisa dla osoby, która zarabia więcej lub jest jedynym żywicielem rodziny, powinna zapewniać najwyższą ochronę. Podczas ustalania sumy ubezpieczenia powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 

  • Jakie miesięczne zobowiązania ma Twoje gospodarstwo domowe?

  • Jaka kwota będzie potrzebna, aby uzupełnić dochód obniżony w przypadku poważnego zachorowania lub wypadku?

  • Czy świadczenie z polisy ma pokrywać całość zobowiązań kredytowych?

  • Jakie będą przyszłe potrzeby rodziny, które świadczenie powinno pokryć, kiedy Ciebie zabraknie?

  • Na jaki czas mają wystarczyć środki wypłacone po realizacji polisy?

 

Odpowiedzi na te pytania dadzą Ci obraz zobowiązań finansowych i potrzeb Twojej rodziny. Oszacowana w ten sposób suma ubezpieczenia będzie stanowiła realne zabezpieczenie w przypadku zdarzeń objętych ochroną. Bardzo często ubezpieczeni jako sumę ubezpieczenia wskazują np. wysokość zaciągniętego kredytu hipotecznego. Oczywiście ma to sens, jednak szacując tę sumę, należy brać pod uwagę również to, że rodzina po spłacie kredytu musi mieć środki na utrzymanie nieruchomości i pozostałe zobowiązania.

Pamiętaj, że od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybierzesz, zależy kwota wypłaconego odszkodowania. Zatem jej niedoszacowanie może spowodować, że odszkodowanie nie pokryje całości potrzeb. W przypadku ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała wysokość odszkodowania określana jest na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Im wyższą sumę ubezpieczenia wskażesz, tym wyższe będą kwoty odszkodowań, które w razie nieszczęśliwego wypadku zostaną Ci wypłacone. Taką dowolność oferują oczywiście tylko indywidualne polisy NNW. W ubezpieczeniach grupowych suma ubezpieczenia jest ustalona z góry – składka takiej polisy jest przystępna cenowo, ale kwoty wypłacanych świadczeń również będą odpowiednio niższe.

Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021