Operacja a ubezpieczenie. Czy za zabieg chirurgiczny należy się wypłata świadczenia?

Na wypłatę świadczenia za operację chirurgiczną mogą liczyć osoby, które posiadają. Jest to forma finansowego wsparcia, które może stanowić rekompensatę utraconej części dochodu za czas hospitalizacji i rekonwalescencji. Sprawdź, za jaki zabieg ubezpieczyciel może wypłacić pieniądze.

Wszystkie warunki dotyczące wypłaty świadczenia za zabieg chirurgiczny są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Przed podpisaniem umowy powinieneś się z nimi zapoznać. W razie wątpliwości porozmawiaj z konsultantem lub agentem ubezpieczeniowym, który udzieli odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Wypłata świadczenia za zabieg chirurgiczny

Aby otrzymać wypłatę świadczenia za przebyty zabieg chirurgiczny, musisz mieć odpowiednią polisę. Jest to ubezpieczenie na życie rozszerzone o ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego lub operacji. To właśnie w jego ramach przewidziane jest wsparcie o tym charakterze.

Świadczenie za zabieg chirurgiczny może mieć różną wysokość. Ilość pieniędzy zależy od kilku czynników. Ważna jest przede wszystkim suma ubezpieczenia. To kwota, którą sam wybierasz w ramach ustalonego przez ubezpieczyciela limitu w momencie podpisywania umowy. Zależy od niej nie tylko wysokość składki, ale również wysokość świadczenia.

Istotnym czynnikiem jest również rodzaj operacji. Możesz otrzymać 100%, 75%, 50%, 25% lub 10% sumy ubezpieczenia. Najwyższe względem sumy ubezpieczenia świadczenia wypłacane są za najbardziej skomplikowane operacje m.in w obrębie układu nerwowego i układu krwionośnego. Pełny wykaz zabiegów objętych polisą wraz z podziałem na kategorie znajduje się w dokumencie OWU.

Warunkiem do otrzymania wypłaty świadczenia za zabieg chirurgiczny jest zgłoszenie zdarzenia ubezpieczycielowi. Możesz to zrobić przy pomocy formularza internetowego. Pamiętaj o dostarczeniu dokumentów (np. karty wypisu ze szpitala, notatki policyjnej o zajściu wypadku).

Planowana operacja a ubezpieczenie

Wypłata świadczenia przysługuje za planowany zabieg chirurgiczny, który jest związany z chorobą. Pamiętaj jednak, że aby ubezpieczenie na wypadek poddania się operacji chirurgicznej było ważne, o konieczności jej przeprowadzenia lekarz musi poinformować Cię już po wykupieniu polisy ubezpieczeniowej. Ochroną nie są objęte również te operacje, które wiążą się ze schorzeniami rozpoznanymi do 24 miesięcy przed nabyciem ubezpieczenia, oraz zabiegi z zakresu:

  • chirurgii stomatologicznej,
  • zmiany płci,
  • leczenia niepłodności,
  • medycyny alternatywnej i eksperymentalnej,
  • chirurgii plastycznej.

Jeżeli chodzi o chirurgię plastyczną i stomatologiczną, wyjątek stanowią operacje związane z nieszczęśliwym wypadkiem.

Operacja po wypadku a ubezpieczenie

Wypłatę świadczenia możesz otrzymać, gdy przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego jest związane z nieszczęśliwym wypadkiem (np. komunikacyjnym). Jest on definiowany jako wydarzenie nagłe, niezależne od woli i wywołane zewnętrzną przyczyną. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie operacji przeprowadzonych do 60 dni od zaistnienia zdarzenia. Warunkiem jest również zaistnienie wypadku dopiero po objęciu Cię ochroną ubezpieczeniową.

Mimo tego, że masz ubezpieczenie, nie zawsze przysługuje Ci wypłata świadczenia po operacji będącej skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczyciel wyklucza wszystkie zdarzenia, które:

  • miały miejsce po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  • były związane z działaniem celowym lub aktami autoagresji,
  • powstały, gdy usiłowałeś popełnić przestępstwo.

Nie otrzymasz wypłaty świadczenia również w sytuacji, w której wypadek jest związany z uprawianiem sportów ekstremalnych (m.in. wspinaczka wysokogórska, skoki ze spadochronem). Szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia i warunków realizacji świadczeń znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na nn.pl.

Co jeszcze obejmuje polisa?

Dzięki wykupieniu polisy ubezpieczeniowej możesz liczyć nie tylko na wypłatę świadczenia za operację.  Polisę możesz rozszerzyć również o dodatkową ochronę Powrót do zdrowia po leczeniu szpitalnym lub operacji w wyniku choroby lub NW.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022