PPK - wiek pracownika i rodzaj zatrudnienia. Kogo zapisywać do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania. Jego celem jest gromadzenie przez pracowników dodatkowych środków w ramach tzw. „poduszki finansowej”. Będzie ona wsparciem finansowym dla pracowników, gdy zakończą oni aktywność zawodową. PPK dla pracowników zakładają pracodawcy a prowadzą je instytucje finansowe. Podpowiadamy kogo, jak i kiedy zapiszesz do PPK.

Kogo zapiszesz do PPK

Do PPK osoby zatrudnione1 w wieku między 18 a 69 rokiem życia, za które odprowadzasz składki emerytalno-rentowe.

Pamiętaj, zweryfikuj wiek pracownika na dzień zgłoszenia go do programu. PPK to rozwiązanie dla wszystkich „zatrudnionych” w Polsce. Narodowość pracownika nie ma zatem znaczenia.

Sprawdź ofertę PPK w Nationale-Nederlanden PTE

Co z osobami przebywającymi na różnego rodzaju urlopach?

Osobami zatrudnionymi są także m.in. osoby, które są na:

 • zwolnieniu lekarskim,
 • świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • urlopie macierzyńskim (rodzicielskim, ojcowskim, adopcyjnym), czy
 • urlopie wychowawczym.

Oznacza to, że te osoby również zgłosisz do PPK. Zrobisz to, jeśli  w miesiącu w którym umowa o prowadzenie PPK dla tego pracownika powinna być zawarta, otrzyma on ze stosunku pracy przychód w rozumieniu ustawy o PPK.

W przypadku osób, które są na urlopie bezpłatnym, możliwość zapisania ich do PPK zależy od tego, czy w miesiącu, w którym umowa o prowadzenie PPK dla tego pracownika powinna być zawarta, pracownik ten otrzymał ze stosunku pracy przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Tylko w takim przypadku pracownik ten spełniać będzie w danym miesiącu definicję osoby zatrudnionej.

Jak zapiszesz pracownika do PPK?

Osoby zatrudnione w wieku od 18. do 54. roku życia, zgłaszasz do PPK automatycznie. Oznacza to, że pracownik nic nie musi robić. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55. rok życia ale nie ukończyli 70. roku życia, powinni dostarczyć Ci pisemny wniosek.

Do PPK nie zgłosisz pracownika, który:

 • złożył deklarację rezygnacji z PPK lub rezygnacji z dalszych wpłat;
 • ukończył 55 lat i nie złożył pisemnego wniosku o przystąpienie do PPK;
 • skończył 70 lat.

Żeby zgłosić pracownika do programu, wyślij plik rejestracyjny do instytucji finansowej, z którą zawarłeś umowę o zarządzanie PPK.

Kiedy zgłosisz pracownika do PPK?

To Ty decydujesz kiedy zgłosisz pracownika do PPK. Możesz to zrobić najwcześniej po upływie 14 dni od jego zatrudnienia. Najpóźniej jednak zrób to do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni jego zatrudnienia.

Gdy będziesz obliczać termin w którym powinno nastąpić zgłoszenie pracownika do PPK, uwzględnij kilka rzeczy:

 • wlicz okresy zatrudnienia pracownika z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce u tego pracodawcy lub poprzedniego, jeśli obecny pracodawca jest jego następcą prawnym;
 • wlicz tylko te dni, w których pracownik spełniał definicję osoby zatrudnionej;
 • jeśli ponownie zatrudniasz pracownika, który już spełnił warunek co najmniej 14 dni zatrudnienia, możesz zgłosić go do PPK już w dniu wznowienia zatrudnienia. Jednak, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło mu łącznie 90 dni zatrudnienia;
 • nieobecność nieusprawiedliwiona pracownika nie zwalnia Cię z obowiązku zgłoszenia go do PPK.

 

Rezygnacje i ponowne przystąpienia pracowników do PPK

Ponieważ PPK jest dobrowolne, pracownik może z niego zrezygnować lub ponownie do niego przystąpić.

Jeśli pracownik chce zrezygnować z PPK, powinien dostarczyć Ci odpowiednią deklarację. Rezygnacja z PPK ma skutek natychmiastowy. Oznacza to, że od chwili, gdy pracownik złoży Ci deklarację, nie przekazujesz już żadnej wpłaty do PPK za tego pracownika. Wpłaty pobrane w miesiącu, w którym pracownik złożył deklarację rezygnacji podlegają zwrotowi.

Pracownik, który podjął decyzję o rezygnacji z PPK, może w każdej chwili wrócić do oszczędzania. W takim przypadku, powinien on złożyć deklarację Wznowienie wpłat do PPK. Dokument ten, podobnie jak deklaracja rezygnacji obowiązuje od chwili jego złożenia. Tę samą deklarację wypełniają pracownicy, którzy po raz pierwszy decydują się na PPK. Jeśli otrzymasz taki wniosek od pracownika, niezwłocznie zapisz go do programu. Zacznij naliczać i przekazywać wpłaty do PPK. Zrób to od pierwszego wypłaconego wynagrodzenia po tym, jak zgłosisz go do programu.

Pamiętaj, przekaż deklaracje uczestników do instytucji finansowej. W Nationale-Nederlanden zrobisz to w N-Portalu PPK.

Zobacz też: Kalkulator PPK dla pracodawcy

1Osobą zatrudnioną zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK należy rozumieć pracowników, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia umowy agencyjnej lub na innej podstawie wymienionej w treści tego artykułu, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na terenie RP w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych.

Zespół Nationale-Nederlanden 05.04.2024