PPK - jak przystąpić do programu?

W PPK mogą oszczędzać osoby, za które pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Warunkiem jest co najmniej 3-miesięczny staż pracy w firmie. Zatrudnieni między 18. a 55. rokiem życia są zapisywani do PPK automatycznie, a osoby między 55. a 70. rokiem życia przystępują do PPK na swój wniosek. W każdym momencie można zrezygnować z oszczędzania.

Największe firmy, zatrudniające co najmniej 250 osób, mają wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za sobą – ich pracownicy gromadzą środki w PPK już od kilku miesięcy. Spora część z nich otrzymała już także wpłaty powitalne od Państwa. Od początku 2020 r. PPK uruchamiają małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające między 50 a 249 osób – termin na zapisanie załogi do PPK mija 11 maja 2020 r. Wyjaśniamy jak działa mechanizm zapisywania do programu.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – kto do niego może przystąpić?

W założeniu PPK ma być programem powszechnym – chodzi o to by jak najwięcej osób mogło budować swoją poduszkę finansową. 

Dlatego w PPK mogą uczestniczyć:

 1. Osoby, za które pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe: 
  Chodzi więc nie tylko o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również m.in. umowy zlecenia, umowy agencyjnej, osoby wykonujące pracę nakładczą, członkowie rad nadzorczych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Katalog osób uprawnionych jest wskazany w ustawie o PPK.  Z punktu widzenia oszczędzania w PPK, obywatelstwo nie ma zatem znaczenia – program jest dedykowany zarówno osobom z polskim obywatelstwem, jak i obcokrajowcom.
 2. Zatrudnieni z 90-dniowym stażem pracy u danego pracodawcy
  Tu mamy dwa warianty:
  Osoby zatrudnione w danej firmie na dzień wejścia w życia danej fali PPK, w przypadku drugiej fali to 1 stycznia 2020 r., nie mają weryfikowanego stażu pracy – mogą uczestniczyć w programie, a staż pracy nie jest analizowany.
  Osoby, które rozpoczęły pracę w danej firmie później (nie były pracownikami w momencie wejścia w życie konkretnej fali1), muszą mieć spełniony warunek 90-dniowego stażu pracy. Dopiero po tym okresie pracownik może być zapisany do PPK. Zgodnie z ustawą o PPK do okresu zatrudnienia, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w konkretnej firmie. Dana osoba jest rejestrowana przez pracodawcę w programie w miesiącu kolejnym przypadającym po spełnieniu tego warunku (do 10 dnia miesiąca). 
 3. Osoby, które ukończyły 18 lat
  Jeśli chodzi o wiek uczestników, znów występują dwa warianty.
  Zatrudnieni między 18. a 55. rokiem życia przystępują do PPK automatycznie – do PPK zapisuje ich pracodawca. 
  Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia mogą przystąpić do PPK na swój wniosek – składają w dziale kadrowym deklaracje przystąpienia do programu. Co ważne limit 70 lat dotyczy jedynie momentu przystąpienia. Jeśli dana osoba przystąpiła do programu mają 69 lat, to może w nim oszczędzać do momentu, gdy pracodawca odprowadza za nią składki emerytalno-rentowe, a więc także po 70-tce.
  Wszystkie powyżej wskazane osoby mogą w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w PPK oraz ponownie przystąpić do programu – nie ma tu żadnego limitu.
 4. Specjalne przypadki
  Osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, rodzicielskich oraz na zwolnieniach lekarskich są zapisywane do PPK – jeśli spełniły powyższe warunki. 
  Osoby, które przebywają na urlopie bezpłatnym lub pobierają zasiłek rehabilitacyjny, nie muszą być zapisywane do PPK. Więcej na ten temat: "Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK" .

PPK – jak zrezygnować z uczestnictwa?

Uczestnicy PPK, zarówno zapisani do programu automatycznie, jak i na swój wniosek, mogą w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie. W tej sytuacji należy złożyć w dziale kadrowym deklarację „rezygnacji z dokonywania wpłat”. Deklaracja musi być złożona w formie pisemnej.
Po złożeniu deklaracji kolejne wpłaty na PPK nie są odprowadzane. Dotychczas zgromadzone środki pozostają ulokowane na rachunku PPK uczestnika – są inwestowane w ramach funduszy zdefiniowanej daty. Pozostaną tam do momentu złożenia dyspozycji wypłaty przez uczestnika PPK. 
Co ważne, zarówno po złożeniu rezygnacji, jak i dyspozycji wypłaty, dana osoba może znów gromadzić środki w PPK – należy złożyć deklarację wznowienia wpłat w dziale kadrowym. 

Ponowny autozapis co 4 lata

Osoby w wieku 18-55 lat, które złożyły deklarację rezygnacji (nie chcą uczestniczyć w programie), są co 4 lata ponownie zapisywane do programu. Pierwszy ponowny autozapis ma miejsce w 2023 r. (i kolejno co 4 lata od tej daty). 
Jeśli dana osoba, nie chce uczestniczyć w PPK, konieczne jest ponowne złożenie deklaracji rezygnacji. Pracownicy nie muszą martwić się o przeoczenie terminu – Pracodawca informuje pracowników o ponownym autozapisie do końca lutego w danym roku, gdy następuje autozapis (ponowne wpłaty do PPK mają miejsce od 1 kwietnia danego roku). 
Autozapis obejmuje jedynie osoby w wieku 18-55 lat.

 


1Terminy wejścia w życie fal w poszczególnych firmach:
1 fala – co najmniej 250 zatrudnionych – 1 lipca 2019
2 fala – 50-249 zatrudnionych – 1 stycznia 2020
3 fala – 20-49 zatrudnionych – 1 lipca 2020 
4 fala – pozostałe podmioty oraz sektor finansów publicznych – 1 stycznia 2021 

 

Zespół Nationale-Nederlanden 10.12.2019