Jak wybrać solidnego partnera do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi?

Wybierając partnera do zarządzania PPK warto nawiązać współpracę z dostawcą o stabilnym akcjonariacie i ugruntowanej pozycji na rynku, który jest częścią większej grupy finansowej, najlepiej globalnej. Atutem jest doświadczenie w segmencie produktów emerytalnych oraz w obsłudze podmiotów instytucjonalnych. Sprawdźmy także, jak instytucja finansowa „wypadła” w ostatnich trzech falach PPK.

Kolejną grupę pracodawców czeka wybór instytucji finansowej do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). W ramach IV fali PPK uruchamiają podmioty z sektora finansów publicznych i wszystkie pozostałe podmioty zatrudniające, które dotychczas nie wdrożyły PPK (z wyjątkiem samozatrudnionych).  Podpowiadamy jakie kryteria warto wziąć pod uwagę.

Instytucje finansowe, które mogą zarządzać PPK

PPK mogą oferować tylko instytucje spełniające wymogi ustawy. Mogą to być wyłącznie towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz towarzystwa ubezpieczeń na życie (TUnŻ). To podmioty, które działają na podstawie licencji udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz nadzorowane przez KNF. Dodatkowo dochodzi co najmniej 3-letnie w zarządzaniu aktywami oraz wymogi w zakresie kapitałów własnych.

Dostawcami mają być zatem profesjonalne, doświadczone i regulowane instytucje finansowe. Jednak grono podmiotów oferujących PPK jest dość szerokie – w I fali, było to blisko 20 firm, a w II będzie ich na pewno kilkanaście. 

Jak zatem wybrać właściwego dostawcę? Ustawa o PPK wprowadza ogólne wytyczne, którymi pracodawcy powinni się kierować. Jak stanowi art. 7, „wyboru dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się, mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”.  

Jak widać nie jest to szczegółowa instrukcja, a pole do interpretacji jest duże. Kwestię efektywności, warunków finansowych zarządzania środkami  oraz wsparcia w ramach PPK omawiamy w osobnych artykułach. Naszym zdaniem poza wymienionymi kryteriami pracodawcy powinni sprawdzić także, czy instytucja finansowa to solidny partner do PPK. 

Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK? - analiza struktury właścicielskiej podmiotu

Pierwszy krok to analiza akcjonariatu instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK. Podstawowym czynnikiem jest stabilność – częste zmiany właścicielskie mogą skutkować dezorganizacją działań danego podmiotu oraz rotacją wśród pracowników, w tym także tych odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami. Lepiej wybierać firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, które systematycznie realizują obraną strategię – jasny cel długoterminowy cel wspomaga systematyczne pomnażanie kapitału.

Warto postawić na podmioty prywatne, których działania w żadnym stopniu nie są uzależnione od agendy rządowej – w ten sposób unikniemy ewentualnego konfliktu interesów. Dobrze, gdy instytucja finansowa jest notowana giełdzie lub wchodzi w skład grupy kapitałowej notowanej na giełdzie. By się na niej znaleźć, musi spełnić szereg wymogów, a jako spółka publiczna zobowiązana jest do transparentnej komunikacji z inwestorami. Jeśli dana firma wchodzi w skład globalnej grupy kapitałowej, możemy się także spodziewać, że korzysta z zagranicznych doświadczeń i dobrych praktyk w kwestii zarządzania firmą. 

Wybór instytucji finansowej PPK a jej pozycja na rynku 

PPK to program długoterminowego gromadzenia kapitału na „jesień życia” pracowników, gdzie środki są regularnie odprowadzane oraz są inwestowane w funduszach przez długie lata. Wdrożenie PPK i administrowanie programem nakłada na zatrudniających sporo obowiązków i wprowadza wiele formalności. W efekcie z dużą dozą prawdopodobieństwa pracodawcy nie będą często zmieniać dostawców. Warto wobec tego nawiązać współpracę ze sprawdzonymi firmami, które na rynku działają lat i prowadzą duży oraz stabilny biznes. W ten sposób unikniemy niechcianych „niespodzianek” i nie będziemy musieli zmagać się z formalnościami związanymi ze zmianą dostawcy PPK.

Dobrze nawiązać współpracę z instytucją finansową należącą do dużej grupy ubezpieczeniowej czy bankowej. Ich atutem jest spore zaplecze obsługowe dla klientów – pracodawców i uczestników PPK. Takie firmy będą dobrym partnerem, bowiem po pierwsze mają doświadczenie w oferowaniu wsparcia, a po drugie skala ich działalności pozwala na udzielaniu go także w PPK. Sprawdźmy zatem w jakim segmencie sektora finansowego działa dana instytucja, jakie produkty znajdują się w jej ofercie, ilu obsługuje klientów oraz jaki ma udział w rynku. Dobrze, by z jednej strony był to podmiot z segmentu produktów emerytalnych, z drugiej zaś by miał doświadczenie w obsłudze klientów firmowych.

W związku z tym, że trzy fale PPK już za nami, można zasugerować się ich wynikami, a więc pozycją danego podmiotu na rynku PPK. Przy wyborze partnera do PPK warto sprawdzić ile umów o zarzadzanie podpisała dana instytucja finansowa oraz ilu uczestników PPK obsługuje. 

Nationale-Nederlanden PTE – solidny wybór instytucji finansowej do zarządzania PPK

Historia działalności Nationale-Nederlanden PTE liczy przeszło 20 lat. Akcjonariat Nationale-Nederlanden PTE jest stabilny – Towarzystwo jest podmiotem prywatnym i jest częścią globalnej grupy finansowej NN Group o holenderskich korzeniach. NN Group specjalizuje się w produktach emerytalnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych.

Nationale-Nederlanden PTE jest liderem rynku produktów emerytalnych. Zarządzamy aktywami o wartości ok. 33,8 mld PLN (stan na 30.09.2020), które w OFE, IKE i IKZE gromadzi ok. 3 mln klientów indywidualnych. Co więcej, w ramach trzech fal PPK zawarliśmy ponad 4400 umów o zarządzanie – jesteśmy największym prywatnym dostawcą PPK.

Obok efektywnego budowania długoterminowych oszczędności emerytalnych, Nationale-Nederlanden ma także doświadczenie w obsłudze podmiotów instytucjonalnych. Świadczymy kompleksowe wsparcie dla pracodawców, z którymi podpisaliśmy umowy o zarządzanie PPK, oraz podmiotom, które korzystają z oferty ubezpieczeń grupowych Nationale-Nederlanden. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą PPK dla firm. 

Zobacz także: Koszty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Twojej firmie

Nota prawna: Wyniki finansowe osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału - w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.

Zespół Nationale-Nederlanden 19.11.2020