Ubezpieczenie NNW – co to jest i jak działa?

Ubezpieczenie NNW to forma ochrony na wypadek uszkodzenia ciała i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z naszego poradnika dowiesz się, jaki zakres ochrony oferuje dobre NNW.

Wypadki zdarzają się każdemu i w różnych okolicznościach. Ich następstwem jest czasowa lub trwała utrata sprawności. Ubezpieczenie NNW zostało stworzone po to, abyś otrzymał wsparcie finansowe i rzeczywiste po zdarzeniu, w którym ucierpiało Twoje zdrowie.

Co to jest NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje ochroną życie i zdrowie osoby ubezpieczonej. W zależności od zdarzenia świadczenie z tytułu NNW wypłacane jest ubezpieczonemu lub osobie, która jest uposażona. Polisa NNW obejmuje sytuacje, w których w wyniku wypadku ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju stanu zdrowia lub poniósł śmierć.

Suma ubezpieczenia w przypadku NNW to kwota maksymalna, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić. Przekazywana jest w momencie, gdy poszkodowany w wypadku właściciel polisy umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci poważnych zaburzeń psychoruchowych. Zdarzenia polegające na doznaniu uszkodzeń ciała objęte są polisą, przy czym świadczenie obliczone jest na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu lub ustalonych z góry kwot za każde zdarzenie ubezpieczeniowe. Wysokość wypłaconego świadczenia zależy od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia i wariantu ochrony. NNW może być częścią polisy turystycznej lub komunikacyjnej, ale również samodzielnym ubezpieczeniem. Przykładem jest NNW szkolne lub indywidualne ubezpieczenie dziecka.

NNW – jak działa ubezpieczenie?

Jak wspomnieliśmy wyżej, NNW obejmuje zdarzenia, w wyniku których ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć. Nieszczęśliwy wypadek należy rozumieć jako zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło niezależnie od woli ubezpieczonego i stało się wyłączną przyczyną uszkodzenia ciała. Polisa działa 24 godziny na dobę, przez cały okres trwania umowy. Odnosi się to również do ubezpieczenia dziecka.

Są jednak sytuacje, w których NNW nie zadziała i nie będziemy mogli wypłacić Ci pieniędzy. Zaliczamy do nich nieszczęśliwe wypadki, do których doszło w momencie, gdy byłeś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nasze ubezpieczenie nie obejmuje również wypadków, do których doszło podczas uprawiania ryzykownych dyscyplin sportowych: sportów motorowych i motorowodnych, lotnictwa, wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, nurkowania, speleologii, sportów walki, skoków na linie, skoków do wody, skoków spadochronowych, lotniarstwa, paralotniarstwa, lotów balonem lub sterowcem.

Wypłata świadczenia z NNW

Świadczenie z tytułu NNW wypłacane jest zwykle po zakończeniu leczenia i rehabilitacji po wypadku. Wyjątkiem są sytuacje bezsporne, czyli takie, w których nie ma wątpliwości, do jakiego uszczerbku na zdrowiu doszło. Takim zdarzeniem jest na przykład utrata kończyny czy śmierć ubezpieczonego poniesiona w wyniku wypadku. Wypłata świadczenia po zakończeniu leczenia ma swoje uzasadnienie – w toku leczenia może się okazać, że uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznałeś, jest większy, niż się początkowo spodziewano, a wówczas otrzymasz wyższą kwotę świadczenia z tytułu NNW. Orzeczenie lekarskie, które nam dostarczysz, będzie podstawą do określenia wysokości świadczenia i wypłaty środków.

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała możesz rozszerzyć o pakiety dodatkowe. Ich zakres dopasujesz samodzielnie w zależności od potrzeb. Zaletą tego rozwiązania jest dodatkowa korzyść w postaci prywatnych konsultacji lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych oraz szybkiej diagnostyki. Praktyczna pomoc w tym zakresie daje możliwość szybszego powrotu do normalnego życia i pracy po wypadku.

Tagi:
Zespół Nationale-Nederlanden 11.10.2021