Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna. Od czego zależy wysokość świadczenia?

Decydując się na zabezpieczenie w postaci polisy na życie, majątkowej lub ubezpieczenia OC, spotykasz się z terminami „suma ubezpieczenia” i „suma gwarancyjna”. To właśnie od ich wysokości zależy to, jakie odszkodowanie czy świadczenie dostaniesz.

Warunki, na jakich zawierasz umowę ubezpieczeniową, powinny być dla Ciebie jasne i czytelne. W umowie polisy może być szereg kwot, których znaczenie dobrze jest znać, aby wiedzieć, na jaką kwotę odszkodowania czy świadczenia możesz liczyć.

Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to kwota maksymalna, do jakiej jesteś ubezpieczony Ty sam lub Twoje mienie. Może ona być stała lub zmienna, w zależności od warunków umowy ubezpieczeniowej. Jest to kwota maksymalnej wysokości odszkodowania, która może zostać wypłacona z Twojej polisy. W ubezpieczeniach na życie zazwyczaj suma ubezpieczenia bywa stała. Zatem kwota wypłaconego bliskim odszkodowania będzie równa sumie ubezpieczenia z zawartej przez Ciebie umowy.

Kiedy suma ubezpieczenia może się zmienić? Polisa na życie zawierana jest na wiele lat. Aby suma ubezpieczenia nie traciła na wartości przez inflację, ubezpieczyciel co rok proponuje jej indeksację. Indeksacja to standardowy mechanizm stosowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe, który ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia i zabezpieczenie przed spadkiem wartości pieniądza w czasie. W wyniku indeksacji wzrośnie wysokość składki zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Na życie możesz ubezpieczyć się również przy kredycie hipotecznym. Jest to forma zabezpieczenia, której wymaga bank podczas udzielania wysokiego kredytu na wiele lat. Suma ubezpieczenia w przypadku polisy „przy kredycie” dopasowuje się do wysokości zadłużenia. Oznacza to, że suma ubezpieczenia maleje w miarę spłacania kredytu, a wraz z nią zmniejsza się też comiesięczna składka. Jeśli kredyt hipoteczny został zaciągnięty w obcej walucie, wówczas kwota pożyczonego kapitału przeliczana jest na złotówki według kursu obowiązującego na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 

W przypadku ubezpieczania mienia do ustalenia sumy ubezpieczenia konieczna jest wycena tego, co się ubezpiecza. Są różne podejścia i metody służące prawidłowemu określeniu sumy ubezpieczenia. Zazwyczaj jednak jest to ustalane „na oko”, co może powodować, że nasza polisa nie zawsze będzie spełniała swoją funkcję. Jeśli suma ubezpieczenia będzie za wysoka, to zapłacimy za to dodatkową składkę, a przy szkodzie i tak zostanie wypłacona tylko taka kwota jaka była wartość zniszczonej nieruchomości. Jeśli suma będzie za niska to przy dużej szkodzie może się okazać, że nie wystarczy na wypłatę pełnego odszkodowania.

Z tych powodów  wprowadziliśmy elastyczną sumę ubezpieczenia domu – wycena dokonywana jest na dzień powstania szkody, a suma ubezpieczenia może wynosić nawet 2 mln złotych. To oznacza, że jeśli wartość Twojej nieruchomości nie przekracza 2 mln, Twoja nieruchomość jest ubezpieczona na odpowiednią sumę, nawet jeśli jej wartość w międzyczasie wzrośnie.

Twój majątek to również wszystko, co znajduje się w Twoim domu. Powiększając swój majątek ruchomy, pamiętaj o tym, aby suma ubezpieczenia odpowiadała realnej wartości tego, co ubezpieczasz.

Wybierając ubezpieczenie, zwróć uwagę również na pojęcia „redukcyjna suma ubezpieczenia” lub „konsumpcja sumy ubezpieczenia”. Co one oznaczają w praktyce? Załóżmy, że suma ubezpieczenia wynosi 30 tys. złotych. W wyniku szkody wypłacono odszkodowanie w wysokości 10 tys. złotych (zatem część sumy ubezpieczenia została skonsumowana). Wówczas suma ubezpieczenia pomniejszona zostaje o tę kwotę i wynosi 20 tys. złotych. W produktach Nationale-Nederlanden zazwyczaj nie stosujemy tego typu rozwiązań, ale warto tę kwestię sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co określa suma gwarancyjna?

Suma gwarancyjna to termin związany np. z polisą OC w życiu prywatnym obejmującą dorosłych i dzieci (OC jest nieodłączną częścią oferowanego przez nas ubezpieczenia turystycznego i opcją do wyboru przy ubezpieczeniu domu i mieszkania).

Mówiąc o ubezpieczeniu OC jako składniku ubezpieczenia mieszkania, warto wspomnieć, że OC przydaje się np., gdy na skutek awarii u Ciebie w lokalu zalejesz sąsiadowi mieszkanie. Suma gwarancyjna OC jest to kwota maksymalna, do której jako ubezpieczyciel ponosimy odpowiedzialność za szkody objęte polisą. Co to oznacza? Jeśli suma gwarancyjna wynosi 50 tysięcy złotych, a przedstawione roszczenie zostało wycenione na mniejszą kwotę, to nasze ubezpieczenie pokryje ją w całości. Suma gwarancyjna jest w tym wypadku stała – nawet po wypłacie odszkodowania pozostaje taka sama, jak na początku. Tak jak w przypadku sumy ubezpieczenia, suma gwarancyjna określa maksymalną wysokość wypłaconego odszkodowania z polisy OC.

W przypadku polis OC w życiu prywatnym, które zabezpieczają Cię przed finansowymi konsekwencjami wypadków z uczestnictwem innych osób podczas uprawiania sportów, suma gwarancyjna ustalana jest indywidualnie i nie jest redukcyjna.  Dzięki temu wybrana przez Ciebie forma ochrony ubezpieczeniowej pozwala na pokrycie kosztów naprawy powstałej szkody za każdym razem do sumy gwarancyjnej ustalonej w polisie.

Zrozumienie pojęć dotyczących polis ubezpieczeniowych na pewno pomoże Ci w podjęciu decyzji o odpowiedniej wysokości sum ubezpieczenia. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na jakie zabezpieczenie finansowe możesz liczyć – Ty lub Twoja rodzina, lub osoba, której wyrządziłeś szkodę – w przypadku wystąpienia zdarzenia wymienionego w OWU.

Jeśli więc szukasz najlepszego sposobu na zabezpieczenie siebie i bliskich, sprawdź dostępne ubezpieczenia online lub skontaktuj się z naszym Przedstawicielem.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022