Powrót

Polityka inwestycyjna PPK, czyli jak będą pomnażane oszczędności Polaków.

25.09.2018

Pracownicze plany kapitałowe to nie tylko program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, ale także długoterminowe produkty inwestycyjne, które pozwolą na przyśpieszenie rozwoju rynku kapitałowego. Przedstawiamy w jaki sposób inwestowane będą oszczędności Polaków.

Jak zakłada ustawa o PPK, katalog podmiotów je oferujących jest dość szeroki. Będę mogły je prowadzić towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), a także zakłady ubezpieczeń.

Inwestycje zależne od wieku

Niezależnie od formy prawnej zarządzanych funduszy, każda instytucja finansowa prowadząca PPK jest zobowiązana do zaoferowania odpowiedniej liczby funduszy dopasowanych do wieku oszczędzających na emeryturę. Fundusze te nazywa się funduszami zdefiniowanej daty (ang. target-date funds). Różną się one pod względem polityki inwestycyjnej stosowanej w trakcie życia funduszu, co wyraża się zmieniającymi proporcjami części udziałowej portfela oraz części dłużnej portfela.

W części udziałowej fundusze będą mogły inwestować m.in. w akcje, instrumenty pochodne i certyfikaty inwestycyjne. na część dłużną będą składać się m.in. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe i depozyty bankowe. W zależności od wieku uczestnika stosunek części udziałowej do dłużnej będzie się zmieniał, tak aby ograniczać ryzyko inwestycyjne. Im młodszy uczestnik PPK, tym większa będzie część udziałowa jego portfela. Wraz z upływem czasu powinna zwiększać się część dłużna na rachunku, a więc zakup bezpiecznych papierów dłużnych takich jak obligacje czy depozyty bankowe.

Warto pamiętać, że uczestnik może złożyć wniosek o zmianę na inny fundusz niż właściwy dla jego wieku. Osoby o dużej tolerancji ryzyka mogą być zainteresowane wysokim udziałem akcji w ich portfelu, także gdy będą już odpowiednio starsze. Młodsi mogą natomiast chcieć zaoszczędzić na wkład własny w związku z planem zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego. Ustawa przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty pieniędzy z PPK w takim przypadku. Ci, którzy są zainteresowani tym rozwiązaniem będą zapewne mieć niższą skłonność do ponoszenia ryzyka ze względu na krótki horyzont inwestycyjny.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Ustawa o PPK narzuca wysoki poziom bezpieczeństwa dla funduszy zdefiniowanej daty. Co najmniej 70 proc. aktywów netto części dłużnej portfela powinny stanowić najbezpieczniejsze papiery skarbowe (np. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, ewentualnie rząd lub bank centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej) oraz depozyty bankowe.

Dodatkowo, ustawa zakłada również, że co najmniej 50 proc. aktywów netto części udziałowej portfela powinny stanowić akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, a ściślej mówiąc instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Akcje wchodzące w skład mWIG40 nie mogą natomiast stanowić więcej niż 20 proc. tych aktywów, a pozostałe akcje polskie więcej niż ich 10 proc.

Fundusze zdefiniowanej daty mogą również inwestować zagranicą. Co najmniej 20 proc. aktywów netto części udziałowej powinny stanowić akcje zagraniczne notowane w krajach OECD. Jednocześnie łączna wartość takich lokat nie może przekroczyć 30 proc.

Fundusze zdefiniowanej daty mogą inwestować także pośrednio, tzn. nabywać fundusze inwestycyjne zarządzane przez inne instytucje. Pozwala to na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego w kierunku m.in. funduszy nieruchomości czy funduszy venture capital. Łączna wartość takich inwestycji nie może przekroczyć 10 proc. aktywów netto funduszu.

Materiał opracowany zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 24.09.2018 r.

***

Kontakt:

Marta Pokutycka-Mądrala T: 607 629 812 E: marta.pokutycka-madrala@nn.pl

Marek Gieorgica T: 501 086 280 E: mg@clearcom.pl