Umowa najmu garażu – wszystko, co trzeba wiedzieć

Podpisanie umowy najmu garażu jest wskazane, aby uniknąć nieporozumień. Jest ona dokumentem, który zawiera prawa i obowiązki obu stron. Powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach. Nie musi być długa i rozbudowana. Najważniejsze, aby poruszała wszystkie istotne kwestie związane z wynajmem. Zobacz, jak napisać umowę najmu garażu.

Najem garażu to przekazanie go do użytkowania innej osobie za opłatą. Jest to umowa, która może zostać zawarta na określony lub nieokreślony czas. Wszystkie kwestie z nią związane są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego.

Czy potrzebna jest umowa najmu garażu?

Umowa najmu miejsca garażowego lub postojowego jest zawsze potrzebna, ponieważ reguluje kwestie związane z udostępnieniem nieruchomości. Nie musi być ona zawarta w formie pisemnej. Pamiętaj jednak, że warto spisać wszystkie informacje i umieścić pod nimi podpisy wynajmującego oraz najemcy. Dlaczego to takie ważne? W okresie najmu mogą zdarzyć się różne sytuacje – również te nieprzyjemne. Odwołanie się do umowy najmu garażu pozwala na ich sprawiedliwe uregulowanie. Jest to proste, gdy ma ona formę pisemną. W innych przypadkach może dojść do niepotrzebnych konfliktów, ponieważ każda ze stron chce rozwiązać sprawę z korzyścią dla siebie.

Jakie informacje powinna zawierać umowa najmu garażu?

Podstawowe informacje, które powinna zawierać najprostsza umowa najmu garażu, to:

  • data zawarcia umowy,
  • rodzaj i adres nieruchomości będącej przedmiotem umowy,
  • przeznaczenie przedmiotu umowy,
  • dane wynajmującego i najemcy,
  • czas trwania umowy,
  • data i sposób płatności za najem garażu,
  • wysokość opłaty za wynajem garażu,
  • warunki wypowiedzenia umowy,
  • podpis obu stron.

Wynajmujący powinien także zawrzeć oświadczenie, że jest właścicielem garażu przeznaczonego na wynajem.

Umowa najmu garażu – na co zwrócić uwagę?

W umowie najmu garażu warto zawrzeć informację o stanie nieruchomości w chwili jej przekazania. Pozwoli to uniknąć najemcy opłat za szkody, których nie wyrządził. W dokumencie powinny znaleźć się również opisane prawa i obowiązki obu stron (np. zakaz udzielania garażu osobom trzecim).

Wypowiedzenie umowy najmu garażu

Każda umowa na wynajem garażu, która została zawarta na czas określony, może zostać wypowiedziana. Takie prawo przysługuje każdej ze stron. Aby tak się stało, należy złożyć wypowiedzenie – ustne lub pisemne. Zalecane jest, aby wybrać drugą formę. Warto pamiętać, że zakończenie najmu przebiega zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Wypowiedzenie umowy najmu garażu powinno zawierać datę, adres nieruchomości oraz dzień i miesiąc, w którym najemca jest zobowiązany opuścić lokal. Zwykle obowiązuje okres wypowiedzenia. Jego długość jest ustalana indywidualnie w czasie podpisywania umowy.

Umowa najmu garażu na czas określony może zostać wypowiedziana wcześniej, gdy zezwalają na to warunki umowy. W szczególnych przypadkach najem może zakończyć się ze skutkiem natychmiastowym. Dzieje się tak, gdy jedna ze stron nie przestrzega ustalonych wcześniej zasad.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody w wynajmowanym garażu?

To zależy. Jeżeli szkoda powstała na skutek działań najemcy, po jego stronie stoi obowiązek pokrycia jej naprawy lub zadośćuczynienia właścicielowi. Warto jednak pamiętać, że niektóre uszkodzenia powstają z niczyjej winy. W takich sytuacjach ich usunięcie zwykle pozostaje po stronie wynajmującego. Dzieje się tak, ponieważ ma on obowiązek udostępnić nieruchomość w stanie technicznym nadającym się do jej użytkowania.

Istnieją sposoby, aby zabezpieczyć swoje finanse przed skutkami szkód powstałych w wynajmowanych nieruchomościach. Pozwala na to ubezpieczenie domu i mieszkania, które może zostać rozszerzone o ubezpieczenie OC najemcy. Może obejmować ono również ruchomości, które znajdują się w garażu. Pamiętaj, że polisa obowiązuje w przypadkach, które są wyszczególnione w OWU. Zapoznaj się z nimi przed podpisaniem umowy.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2022